Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia, sztuka

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest dr Olaf Kwapis, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Universita di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badacz średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu), organizator europejskich podróży edukacyjnych. Autor monografii: Do Rzymu! Sztuka i Wielkie Jubileusze (1300-1575), Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2014.

 

Zajęcia prowadzą wybitni badacze dziejów myśli filozoficznej, kultury, literatury, sztuki i architektury oraz ich interpretatorzy, a wśród nich filozofowie, historycy idei, filozofowie polityki, historycy sztuki, komparatyści, medioznawcy; profesorowie i doktorzy – wykładowcy wyższych uczelni. Wśród nich między innymi:

 

Prof. dr hab. Jan Hartman – filozof, wydawca i publicysta, profesor nauk humanistycznych, autor licznych publikacji z zakresu filozofii, filozofii polityki, etyki i bioetyki (w tym kilkunastu książek), stały felietonista „Polityki” i bloger.

 

Prof. dr hab. Robert Cieślak – literaturoznawca, kulturoznawca, medioznawca i dziennikarz, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Antropologii Mediów w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: pogranicza i korespondencje sztuk, przemiany mediów oraz ich społeczne i kulturowe oddziaływanie, historia i teoria teatru.

 

Prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska – historyk i krytyk sztuki, związana z Instytutem Sztuki PAN. Zainteresowania badawcze: historia, teoria i krytyka sztuki, architektury i fotografii XIX-XXI wieku, metodologia historii sztuki. Członek Komisji Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego przy Stołecznym Konserwatorze Zabytków, Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Zarządu Fundacji „Profile”, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia „Liber Pro Arte”, Rady ds. zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej przy JM Rektorze SGH, profesor wizytujący w IHS UW. Opublikowała m.in.: „Polski dwór” – wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 1992 (wyd. 2: 1996), Architektura w Warszawie, Warszawa 1998 (wyd. 2: 2000, wyd. 3: 2005), Architektura w Warszawie. Lata 1918-1939, Warszawa 2000 (wyd. 2: 2002, wyd. 3: 2005), Architektura w Warszawie. Lata 1989-2001, Warszawa 2002.

 

Prof. IFiS PAN, dr hab. Dorota Zygmuntowicz – kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badani naukowe skupia wokół greckiej filozofii starożytnej, zwłaszcza Platońskiej we współczesnym jej kontekście politycznym i kulturowym. Pośród licznych prac z zakresu filozofii starożytnej jest także autorką wyróżnionej w programie Monografie FNP książki Praktyka polityczna. Od Państwa do Praw Platona, Toruń 2011.

 

dr Magdalena El-Ghamari – wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie, analityk w portalu Defence24, członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Zainteresowania badawcze: obszar MENA, fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzm, migracje, komunikacje międzykulturowa, arabistyka, Bałkany, operacje NATO, militaria.

 

dr Bassem Akiki – dyrygent, absolwent konserwatorium w Bejrucie oraz filozofii Lebanese International University. Równoległe zainteresowanie muzyką i filozofią pozwoliło mu na napisanie pracy magisterskiej traktującej o relacjach pomiędzy myślą Wagnera, Nietzschego i R. Straussa oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. Antropocentryzm i teocentryzm w muzyce XXI wieku na przykładzie opery Petera Eötvösa „Angels in America”. Dzieło Petera miało swoją polską premierę pod batutą Bassema Akiki w ramach Festiwalu Opery Współczesnej we Wrocławiu (2012). W latach 2007-2009 prowadził cykl wykładów na temat wzajemnych wpływów muzyki Zachodu i Wschodu w Philipps-Universität Marburg (Niemcy).

 

dr Michał Bardel – redaktor naczelny magazynu „Czas Wina”, dziennikarz, sędzia międzynarodowym konkursów winiarskich, pomysłodawca i dyrektor wykonawczy międzynarodowego konkursu win różowych International Rosé Championship, a także akredytowany ambasador niemieckiego stowarzyszenia Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweinguter (VDP), doktor filozofii, wykładowca logiki i metodologii nauk w Collegium Civitas, były redaktor naczelny miesięcznika „Znak”.

 

dr Ivan Dimitrijević – kulturoznawca, filozof polityki, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz prac z zakresu filozofii i kulturoznawstwa, w swoich badaniach podejmuje m.in., wątki roli pamięci oraz doświadczenia osobistego w kształtowaniu idei politycznych i społecznych oraz ich ekspresji w warunkowanych kulturowo dyskursach medialnych, opublikował min.: La contraffazione della politica. La paura della fine, la cura del bios, il potere della socializzazione (Padova 2016); Nomos as Appropriation: on Schmitt’s Juridical Theology, „Kronos – Philosophical Journal” 2015, Vol. IV; Polityczny wymiar królestwa, „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 2016, Nr 4; The Announcement of the Kingdom and the Suspension of Politics, „Kronos – Philosophical Journal” 2016, Vol. V.

 

dr Ewa Kociszewska – historyczka sztuki, związana z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się historią sztuki nowożytnej europejskiej (szczególnie francuskiej), historią idei, historią kobiet i gender studies. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, cześć studiów doktoranckich odbyła na Université de Paris-IV Sorbonne (thèse en cotutelle). W latach 2012-2014 Marie Curie Fellow w Warburg Institute w Londynie, 2014-2016 Postdoctoral Fellow na University of Oxford. Stypendystka m.in. Rządu Francuskiego, Warburg Institute (Saxl Fellowship, dwukrotnie), Institut national de l’histoire de l’art w Paryżu, Fondazione Cini w Wenecji, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium START), Fundacji Lanckorońskich; Junior Research Fellow w St Catherine’s College w Oksfordzie. Laureatka William Nelson Prize przyznanej przez Renaissance Society of America i Nancy Roelker Prize przyznanej przez Sixteenth-Century Society and Conference. Publikowała m.in. w „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, „French Studies Bulletin”, „Renaissance Quarterly”, „Artibus et Historiae”.

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa