Kodeks Etyki Studenta CC

Udostępnij strone

W  Collegium Civitas obowiązuje Kodeks Etyki Studenta Collegium Civitas.

 

Kodeks Etyki Studenta Collegium Civitas

My, studenci Collegium Civitas, mając na uwadze kształtowanie postaw etycznych oraz dbając o dobre imię Uczelni, uchwalamy Kodeks Etyki Studenta Collegium Civitas.

Kodeks ten powstał w oparciu o misję Uczelni, którą chcemy sumiennie wypełniać zarówno podczas kształcenia na Uczelni, jak i w dorosłym życiu. Uznajemy, że otwartość na innych, bez względu na cechujące nas odmienności, oraz wzajemny szacunek są najwyższymi wartościami, w obronie których powinien stać każdy z nas.

Wierzmy, że jeśli wszyscy będziemy stosować się do reguł zawartych w Kodeksie osiągniemy wyznaczone sobie cele oraz z łatwością i bez obaw będziemy mogli dążyć do rozwoju na wszystkich płaszczyznach życia.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1.

Zasady określone w Kodeksie wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i są zgodne z obyczajami panującymi w środowisku akademickim.

 

§2.

Przestrzeganie zasad Kodeksu oraz rozpowszechnianie ich w środowisku akademickim jest powinnością każdego studenta.

 

§3.

Normy i wartości zapisane w Kodeksie są zgodne z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutem Uczelni oraz Regulaminem Studiów. W szczególności zaś z przepisami dotyczącymi praw i obowiązków studenta.

 

§4.

W przypadku uporczywego łamania Kodeksu oraz Regulaminu Studiów student powinien być świadom możliwych konsekwencji, tj. zawieszenia w prawach studenta albo całkowitego wydalenia z Uczelni.

 

 

Rozdział II

Student wobec wiedzy oraz nauki

 

§5.

Obowiązkiem każdego studenta jest dążenie do samodoskonalenia i prawdy.

 

§6.

Student powinien kierować się uczciwością i rzetelnością w trakcie procesu dydaktycznego oraz poza nim.

 

§7.

Student odnosi się z szacunkiem do wszystkich, zarówno studentów, słuchaczy i prowadzących zajęcia.

 

§8.

Student podczas obecności na Uczelni nie przeszkadza innym osobom w zdobywaniu wiedzy.

 

§9.

Każdy student ma prawo do pogłębiania swojej wiedzy poza obowiązkowymi zajęciami poprzez uczestnictwo w kołach naukowych i organizacjach studenckich zarówno na Uczelni, jak i poza nią.

 

§10.

Student jest otwarty na konstruktywną krytykę swoich własnych dokonań naukowych.
Student ma prawo do konstruktywnej krytyki naukowych dokonań swoich koleżanek i kolegów oraz pracowników naukowych przy jednoczesnym zachowaniu szacunku wobec ich pracy.

 

§11.

Studenci w dyskusjach na tematy naukowe powinni posługiwać się argumentami merytorycznymi. Za naganne uważa się prowadzenie dyskusji przy użyciu chwytów erystycznych i innych rodzajów manipulacji.

 

§12.

Student powinien kierować się uczciwością i rzetelnością przy pisaniu prac zaliczeniowych oraz dyplomowych. Student zobowiązuje się tym samym do przestrzegania praw autorskich i jest świadom konsekwencji prawnych związanych z ich przekroczeniem.

 

§13.

Student sumiennie przygotowuje się do zaliczeń przedmiotów. Nie szuka gotowych rozwiązań oraz nie posiłkuje się pomocą innych osób podczas pisania testów.

 

 

Rozdział III

Student wobec społeczności akademickiej

§14.

Student odnosi się z szacunkiem do innych osób, a w szczególności do swoich koleżanek i kolegów, pracowników administracyjnych, pracowników dydaktycznych, naukowych oraz do członków zespołu rektorskiego Collegium Civitas. W kontaktach z innymi osobami student powinien cechować się wysoką kulturą osobistą i przestrzegać zasad dobrego wychowania.

 

§15.

Student powinien działać aktywnie na rzecz społeczności akademickiej np. poprzez organizację różnych wydarzeń organizowanych przez studentów i pracowników Collegium Civitas, które służą propagowaniu wartości wpisanych w misję Uczelni.

 

§16.

Jakiekolwiek akty dyskryminacyjne ze względu na poglądy polityczne, wyznawaną religię, kolor skóry, płeć czy też orientację seksualną są niezgodne z wartościami wyznawanymi przez środowisko akademickie Collegium Civitas.

 

§17.

Konflikty pomiędzy studentami, studentami a administracją lub studentami a wykładowcami są rozwiązywane w miarę możliwości w sposób polubowny.

 

§18.

Studenci wyższych roczników służą pomocą, doświadczeniem oraz wiedzą swoim młodszym kolegom oraz koleżankom. Społeczność Collegium Civitas powinna wzajemnie się wspierać w dążeniu do rozwoju.

 

 

Rozdział IV

Student wobec Uczelni

§ 19.

Student dba o dobre imię swojej Uczelni, także po jej ukończeniu jako absolwent.

 

§20.

Student ma obowiązek dbać o tradycję i zwyczaje przyjęte w Uczelni oraz pielęgnować je w środowisku akademickim.

 

§21.

Student stara się uczestniczyć w oficjalnych wydarzeniach organizowanych na Uczelni.

 

§22.

Student wywiązuje się ze swoich obowiązków administracyjnych wobec Uczelni, a w szczególności: dba o terminową rejestrację na zajęcia, rejestruje się na odpowiednią liczbę przedmiotów, składa egzaminy w terminach określonych planem sesji oraz zalicza obowiązkowe szkolenia.

 

 

Rozdział V

Student wobec świata

§23.

Student nie jest obojętny na krzywdę innych ludzi i aktywnie działa przeciwko wykluczeniu społecznemu bez względu na jego charakter i źródło.

 

§24.

Student nie jest obojętny na krzywdę zwierząt, a jeśli jest jej świadkiem, reaguje odpowiednio, pomagając lub zawiadamiając odpowiednie organy.

 

§25.

Student dba o środowisko naturalne i swoją planetę. W miarę możliwości stara się stosować i propagować zasady zrównoważonego rozwoju.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).