BUDYTA-BUDZYŃSKA Małgorzata, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Socjolożka i politolożka, doktor habilitowany nauk społecznych, zastępczyni kierowniczki Instytutu Socjologii Collegium Civitas. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i Central European University.

Ekspertka w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz polityki migracyjnej. Zajmuje się instytucjonalizacją mniejszości narodowych i konfliktami etnicznymi w Europie Środkowej oraz badaniami polskiej diaspory za granicą i imigracji do Polski z krajów UE i Ukrainy.

Kierowniczka i uczestniczka kilku projektów badawczych, m.in. realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim “Integration or Assimilation? The Strategy of Becoming a Member of a New Community: the Case of Polish Immigrants in Iceland” (2009-2011); „Kompetencje i potencjał obywatelski Polaków na Islandii. Diagnoza i rekomendacje” (2014-2015); „Zdiagnozowanie występujących na terenie RP barier w realizowaniu przez obywateli UE/EOG unijnej swobody przepływu pracowników nie mających uzasadnienia w prawie unijnym” (2018); „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” (2018-2020); „Kompleksowy system wsparcia w zakresie adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego” (2018-2020).

Autorka licznych artykułów naukowych o problematyce etnicznej i migracyjnej oraz książek: „Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności” (2017); „Socjologia narodu i konfliktów etnicznych” (2010); „Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?” (2003). Współautorka i redaktor naukowa książek „Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami” (2020); „Imigranci w województwie zachodniopomorskim. Podręcznik dla osób pracujących z imigrantami” (2020); “Integration or Assimilation? Polish Immigrants in Iceland” (2011).