Program zajęć

Udostępnij strone

Program zajęć online dla Szkół Podstawowych – oferta na rok 2020/2021

Program adresowany jest do nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół, którzy dbają o jakość kształcenia swoich podopiecznych. Ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, motywacji do nauki, umiejętności logicznego i krytycznego myślenia oraz kształtowanie otwartej postawy wobec świata i innych ludzi. Zajęcia stanowią pomoc dla nauczycieli w realizacji niektórych obszarów kształcenia w szkole podstawowej.

Zajęcia są zgodne z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi aktualnej podstawy programowej, mają charakter interdyscyplinarny – łączą wymagania programowe z różnych przedmiotów.

Nasi prowadzący mają doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkoły podstawowej, dbają o to, aby zajęcia były dostosowane do ich percepcji i rozwoju emocjonalnego. Są to między innymi:  wykładowcy CC, historycy sztuki, muzealnicy, informatycy, podróżnicy, pasjonaci w różnych dziedzinach.
Oferujemy zajęcia online – na platformie Teams – możliwe do zrealizowania w godzinach zajęć szkolnych lub innym preferowanym terminie, od poniedziałku do soboty.

Pojedyncze spotkanie zaplanowane jest na 45 min.

Istnieje możliwość ustalenia pakietu spotkań – dowolnej liczby tematów z jednego lub z kilku działów.

W dziale Historia, Sztuka, Kultura przewidziane są propozycje tematów, które nawzajem się uzupełniają i tworzą cykl zajęć.

Szczegółowe informacje na temat ceny, przebiegu i organizacji zajęć dostępne są telefonicznie lub mailowo – zapraszamy do kontaktu:

Collegium Dziecięce
Agnieszka Wnuk-Lipińska
tel. 509 044 733
email: collegiumdzieciece@civitas.edu.pl

 

 

PROGRAM ZAJĘĆ ONLINE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – DZIAŁY TEMATYCZNE

SZTUKA, KULTURA, HISTORIA

I-III/wymagania ogólne p.p.: II, III, IV; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja plastyczna, historyczna, społeczna, polonistyczna (odbiór tekstów kultury)

IV-VIII/ wymagania ogólne p.p.: 1-13; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja plastyczna, historyczna, społeczna, polonistyczna (odbiór tekstów kultury)
 

Tematy mogą być realizowane oddzielnie lub w zaproponowanych blokach, w których się uzupełniają.
 

I. BLOK

Iluzja w sztuce (Jak oszukać ludzie oko? Czy iluzja to oszustwo, czy złudzenie? Co to znaczy „ulegać iluzji”? Dlaczego artyści chętnie stosowali techniki, które wywoływały wrażenie iluzji? Jakimi środkami wyrazu posługują się artyści, aby oszukać widzów i stworzyć iluzję przestrzeni, ruchu, materii. Zajęcia na podstawie dzieł sztuki dawnej i współczesnej z elementami samodzielnego eksperymentowania).

Świat w kolorze (Symbolika i właściwości barw oraz sposoby ich zestawiania przez artystów w celu osiągniecia zamierzonych efektów. Rozpoznawanie barw podstawowych, pochodnych, zimnych i ciepłych na podstawie dzieł malarskich o szerokiej palecie kolorystycznej oraz monochromatycznych. Elementy „kuchni” artysty: sposoby otrzymywania pigmentów i barwników (dawniej i dziś), sposoby nakładania farb na płótno, narzędzia artysty).

Mitologia, a świat realny (Mityczny świat, jako inspiracja dla twórców różnych epok, prezentacja dzieł zawierających motywy antycznych bogów i herosów – damy jako Diany, panowie jako bóg Mars, Achilles w barokowych szatach, Midas z klocków lego. Wyjaśnienie pochodzenia niektórych związków frazeologicznych obecnych w języku współczesnym (Pięta Achillesa), jako trop do odczytania funkcji alegorycznej i symbolicznej mitologii).

Zwierzęta prawdziwe i fantastyczne (Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w sztuce. Rola atrybutów natury, jako elementu tworzenia własnej rzeczywistości przez artystów. Symbolika hybryd i potworów w zestawieniu z przedstawieniami zwierząt realnych).
 

II. BLOK

Wynalazki optyczne (Wynalezienie szkła optycznego i jego rewolucyjny wpływ na sposób myślenia ludzi o wszechświecie. Luneta i mikroskop, jako nowoczesne narzędzia poznawcze i tajemnice świata, które pozwoliły odkryć. Jak konstruktorzy i artyści różnych epok wykorzystywali te odkrycia w swoich pracach (anatomia, perspektywa, światłocień)?).

Historia filmu (Wpływ nowych technologii rozwój kinematografii. Pierwsza kamera, taśma filmowa, sposoby udźwiękowienia filmu, zastosowanie koloru w filmie. Pierwszy film – kiedy i gdzie powstał, kto był jego autorem, czego dotyczył, kto w nim występował. Jak wyglądały pierwsze kina?).

Walt Disney (Przedstawienie postaci autora pierwszej udźwiękowionej, kolorowej kreskówki w historii kina, rekordzisty wśród laureatów nagród w dziedzinie filmu. Zapoznanie z warsztatem pracy Disneya – jak wyglądały poszczególne etapy pracy przy tworzeniu filmu animowanego, jak Disney rysował swoich bohaterów, jak układał ich historię, jakimi narzędziami posługiwał się w swojej pracy?).
 

III. BLOK

Życie codzienne w Warszawie przełomu XVIII/XIX wieku (Warszawa ponad sto lat temu na podstawie wybranych obrazów Canaletta, Bacciarellego, Gierymskiego i innych artystów – czym zajmowali się Warszawiacy, gdzie robili zakupy, jak spędzali wolny czas, jak się przemieszczali i jak ubierali? Dom Fryderyka Chopina, wystawy sztuki i miejsca, które należało omijać po zmroku).

Stanisław August Poniatowski – król i mecenas sztuki (ostatni król Rzeczypospolitej Obojga Narodów oczami swego nadwornego malarza Bernardo Bellotto zw. Canaletto – jako władca i koneser sztuki.
 

IV. BLOK

Plakat – sztuka ulicy (Plakat, jako forma sztuki, której zadaniem jest dotarcie z konkretnym przekazem do odbiorcy. Język plakatu i cechy, odróżniające go od innych druków i ulotek oraz decydujące o sile przekazu. Najlepsze polskie plakaty interpretujące historię, kulturę i życie codzienne).
 

V. BLOK

Władcy różnych czasów – od Zeusa do Piłsudskiego (Rola i pozycja władców w historii oraz sposoby ich przedstawiania w sztuce – idealizowane rysy, ponadnaturalne rozmiary, triumfalne pozy, umieszczenie na postumencie. Różni władcy na medalach, monetach, portretach, posągi władców uwidaczniające ich godności i style działania).

Zawisza Czarny i inni rycerze (Omówienie etosu rycerza, jako wzoru odwagi, męstwa, zdyscyplinowania, prawości, szlachetności, waleczności i niezawodności, na podstawie wizerunków rycerzy sztuki dawnej i współczesnej. Szukanie odniesień do ideałów rycerskości w dzisiejszych czasach, jako rozwinięcie metafory „Polegać jak na Zawiszy”).

Militaria i taktyki bitewne (Wpływ postępu technicznego na możliwości działania żołnierzy na polach bitew – od starożytnych rydwanów do nowoczesnych czołgów, od kolczugi do zbroi, od włóczni do armaty i miny prochowej. Omówienie trzech różnych sylwetek żołnierzy – legionista rzymski, rycerz średniowieczny i żołnierz z czasów wojen napoleońskich).
 

VI. BLOK

Starożytne odkrycia i wynalazki (Mezopotamia, Egipt, Chiny, Ameryka środkowa – najważniejsze regiony starożytnej cywilizacji. Omówienie wynalazków i odkryć, które miały przełomowy wpływ na życie ludzi w dawnych wiekach i których skutki odczuwamy do dziś (pismo, miary, kalendarz, koło jezdne, zasada tzw. złotej proporcji i inne).

Pierwsze litery (Historia posługiwania się pismem – hieroglify, litery, alfabet, druk. Na czym polegała rewolucja w sposobie komunikowania się ludzi? Greka i łacina, najważniejsze języki starożytnego świata. Inskrypcja i sygnatura, jako znaki identyfikujące autorów).

Odmierzanie czasu (Obserwacja powtarzalności zjawisk przyrody (dnia, nocy, faz księżyca), jako droga do wynalezienia zegara. Wpływ rozwoju techniki na udoskonalanie konstrukcji zegarów i sposobów odmierzania czasu. Omówienie najstarszych i najciekawszych zegarów (słoneczny, wodny, piaskowy, wahadłowy, sprężynowy, zegar z pozytywką, podróżny, kieszonkowy, zegar kwarcowy). Zegarek, jako symbol statusu (na podstawie dzieł malarskich z MNW).

Wokół stołu (Wynalezienie porcelany i sztućców i ich wpływ na zmianę kultury spożywania posiłków i obyczajowości ludzi. Jak i kiedy wynaleziono porcelanę? Dlaczego nazywano ją „białym złotem”? Kto mógł sobie pozwolić na porcelanową zastawę? Omówienie najpiękniejszych okazów wyprodukowanych w fabryce w Miśni i w Dreźnie oraz innych przedmiotów zastawy stołowej (szkło, srebro) i rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny), używanych w szlacheckich domach w XVII wieku oraz przedmiotów użytkowych, autorstwa współczesnych, polskich projektantów).

Moda – rzeczywistość nie tylko współczesna (Wpływ mody na różne sfery życia ludzi (stroje, meble). Rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk zachodzących w modzie od XVIII wieku – na czym polegała elegancja w tym czasie, jak ubierały się panie, a jak panowie, z jakich części składał się strój, z czego był uszyty? Elementy stroju, jako identyfikacja pozycji społecznej. Rokoko – obowiązkowy styl we wnętrzach zamożnych mieszczan. Elementy współczesnego polskiego wzornictwa).

Rytm miasta – na podstawie Warszawy przełomu XVIII/XIX wieku (życie miasta na podstawie obrazu Canaletta „Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego” oraz innych dzieł obrazujących dawną Stolicę. Czego dowiadujemy się o mieszkańcach miasta śledząc twórczość malarską z tamtego okresu ?).

EKOLOGIA I ZDROWY STYL ŻYCIA

I-III/wymagania ogólne p.p.: I, II, III, IV; wymagania szczegółowe p. p.: edukacja przyrodnicza, geograficzna, zdrowotna, o rozwoju fizycznym

IV-VIII/ wymagania ogólne p.p.: 1-13; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja geograficzna, przyrodnicza, biologiczna, zdrowotna, o rozwoju fizycznym  

 

Ginąca Arktyka (Wycieczka po krainie lodowców – jakie zmiany zaszły w pokrywie lodowej na przestrzeni ostatnich lat, zmiana pór roku, zwierzęta Arktyki, nasze śmieci w wodach lodowca, wizyta w Polskiej Stacji Polarnej na Spitzbergenie). 

Uratujmy naszą planetę (Problematyka zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem ocieplenia klimatu. Wyjaśnienie zależności między przyczynami człowieka, a skutkami ocieplenia klimatu oraz jego wpływu na sfery: społeczną, ekonomiczną i przyrodniczą świata).

Tematyka może być zrealizowana w trzech uzupełniających się lekcjach lub w dowolnym wymiarze godzin preferowanym przez indywidualnych odbiorców:

  • Topniejące lodowce i ekstremalne zjawiska pogodowe,
  • Zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na zdrowie i środowisko,
  • Ekologia w każdym domu.

 Czy wiemy, co jemy? (Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się – omówienie piramidy zdrowia i poszczególnych produktów znajdujących się na jej piętrach, wskazanie produktów niezdrowych i uświadomienie, dlaczego należy ich unikać. Wyjaśnienie terminu „kondycja fizyczna” i znaczenia zajęć ruchowych dla zdrowego trybu życia).

SPOŁECZEŃSTWO

I-III/wymagania ogólne p.p.: II, III, IV; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja społeczna

IV-VIII/ wymagania ogólne p.p.: 1-13; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja społeczna

 

Wilcze dzieci (wychowanie do życia w społeczeństwie przez pryzmat historii dzieci, które przez wiele lat wychowywały się poza społeczeństwem – „przysposobione” przez zwierzęta przeżyły, ale zatraciły sposoby zachowania właściwe ludziom. Dzięki tym historiom uczniowie dowiedzą się, dlaczego ludzie są sobie nawzajem potrzebni, czego się od siebie uczą. Poznają pojęcia: wychowanie, socjalizacja, tożsamość).

Czy nauczyciel istnieje bez ucznia, a uczeń bez nauczyciela? (Problematyka ról społecznych poprzez wspólne szukanie odpowiedzi na pytania: co to jest rola społeczna? Kto ustala role społeczne? Kto decyduje o tym, jak należy się zachowywać w danych sytuacjach? Czy rodzimy się z przypisanymi rolami społecznymi? Ile ról społecznych pełnimy w ciągu całego życia? Czy rola społeczna równa się roli zawodowej? Co to jest konflikt ról społecznych?).

Tolerancja – spotkanie z innym (Celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat tolerancji i stereotypów poznawczych oraz wykształcenie postawy akceptującej odmienności. Wyjaśnienie pojęcia „tolerancja”, wskazanie postaw świadczących o tolerancji oraz o jej braku. Wskazanie różnic kulturowych, etnicznych i narodowościowych, jako źródeł wiedzy o ludziach i świecie, a nie okoliczności zagrażających).

Rasizm, szowinizm, antysemityzm – zjawiska o niszczącej mocy (Poszerzenie wiedzy na temat dyskryminacji, jej przejawów i konsekwencji – rozpoznawanie mowy nienawiści i jej roli w eskalacji przemocy, uświadomienie konieczności i sposobów reagowania na mowę nienawiści, kształtowanie postawy empatii wobec dyskryminowanych osób).

INFORMATYKA – PROGRAMOWANIE

I-III/wymagania ogólne p.p.: II, III, IV; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja informatyczna, społeczna

IV-VIII/ wymagania ogólne p.p.: 1-13; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja informatyczna, społeczna

Zajęcia polegające na programowaniu w Scrach. Na każdy z trzech pierwszych tematów powinny być przeznaczone min. dwie godziny lekcyjne.

 

Wielka podróż Krzysztofa Kolumba (Interfejs programu Scratch – najważniejsze okna, panele aplikacji, piksel, układ współrzędnych, programowanie komunikatów tekstowych w języku angielskim. Tworzenie programu, dzięki któremu Krzysztof Kolumb wsiądzie do statku i odpłynie ku horyzontowi).

Orkiestra jazzowa (interfejs programu Scratch. Programowanie zespołu jazzowego, skompletowanie i zaprogramowanie instrumentów muzycznych oraz animacji muzyków. Połączenie dźwięków perkusji, pianina, trąbki i kontrabasu mające na celu stworzenie unikatowego utworu jazzowego).

Football amerykański (interfejs programu Scratch. Programowanie drużyny footballowej i poszczególnych etapów rozgrywki, ustalenie zasad gry i mechaniki ruchu, zastosowanie czujników wciśnięć klawiszy).

Bezpieczny internet (Pogłębienie wiedzy o tym, jak dokonywać świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w internecie – krytyczna analiza informacji, zasady bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, nawiązywanie i utrzymywania relacji z innymi użytkownikami sieci, opartych na wzajemnym szacunku).

KRAJE DALEKIE I BLISKIE

Celem zajęć jest rozwijanie pasji i zainteresowań geograficznych poprzez zapoznanie uczniów z różnymi regionami świata, ich kulturą, tradycją i historią.

I-III/wymagania ogólne p.p.: II, III, IV; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja geograficzna, przyrodnicza, społeczna

IV-VIII/ wymagania ogólne p.p.: 1-13; wymagania szczegółowe p.p.: edukacja geograficzna, przyrodnicza, społeczna

 

Edukacja dla klas I – IV:

Magiczne Maroko

Chińskie wynalazki

Kolorowe Indie

Czerwona wyspa Madagaskar

Między nami Indianami

Ciekawe instrumenty

Pustynie świata

W krainie wulkanów

Shalom Izrael!

Afryka bryka

Sztuka Japonii

Ciao Italia

Ale Meksym

Na herbatce u Królowej Anglii

 

Edukacja dla klas V – VIII:

Kolorowe Indie

Między nami Indianami

Ale Meksyk

Pustynie świata

W krainie wulkanów

Magiczne Maroko

Chińskie wynalazki

Czerwona wyspa Madagaskar

Odkrywamy Australię

Przez Tybet i Himalaje

Ciekawe instrumenty

Przyprawy ze szkolnej manufaktury

Shalom Izrael!

Turecki bazar

Kraj wschodzącego słońca – Japonia