Biznes i prawa człowieka

Udostępnij strone

Merytoryczne założenia programu kursu powstały we współpracy Centrum Praw Człowieka Collegium Civitas z
Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu.
 

Program*

Program kursu obejmuje 71 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie czterech zjazdów w trybie stacjonarnym, z kilkoma wykładami w języku angielskim w trybie online (dotyczy wykładowców zagranicznych).


Ramowy program kursu:*

 1. Wprowadzenie do tematu poszanowanie praw człowieka w działalności biznesowej obejmować będzie dwa wykłady, z których uczestnicy kursu dowiedzą się o międzynarodowej perspektywie poszanowania praw człowieka w standardach odpowiedzialnego biznesu oraz o rozwoju subdyscypliny socjologicznej jaką jest socjologia praw człowieka.
 2. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka
  W ramach tej części kursu uczestnicy zapoznają się z międzynarodowym systemem ochrony praw człowieka funkcjonującym w ramach ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej. Jak również dowiedzą się o konwencjach chroniących prawa pracownicze w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przeanalizują konkretne przypadki naruszeń praw człowieka badane przez Krajowe Punkty Kontaktowe OECD ds. odpowiedzialnego biznesu. Poznają szczegółowy katalog praw człowieka.
 3. Należyta staranność w zakresie praw człowieka – czym jest proces należytej staranności w zakresie praw człowieka, jak przeprowadzać analizę wpływu i analizę ryzyka naruszenia praw człowieka w działalności przedsiębiorstw. Jak komunikować działania przedsiębiorstwa związane z należytą starannością?
 4. Przegląd wybranych praw człowieka, w tym m.in. wolność słowa w środowisku pracy, prawo do prywatności, praca przymusowa, praca dzieci, wolność zrzeszania się, prawa związkowe oraz prawo człowieka do życia w czystym, zdrowym i będącym w stanie równowagi środowisku. Także dyskryminacja w miejscu pracy.
 5. Prawa człowieka i nowe technologie w praktyce biznesowej – gwałtowny rozwój nowych technologii w ostatnich latach (sztuczna inteligencja, block chain, techniki rozpoznawania twarzy i wiele innych) może mieć wpływ na poszanowanie praw człowieka.
 6. Dostęp do środków zaradczych w sytuacjach naruszeń praw człowieka – jakie działania mogą wdrożyć przedsiębiorstwa w sytuacji naruszenia praw człowieka? Jakie są możliwe środki zaradcze?
 7. Procedury należytej staranności w zakresie praw człowieka w sytuacjach konfliktów zbrojnych. Wybuch wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. wyraźnie ujawnił powstające w sytuacjach konfliktów zbrojnych trudności związane z poszanowaniem praw człowieka w działalności przedsiębiorstw w warunkach wojennych. Sankcje, bojkoty konsumenckie i in.
 8. Raportowanie kwestii dotyczących praw człowieka w standardach raportowania niefinansowego (ESRS i GRI). Zagadnienia poszanowania praw człowieka są elementem obowiązkowej sprawozdawczości przedsiębiorstw wynikającej z dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Zasady realizacji kursu:

 • Całość zajęć będzie realizowana w formule stacjonarnej w siedzibie Collegium Civitas.
 • Każdy blok tematyczny poprzedzony będzie wykładem wprowadzającym do tematyki, w tym przewidujemy cztery do pięciu wykładów wykładowców z uczelni zagranicznych, które będą w formule online w języku angielskim.
 • Wprowadzenie teoretyczne: wykład
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach. W każdym bloku tematycznym przewidziano zajęcia warsztatowe podsumowujące uzyskaną przez kursantów wiedzę i pozwalające na praktyczne przećwiczenie poszczególnych elementów procesu należytej staranności w zakresie praw człowieka.
 • Studia przypadków: w ramach zajęć przeprowadzane będą analizy konkretnych przypadków naruszeń praw człowieka w działalności przedsiębiorstw.

Forma zaliczenia kursu

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach oraz aktywność w zajęciach warsztatowych.

W przypadku nieobecności w zajęciach uczestnik kursu będzie zobowiązany napisać pracę zaliczeniową w uzgodnieniu z prowadzącym dane zajęcia. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Absolwent kursu uzyskuje certyfikat ukończenia kursu, wydany przez Collegium Civitas.

 

Harmonogram*

Czas* trwania kursu:
1 semestr

Terminy zjazdów w roku 2023/2024 – zajęcia realizowane w siedzibie uczelni

Semestr letni:
Marzec: 23-24;
Kwiecień: 13-14;
Maj: 11-12;
Czerwiec: 01-02;

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom


Godziny zajęć*
:
Sobota: 9.00-18.00
Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 503 442 487
email: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa