Centrum Studiów nad Demokracją, Społeczeństwem Obywatelskim i Elitami Politycznymi

Udostępnij strone

Powołanie Centrum jest odpowiedzią na zmiany polityczne związane zarówno z długofalową demokratyzacją władzy politycznej w postkomunistycznej Europie Centralnej i Wschodniej, jak i z rosnącymi wyzwaniami dla liberalnej demokracji i Unii Europejskiej, szczególnie ze strony politycznych mobilizacji populistycznego autorytaryzmu. Oba te procesy wymagają systematycznych i skoordynowanych badań naukowych – zarówno teoretycznych, jak i diagnostyczno-opisowych.

Głównym celem Centrum jest inspirowanie i koordynacja takich badań, ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucjonalnych fundamentów demokratycznej władzy oraz głównych politycznych aktorów kształtujących te instytucje: liderów i grup przywódczych (elit władzy) oraz społecznych inicjatyw (społeczeństwa obywatelskiego). Celem Centrum jest także wniesienie wkładu do wiedzy praktycznej, zwiększającej jakość i efektywność rządzenia. Tematyka badań obejmuje społeczne (instytucjonalne, przywódcze i kulturowo-komunikacyjne) uwarunkowania stylów władzy i reżimów politycznych oraz główne wyzwania i zagrożenia dla liberalnej demokracji, szczególnie ze strony skrajnych nacjonalistów, autorytarnych populistów i manipulacji medialnej. Centrum współpracuje z podobnymi ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą, a także z ugrupowaniami politycznymi, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

Działania: 

  • Centrum jest miejscem spotkań szerokiej społeczności Collegium Civitas. Łączy wykładowców, studentów, naukowców i intelektualistów z innych państw oraz inne osoby zainteresowane zrozumieniem wyzwań stojących przed liberalną demokracją. Członkowie Centrum uważają, że reagowanie na obecne i przyszłe wyzwania wymaga zaangażowania wykraczającego poza świat akademicki i promowania dialogu oraz współpracy z praktykami i aktywistami.
  • Centrum podejmuje badania, które pogłębiają zrozumienie zmian społecznych zachodzących w Europie Środkowo-Wschodniej, promując interdyscyplinarne środowisko skupiające naukowców z różnych dyscyplin nauk społecznych.
  • Jednostka oferuje bogaty program działań obejmujący seminaria, warsztaty, wykłady, panele dyskusyjne i konferencje.
  • Ważną częścią działalności Centrum jest współpraca z uczelniami, think tankami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z krajów Europy Wschodniej i Środkowej.

 

 

Kierownictwo i zespół: 

Dyrektor Centrum – prof. Jan Pakulski 

Ukończył studia doktorskie na Australian National University w Australii w 1980 roku. Od 1979 roku pracuje na Uniwersytecie Tasmańskim w Hobart, gdzie piastuje obecnie stanowisko Professor Emeritus. Jest także członkiem Academy of the Social Sciences in Australia (ASSA), afiliatem w Stanford Centre for Poverty and Inequality (SCPI), a obecnie wykłada w Collegium Civitas. Autor i współautor 12 książek oraz ponad 120 innych publikacji naukowych na temat elit władzy, zmian politycznych i społecznych oraz związanych z nimi wyzwaniami dla polityki społecznej.

Ostatnie publikacje książkowe:
Jan Pakulski and Andras Korosenyi (2012) Toward Leader Democracy New York and London: Anthem Press (paperback edition in 2014). Jan Pakulski and Stefan Markowski (2014) Guest Editors, Special Issue of Journal of Sociology on Migration and Multiculturalism, SAGE. Matthew Killingsworth, Jan Pakulski and Matthew Sussex (eds) (2015) Violence and the State. Manchester: University of Manchester Press. Jan Pakulski and Bruce Tranter (2015) Political Leadership in Decline: Careers of Australian Parliamentarians. London and Sydney: Palgrave.

 

Zastępca dyrektora – dr Robert Sobiech  

Socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas. Wykładał w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, gdzie pełnił funkcje szefa współpracy międzynarodowej i doradcy dyrektora.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą polityki, public relations i komunikacji w sektorze publicznym, spraw publicznych i opinii publicznej. Jest także ekspertem w zakresie działania służby cywilnej w państwach demokratycznych.  Autor ponad 40 publikacji i analiz przygotowanych dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz organizacji międzynarodowych, takich jak OECD, UNDP, UNDCP European Social Dialogue Committee in Central Government Administrations.

 

Przewodniczący Rady Konsultacyjnej – prof. Grzegorz Ekiert 

Profesor Uniwersytetu Harvarda, dyrektor Minda de Gunzburg Center for European Studies (Centrum Studiów Europejskich Minda de Gunzburg), ekspert w dziedzinie studiów międzynarodowych i regionalnych.

Jego zainteresowania to przede wszystkim polityka porównawcza, zmiany władzy i demokratyzacja, społeczeństwo obywatelskie i ruchy społeczne w polityce i społeczeństwach Europy Wschodniej. Prowadzone przez niego obecnie projekty obejmują rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Europie centralnej i wschodniej Azji, spory prowokowane przez państwo w reżimach autorytarnych i hybrydowych oraz wzory transformacji politycznej i gospodarczej w świecie postkomunistycznym.

Jest autorem lub redaktorem sześciu książek i specjalnych wydań periodyków. Jego artykuły publikowane były przez wiele periodyków związanych z naukami społecznymi w USA, Europie i Azji. Jest także członkiem Advisory Board of the Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, zewnętrznym egzaminatorem w zakresie polityki, administracji publicznej i badań globalnych na Uniwersytecie w Hongkongu, a także członkiem komitetu doradczego Klubu Madryckiego.

Jego najnowsze artykuły to m.in.: The Weakness of Post-Communist Civil Society Reassessed (współautor Roberto Foa, „European Journal of Political Research”); Civil Society and Three Dimensions of Inequality in Post-1989 Poland (współautorzy Jan Kubik i Michal Wenzel, „Comparative Politics”); Three Generations of Research on Post-Communist Politics – A Sketch („East European Politics and Societies”); Myths and Realities of Civil Society (współautor Jan Kubik, „Journal of Democracy”); Democracy in Central and Eastern Europe 100 years On (współautor Daniel Ziblatt, „East European Politics and Societies”).

 

Dr Katarzyna Maniszewska 

Prorektorka ds. współpracy z zagranicą w Collegium Civitas, doktor nauk humanistycznych, magister filologii germańskiej oraz magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych w zakresie problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu na Wydziale Prawa UW. Ekspert ds. terroryzmu i członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Od 2010 roku wykładowca Collegium Civitas.

W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy politologiczne, jak i medioznawcze. Autorka książek Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968-1998 (Wrocław, 2006), Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii (Kraków, 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów i edukacji w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

Współpracownik polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, w tym b. Dyrektor Programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, dziennikarz, posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw europejskich, zdobyte podczas pracy w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

 

Dr Katarzyna Iwińska 

Adiunktka w Instytucie Socjologii.  Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczeństwa obywatelskiego, udziału obywateli w życiu publicznym, organizacji pozarządowych, partycypacji obywatelskiej oraz podmiotowości społecznej. Specjalizuje się w tematach takich jak: badania społeczności lokalnych i aktywności społecznych, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, socjologia konfliktów społecznych, rozwiązywanie konfliktów i socjologia procesów grupowych.

Jest autorką, redaktorką następujących publikacji: Budowanie partnerstw lokalnych: Razem dla Regionu! (2009), Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych (2010), Wartością sołectwa są ludzie – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich (2012), Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej (2014), Profesjonalny menedżer w NGO (2011, 2012), Krajobraz społecznościowy: Polska 2014 (2015) oraz Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa (2015), Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015).

 

Dr hab. Paweł Matuszewski, prof. CC

Socjolog, ekspert z zakresu przekonań politycznych, zachowań wyborczych, zachowań w cyberprzestrzeni, cyberpropagandy. Naukowo zajmuje się mechanizmami społecznymi w cyberprzestrzeni, obliczeniową nauką społeczną, socjologią Internetu i socjologią cyfrową.

Adiunkt w Instytucie Politologii UKSW w Warszawie (2011-2020); kierownik Zakładu Socjologii Polityki w Instytucie Politologii (2014-2020); Kierownik grantu nr 2019/03/X/HS6/00882 Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji przekonań politycznych wyrażanych na Twitterze (2019-2020).

Autor m.in. publikacji: Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 368. (2018); Logika przekonań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, ss. 218. (2017).