O Fundacji Collegium Civitas

Udostępnij strone

Collegium Civitas współpracuje z Fundacją Collegium Civitas, której misją jest podejmowanie wszechstronnych inicjatyw umożliwiających upowszechnianie wiedzy naukowej, badawczej i eksperckiej nie tylko wśród studentów, ale i młodszego i starszego pokolenia obywateli naszego kraju. Fundacja Collegium Civitas służy rozwijaniu zasobów uczelni jako ważnego, także w wymiarze międzynarodowym ośrodka wymiany myśli i opinii.

Cele fundacji:

 • wspieranie przedsięwzięć naukowo – badawczych i edukacyjnych, realizowanych przez Collegium Civitas,
 • tworzenie środowiska sprzyjającego twórczemu myśleniu, działaniu oraz poszerzaniu horyzontów, m.in. poprzez upowszechnianie najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki, kultury i technologii,
 • podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów, przeciwdziałanie bezrobociu oraz doskonalenie relacji absolwent-pracodawca,
 • umożliwianie osobom niepełnosprawnym łatwiejszego dostępu do edukacji oraz wszelkich dóbr kultury i nauki,
 • promowanie wybitnych studentów,
 • integrowanie środowiska studenckiego oraz absolwentów CC,
 • wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz seniorów (UTW) oraz młodego pokolenia (CD),

Działania:

 • dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze naukowej CC organizuje kursy, szkolenia, konferencje, sympozja i seminaria, dbając o ich jak najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny,
 • prowadzi badania i analizy z zakresu nauk społecznych, politycznych i ekonomicznych,
 • wydaje publikacje mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat zjawisk zachodzących we współczesnym świecie,
 • współpracuje ze środowiskami naukowymi w kraju za granicą oraz ze wszystkimi instytucjami i osobami fizycznymi, których działalność jest spójna z celami fundacji,
 • przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionej młodzieży oraz wspomaga potrzebujących studentów.

 

Więcej informacji o Fundacji Collegium Civitas – www.fundacjacollegiumcivitas.org.pl

Kontakt:
Magdalena Wypych
tel. 22 656 71 78
email: fundacjacc@civitas.edu.pl

Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).