FAQ

Udostępnij strone

Terminy prowadzenia rekrutacji

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia?

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 trwa!

Do kiedy trwa rekrutacja na studia?

Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania miejsc.
Prosimy o załączenie na koncie rekrutacyjnym skanów dokumentów wymaganych do przyjęcia na studia w ciągu 5 dni od wypełnienia formularza rekrutacyjnego online. O terminie dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do wglądu poinformujemy Was drogą mailową, po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia.

Czy mogę odbyć całe studia po ukraińsku w Collegium Civitas?

Nie, w tym roku uruchamiamy na studiach licencjackich studia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim. Na pierwszym roku jednym z przedmiotów jest intensywny kurs języka polskiego. Od drugiego roku zajęcia odbywają się po polsku.

Czy studia będą stacjonarnie, online czy hybrydowo?

Studia I oraz II stopnia w Collegium Civitas realizowane są w systemie hybrydowym – ok. 60% zajęć odbywa się w siedzibie Uczelni, a pozostałe ok. 40% realizowane jest online.

Kiedy mogę złożyć oryginały dokumentów?

Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji Collegium Civitas lub wysłać pocztą na adres Collegium Civitas w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu na studia.
Ze względu na dużą liczbę przesyłek nie potwierdzamy otrzymania dokumentów – prosimy o ich wysyłanie “za potwierdzeniem odbioru”.
Dokumenty można składać osobiście, po uprzednim zarezerwowaniu wizyty w Dziale Rekrutacji na https://civitas.nakiedy.pl/.
Uwaga! Dokumenty należy składać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.

 

Proces rekrutacji na studia oraz dokumenty aplikacyjne

Czy studia będą prowadzone w trybie online?

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia są prowadzone w trybie hybrydowym – ok. 60% zajęć odbywa się w siedzibie Uczelni, a pozostałe ok. 40% realizowane jest online

W jaki sposób mogę zapisać się na studia?

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem: rekrutacja.civitas.edu.pl.
Skompletuj niezbędne dokumenty aplikacyjne, zeskanuj je i wgraj do systemu rekrutacyjnego rekrutacja.civitas.edu.pl, a następnie czekaj na wyniki rekrutacji.

Jakie dokumenty mam złożyć w procesie rekrutacji na studia?

Listę dokumentów można znaleźć na stronie Zasady rekrutacji

Czy mogę przesłać skany dokumentów drogą mailową?

Prosimy o załączanie skanów dokumentów na platformie rekrutacyjnej (www.rekrutacja.civitas.edu.pl), a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów do wglądu w wyznaczonym terminie, po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia.

Ze względów technicznych uprzejmie prosimy o wgrywanie na platformę rekrutacyjną scalonych plików pdf. System nie przyjmuje pojedynczych stron. Plik nie może być cięższy niż 8 MB.

Po zakwalifikowaniu na studia dokumenty można wysłać pocztą na adres Collegium Civitas w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu na studia. Dokumenty będzie można również składać osobiście, po uprzednim zarezerwowaniu wizyty w Dziale Rekrutacji na https://civitas.nakiedy.pl/.

Ze względu na dużą ilość zgłoszeń, niestety jesteśmy w stanie udzielać informacji, o tym czy dokumenty do nas dotarły. Uprzejmie prosimy o nadawanie przesyłek pocztowych „za potwierdzeniem odbioru”.

Jakie są wymagane dokumenty na studia I stopnia?

Podczas procesu rekrutacji na studia należy wgrać skany:

 • wydrukowanego i podpisanego formularza-wniosku o przyjęcie na studia
 • świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 • zdjęcia (zgodnego z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego lub paszportu) przykład zdjęcia
 • dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Jeśli płatność została dokonana przez system PayU, potwierdzenie nie jest wymagane.

Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć do Działu Rekrutacji oryginały następujących dokumentów:

 • wydrukowany i podpisany formularza-wniosku o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem
 • świadectwo dojrzałości (do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 • dwa egzemplarze parafowanej i podpisanej umowy Uczelnia-Student

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu lub notarialnie potwierdzonej kopii świadectwa dojrzałości.

Masz świadectwo uzyskane poza Polską? Tu można sprawdzić zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

Uwaga! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie w latach 2021-2023 muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem.
Osoby, które ukończyły szkołę średnią w Ukrainie przed 2021 r. muszą dodatkowo przedstawić wyniki egzaminu ZNO lub DPA.

Jakie są wymagane dokumenty na studia II stopnia?

Podczas procesu rekrutacji na studia należy przesłać skany:

 1. wydrukowanego i podpisanego formularza-wniosku o przyjęcie na studia
 2. dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów: zaświadczenie o obronie wydane i poświadczone przez Dziekanat/Dział Spraw Studenckich
 3. zdjęcia (zgodnego z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego lub paszportu) – przykład zdjęcia – nieobowiązkowe
 4. dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Jeśli płatność została dokonana przez system PayU, potwierdzenie nie jest wymagane, nie dotyczy także absolwentów CC, którzy są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 5. w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu

Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć do Działu Rekrutacji oryginały następujących dokumentów:

 1. wydrukowany i podpisany formularza-wniosku o przyjęcie na studia
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w wyznaczonym terminie)
 3. zdjęcie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego lub paszportu) – przykład zdjęcia
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Jeśli płatność została dokonana przez system PayU, potwierdzenie nie jest wymagane
 5. w wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu (nie dotyczy absolwentów CC)

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu lub notarialnie potwierdzonej kopii dyplomu ukończenia studiów.

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany poza Polską? Tu możesz sprawdzić zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Czy mogę złożyć dokumenty na studia?

Niestety nie. Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” do podjęcia studiów II stopnia wymagany jest dyplom ukończenia studiów.

Jaki jest proces rekrutacji dla absolwentów CC?

Absolwenci CC rejestrują się na platformie rekrutacyjnej https://rekrutacja.civitas.edu.pl i wgrywają skan wydrukowanego, podpisanego formularza rekrutacyjnego, fotografię paszportową oraz skan dyplomu ukończenia studiów.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Działu Rekrutacji, w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu na studia.

Byłem/byłam już studentem/studentką CC, jak mogę ponownie zaaplikować na studia?

W celu należy założyć konto rekrutacyjne na platformie rekrutacja.civitas.edu.pl, wgrać skan podpisanego formularza rekrutacyjnego i skontaktować się z Działem Rekrutacji na adres: rekrutacja@civitas.edu.pl

Czy mogę wgrać zdjęcie w dowolnym formacie?

Niestety nie, należy wgrać zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego/paszportu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o wynikach rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na indywidualnym Koncie Kandydata w serwisie rekrutacyjnym pod adresem: https://rekrutacja.civitas.edu.pl.

Jaki jest przelicznik ocen na studia I stopnia?

Co wpisuję w miejscu ocen z Matury – wyniki procentowe czy punkty rekrutacyjne?

W przypadku nowej matury wyniki w procentach, jednak bez znaku procentowego (%), np. 90.
W przypadku starej matury oceny, np. bardzo dobry.

 

Formularz rekrutacyjny online i portal dla kandydata

Po wypełnieniu formularza on-line nie otrzymałem maila z loginem do portalu dla kandydata. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Zgubiłem login do portalu dla kandydata.

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji rekrutacja@civitas.edu.pl

Pomyliłem się w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego, jak mam poprawić dane?

Po zalogowaniu się do portalu rekrutacyjnego można samodzielnie edytować i poprawić swoje dane osobowe. Uwaga! Jeżeli pomyliłeś/aś się w adresie mailowym lub zmieniłeś/aś adres mailowy skontaktuj się z Działem Rekrutacji na adres rekrutacja@civitas.edu.pl i podaj swój poprawny adres mailowy.

Adres portalu rekrutacyjnego, gdzie możesz edytować dane: https://rekrutacja.civitas.edu.pl.

Czy formularz rekrutacyjny musi być załączony w całości, czy wystarczy ostatnia strona z podpisem?

Formularz rekrutacyjny należy załączyć w całości, w jednym, scalonym pliku, najlepiej w formacie pdf.
W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji: rekrutacja@civitas.edu.pl

Czy formularz rekrutacyjny może być podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu kwalifikowanego?

Formularz rekrutacyjny należy podpisać odręcznie.

 

Opłaty

Co wpisać w tytule przelewu opłaty rekrutacyjnej?

W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz numer kandydata.

Jaki jest numer konta do wpłat?

Opłaty należy wnosić na numer konta Collegium Civitas 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196.
Wyłącznie w przypadku płatności przez PayU pojawi się inny numer konta, ponieważ środki są przekazywane najpierw na konto systemu.

Czy czesne można wpłacić gotówką w kasie uczelni?

Niestety, nie ma takiej możliwości, ale opłatę gotówką można uiścić w każdym urzędzie pocztowym.
Wszelkie opłaty należy wnosić na konto Collegium Civitas nr 95 2490 0005 0000 4600 1851 0196.

Czy czesne wnosi się na ten sam numer konta, na który wpłacałem opłatę rekrutacyjną?

Tak, czesne w całości lub pierwszą ratę należy wnieść na ten sam, ogólny numer konta uczelni lub przez system PayU. Dopiero po nadaniu statusu Studenta otrzymasz inny, indywidualny numer konta do wpłat.
W przypadku płatności objętej zniżką/promocją nie ma możliwości dokonywania opłaty przez system PayU. Wpłatę należy wnieść przelewem tradycyjnym i przesłać skan potwierdzenia na adres rekrutacja@civitas.edu.pl. W tytule proszę podać imię, nazwisko oraz numer kandydata.

 

Po zakwalifikowaniu na studia

Jakie są dalsze kroki po zakwalifikowaniu na studia?

Wszystkie informacje będą dostępne w serwisie rekrutacyjnym pod adresem: https://rekrutacja.civitas.edu.pl.

Zostałem zakwalifikowany na studia – czy mogę odebrać już legitymację studencką?

Legitymacje studenckie będą wydawane od października 2023 r., po dopełnieniu formalności związanych z zakwalifikowaniem na studia (dostarczeniu podpisanej umowy Uczelnia-Student i dokonaniu opłat) oraz po uzyskaniu wpisu na listę studentów.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).