MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Udostępnij strone

 

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne (zajęcia w siedzibie uczelni oraz online)
 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1,5 roku (3 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2024 r.

Partner kierunku: Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza

Patronat: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Wybierz studia podyplomowe, które pozwolą Ci zarządzać rozwojem społecznym, gospodarczym oraz klimatycznym zgodnie z trendami rozwojowymi Unii Europejskiej!

Studia MBA – zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną są odpowiedzią na nową politykę UE – Europejski Zielony Ład. Jest ona długofalowym projektem państw wspólnoty, który ma odpowiadać w perspektywie dziesięcioleci na obserwowane i prognozowane, trendy w aktywności podmiotów państwowych oraz pozarządowych w obszarach ochrony i zarządzania klimatem, administrowania i projektowania polityki energetycznej oraz szeroko rozumianym rozwojem społeczno-gospodarczym. Kluczowym czynnikiem, który zdeterminował kształt studiów, jest wspomniany rozwój polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, co przełoży się w przyszłości na rozwiązania prawne, polityki sektorowe oraz działania podmiotów gospodarczych i społecznych, nie tylko w obszarze klimatu i energii, ale także transportu, gospodarki, edukacji czy budownictwa.

Twoje 4 kroki do kariery specjalisty w zakresie budowania, zarządzania i ewaluacji polityki klimatycznej i energetycznej zgodnej z trendami i wytycznymi UE
1
Zdobądź wiedzę i poznaj trendy dotyczące rozwoju polityki Europejskiego Zielonego Ładu
Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące znaczenie zagadnień klimatycznych i energetycznych w odniesieniu do projektowania polityk poszczególnych państw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wskazania i trendu w obszarze wspomnianych polityk dostrzegamy w Europejskim Zielonym Ładzie, który wskazuje na obszary standaryzacji, zaleceń, ale także wsparcia w działaniach systemowych i przekrojowych w państwach członkowskich UE. Powyższe powoduje, że tematyka studiów jest nie tylko aktualna, ale i wysoce perspektywiczna, w odniesieniu do osób, które będą podejmowały działania zawodowe i społeczne w zarysowanym obszarze.
2
Ucz się od ekspertów
Zajęcia na studiach prowadzą eksperci i praktycy, którzy na poziomie Unii Europejskiej, krajowym oraz samorządowym projektowali i wdrażali rozwiązania z obszaru zarządzania polityką klimatyczną oraz energetyczną. Wartością programu będzie także zaangażowania do prowadzenia zajęć prezydentów miast oraz osób odpowiedzialnych za politykę klimatyczną i energetyczną, którzy będą dzielić się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami.
3
Zdobądź świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA
Program studiów pozwala rozwinąć kompetencje w obszarze zarządzania obszarem ujętym w politykach klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej. Został przygotowany przez ekspertów Collegium Civitas oraz Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza. Patronat nad programem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Nabyte kompetencje będą poświadczone dyplomem wydanym przez Uczelnię oraz partnerów programu, co będzie potwierdzeniem nabytych kompetencji oraz jakości zdobytej wiedzy.
4
Zastosuj zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej i aktywności społecznej
Absolwenci studiów zdobytą wiedzę oraz kompetencje będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej oraz aktywności społecznej, między innymi na stanowiskach: eksperta ministerstw lub jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za klimat, środowisko, gospodarkę, politykę społeczną i kulturalną; członka kadry zarządzającej spółką Skarbu Państwa, spółką miejską bądź prywatnym podmiotem gospodarczym; przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się ekologią, na przykład w obszarze doradztwa politycznego i biznesowego oraz tworzenia rekomendacji w odniesieniu do regulacji europejskich.

 

Atuty:

 • Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci projektować, zarządzać i ewaluować działania zawodowe i społeczne związane z rosnącą rolą polityk: klimatycznej i energetycznej w UE.
 • Poznasz założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz innych strategicznych dokumentów UE w zakresie rozwoju polityk klimatycznej i energetycznej.
 • Nauczysz się analizować, w jaki sposób regulacje unijne dotyczące ochrony klimatu i projektowania zrównoważonego rozwoju przekładają się na życie codzienne mieszkańców Unii Europejskiej oraz działalność jednostek samorządu terytorialnego, w tym na ich działalność gospodarczą, społeczną i kulturową.
 • Uzyskasz wiedzę oraz kompetencje szczególnie przydatne w administracji publicznej, której działalność w coraz większym zakresie jest podporządkowana regulacjom klimatycznym.
 • Poznasz dobre praktyki w zakresie wykorzystywania środków unijnych oraz budowania polityk sektorowych na przykładzie działań samorządu terytorialnego w Polsce.

 


Studia są skierowane do:
osób, które z uwagi na swoją aktywność zawodową, społeczną, edukacyjną i polityczną, odpowiadają lub mają odpowiadać za projektowanie, wdrażanie i zarządzanie obszarem energetyki i klimatu, z uwzględnieniem standardów i wytycznych z poziomu Unii Europejskiej oraz regulacji prawnych w Polsce. To czyni opisywane studia podyplomowe szczególnie atrakcyjnymi dla poniższych grup:

 • kadra zarządzająca i specjalisći instytucji rządowych oraz samorządowych, zajmujący się w ramach swoich obowiązków polityką energetyczną i klimatyczną;
 • kadra organizacji pozarządowych zajmująca się tematyką energetyczną i klimatyczną;
 • kadra zarządzająca firm zajmujących się oddziaływaniem i kooperacją z sektorem publicznym w obszarach polityki energetycznej i klimatycznej;
 • specjaliści i kadra zarządzającej firm z obszaru energetyki, transportu, budownictwa oraz innych, w których uwzględnienie regulacji i trendów ujętych w Europejskim Zielonym Ładzie stanowi istotne pole aktywności;
 • absolwenci studiów drugiego i trzeciego stopnia zainteresowani dalszym rozwojem w obszarze ujętym w Europejskim Zielonym Ładzie.

 

Partner

kierunku

 

</center

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).