Zapytania ofertowe

Udostępnij strone

ROK 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/PZ2/2022

Zapytanie ofertowe 1/PZ2/2023

Zapytanie ofertowe 2/PZ2/2023

Zapytanie ofertowe 3/PZ2/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PZ1/2023

ROK 2022

Zapytanie ofertowe 1/PZ1/2022

Zapytanie ofertowe 1/PZ2/2022

Zapytanie ofertowe 2/PZ2/2022

Zapytanie ofertowe 2/PZ1/2022

Zapytanie ofertowe 3/PZ1/2022

Zapytanie ofertowe 3/PZ2/2022

Zapytanie ofertowe 4/PZ1/2022

Zapytanie ofertowe 4/PZ2/2022

Zapytanie ofertowe 6/PZ2/2022

Zapytanie ofertowe 5/PZ1/2022

ROK 2021

Zapytanie ofertowe nr 1/PZ1/2021

Zapytanie ofertowe nr 2/PZ1/2021

Zapytanie ofertowe nr 1/PZ2/2021

Zapytanie ofertowe nr 3/DUO/2021

Zapytanie ofertowe nr 3/PZ1/2021

Zapytanie ofertowe nr 2/PZ2/2021

Zapytanie ofertowe 1/WTP/2021

 

 

ROK 2020

Zapytanie ofertowe nr 1/PZ2/2020 w ramach projektu „e-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju”

Zapytanie ofertowe nr 1/PZ1/2020

Zapytanie ofertowe nr 2/PZ2/2020 w ramach projektu „e-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju”

Zapytanie ofertowe nr 2/PZ1/2020

Zapytanie ofertowe nr 3/PZ1/2020

Zapytanie ofertowe nr 1/DUO/2020 w ramach projektu „Marketing przyszłości – studia dualne w Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 3/T01/2020 w ramach projektu „MŁODZI GNIEWNI BEZPIECZNI – Uniwersytet Młodzieży”

Zapytanie ofertowe nr 2/DUO/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PZ1/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PZ1/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PZ2/2020

 

ROK 2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe 1/2019

Specyfikacja

Formularz i załączniki

Wzór umowy


Odpowiedzi na pytania 1_2019

Dokumenty po zmianach wynikających z zapytań:

Zapytanie ofertowe 1/2019 – po zmianach

Specyfikacja do 1_2019 – po zmianach

Wzór umowy 1_2019 – po zmianach

Formularz i załączniki 1_2019 – po zmianach

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oraz w ramach zapytania ofertowego nr 1/2019 przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest przeprowadzenie indywidualnych zajęć z języka angielskiego dla 4 pracowników dydaktycznych oraz warsztatów grupowych z zakresu języka angielskiego dla 50 pracowników Collegium Civitas, Collegium Civitas informuję, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

POLANGLO sp. z o.o.

Uzasadnienie
Wykonawca POLANGLO sp. z o.o. spełniał kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym nr 1/2019 oraz otrzymał największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert: cena oferty – 34%, doświadczenie – 34% oraz referencje – 32%.
W związku z powyższym oferta ww. Wykonawcy została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe 2/2019

Specyfikacja

Formularz i załączniki

Wzór umowy

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

w ramach zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Stosunki międzynarodowe (I stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne), specjalność: Cyberbezpieczeństwo.

Collegium Civitas informuję, iż:
W przedmiotowym zapytaniu za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:
1. w ramach części 1 – Pana Krzysztofa Liedla;
2. w ramach części 2 – Pana Dobrosława Mąki.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaproponował w ofercie najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym oferta została wybrana.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe 3/2019

Specyfikacja

Formularz i załączniki

Wzór umowy

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

w ramach zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Socjologia (II stopień, studia stacjonarne i niestacjonarne), specjalność: komunikacja zintegrowana

Collegium Civitas informuję, iż:
W przedmiotowym zapytaniu za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę:
1) w ramach części 1 – Pani Marzeny Stachury–Kozakiewicz i Pani Małgorzaty Poławskiej
2) w ramach części 2 – Pani Katarzyny Masewicz–Włodarskiej.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaproponował w ofercie najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym oferta została wybrana.

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe 4/2019

Specyfikacja

Formularz i załączniki

Wzór umowy

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oraz
w ramach zapytania ofertowego nr 4/2019 przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem zapewnienie 100 uczestnikom organizacji warsztatów z zakresu wdrażania Strategii komunikacji CC, w tym w szczególności:

  • noclegów (jedna doba hotelowa),
  • wyżywienia,
  • 3 sale wykładowe/szkoleniowe z wyposażeniem konferencyjnym tj. rzutnik, ekran, flipchart itp.
  • transportu do miejsca szkolenia z siedziby CC oraz transport powrotny do siedziby CC.

Collegium Civitas informuję, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

Andrzej Przeniosło/ Hotel Nosselia (z siedzibą: ul. Hubala 3/31, 05-120 Legionowo)

Uzasadnienie
Wykonawca Andrzej Przeniosło/ Hotel Nosselia spełniał kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym nr 4/2019 oraz otrzymał następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert: cena oferty – 55 %, doświadczenie – 0 %. Pozostałe oferty, które wpłynęły nie spełniły kryteriów wskazanych w zapytaniu.
W związku z powyższym oferta ww. Wykonawcy została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe 5/2019

Specyfikacja

Formularz

Wzór umowy

 

Warszawa, dnia 6.03.2019r.

Collegium Civitas realizujące projekt pn.: „Uczelnia 4.0- nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”, w związku z pytaniami do zapytania ofertowego nr 5/2019 Zamawiający dokonuje wydłużenia terminu na składanie ofert określonego w pkt II.2 zapytania ofertowego z dnia 7 marca 2019r. na dzień 8 marca 2019r. godz. 23:59.

 

Odpowiedzi na pytania cz. 1

 

Odpowiedzi na pytania cz. 2

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2019

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 7/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 8/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe 9/2019

Specyfikacja

Formularz i załączniki

Wzór umowy


Informacja o wydłużeniu terminu

Odpowiedzi na pytania do zapytania 9/2019 – 27.05.2019

Odpowiedzi na pytania do zapytania 9/2019 – 28.05.2019


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z realizacją projektu pn.: „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”, nr umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z079/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, oraz w ramach zapytania ofertowego nr 9/2019 przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności, którego przedmiotem była dostawa serwera i serwera dyskowego (macierz) wraz z licencją na oprogramowanie systemowe i bazodanowe oraz przełączników LAN i okablowania

Collegium Civitas informuję, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:
Virtual Technologies IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Damrota 6/301 w Katowicach (40-022)

Uzasadnienie:
Wykonawca Virtual Technologies IT sp. z o.o. spełnił kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym nr 9/2019 oraz otrzymał następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert: cena oferty – 52,27pkt, gwarancja producenta – 30 pkt, termin dostawy – 10 pkt. Pozostałe oferty, które wpłynęły nie spełniły kryteriów wskazanych w zapytaniu.
W związku z powyższym oferta ww. Wykonawcy została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Zapytanie ofertowe nr 10/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 11/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 12/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 13/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 14/2019 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 1/PZ2/2019 w ramach projektu „e-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju”

Zapytanie ofertowe nr 1/T01/2019 w ramach projektu „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”

Zapytanie ofertowe nr 2/T01/2019 w ramach projektu „Młodzi Gniewni Bezpieczni – Uniwersytet Młodzieży”

 

ROK 2018

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – w ramach projektu „Uczelnia 4.0 – nowoczesny program rozwoju Collegium Civitas”

 

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).