Stypendia i kredyty studenckie

Udostępnij strone

 
Zobacz: Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN
 

Nasza uczelnia oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli Ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

 

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:

 • szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikującą studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
 • uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku, a w przypadku studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów międzykierunkowych — w okresie tych studiów.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki;
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • wystąpienia na konferencjach naukowych;
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne;
 • udział w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym;
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego;
 • nagrody w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Przy ocenie wniosków o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe brane są pod uwagę następujące osiągnięcia:

 • udział w igrzyskach olimpijskich;
 • udział w mistrzostwach świata;
 • 1-5 miejsce w mistrzostwach Europy;
 • 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach świata;
 • 1-5 miejsce w akademickich mistrzostwach Europy;
 • 1-5 miejsce w uniwersjadzie;
 • osiągnięcia w ww. zawodach organizowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek może uzyskać maksymalnie 100 pkt, z tego: 95 pkt – za wybitne osiągnięcia i 5 pkt – za średnią ocen

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się:

 • wniosek (druk na stronie MNiSW)
 • dokumenty potwierdzające wybitne osiągnięcia studenta

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów (przyznawane na semestr)

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał:

 • wysoką średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów wynoszącą co najmniej 4,75;
 • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • osiągnięcia naukowe, artystyczne.

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium:

 • wniosek (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni);
 • zaświadczenie o średniej z poprzedniej uczelni w przypadku studentów I roku studiów II stopnia (z dwóch ostatnich semestrów) wraz ze skalą ocen;
 • zaświadczenia potwierdzające wysokie wyniki sportowe;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne;
 • oświadczenie o nieubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni).

Stypendia socjalne (przyznawane na rok akademicki)

Stypendia socjalne są przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujących się w  trudnej sytuacji materialnej (przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1294,4 zł od 01.10.2024, 1570 zł od 01.10.2025).

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Dokumenty, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne:

 • wniosek (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto uzyskanych w ostatnim roku podatkowym przez każdego pełnoletniego członka rodziny, bądź zaświadczenie o ich braku;
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych;
 • w przypadku rodzeństwa, które się nadal uczy, zaświadczenie ze szkoły;
 • kopia wyroku sądowego (aktualnego) lub zaświadczenie ZUS dotyczące alimentów;
 • zaświadczenie z ośrodków pomocy społecznej jeśli rodzina korzysta z tej pomocy;
 • zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku rodzinnego;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o prowadzeniu działalności gospodarczej i formie jej opodatkowania;
 • zaświadczenie z ZUS o wysokości wniesionych składek na ubezpieczenie społeczne w wymaganym roku podatkowym – w przypadku, kiedy członkowie rodziny studenta prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • w przypadku dopłaty do zamieszkania – umowa o najem lokalu (kopia) bądź oświadczenie studenta o wynajmie lokalu wraz z miesięczną kwotą wydatków na ten cel i podpisem właściciela mieszkania;
 • oświadczenie o nieubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni).

Stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami (przyznawane na rok akademicki)

O stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami może starać się każdy student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium:

 • wniosek (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni);
 • orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności studenta;
 • oświadczenie o nieubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni (druk dostępny w serwisie Wirtualnej Uczelni).

Zapomoga

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Dokumenty jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się:

 • wniosek (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni);
 • dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe w rodzinie studenta wydane przez właściwe urzędy lub instytucje;
 • podanie studenta z prośbą o zapomogę;
 • oświadczenie o nieubieganiu się o zapomogę na żadnej innej uczelni (druk dostępny na Wirtualnej Uczelni).

Kredyty studenckie

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne, można się ubiegać o niego przez cały rok.

O kredyt wystąpić może student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant do 35 r.ż., a także kandydat na studia (ale wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta).

Kredyt studencki jest niezależny od innych otrzymywanych stypendiów – warunkiem jest dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający w roku ubiegania się o kredyt kwoty 3000 zł.

Student wybiera kwotę miesięcznie pobieraną w ramach kredytu: od 400 zł do 1 000 zł i może zmienić decyzję, dostosowując się do aktualnych potrzeb.

Spłatę kredytu zaczyna się dopiero dwa lata od ukończenia studiów.

Kredyt studencki jest udzielany na korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty jest dwa razy dłuższy niż okres pobierania kredytu. Dzięki temu absolwent miesięcznie spłaca połowę kwoty, jaką otrzymywał w ramach kredytu w czasie studiów. Na przykład: jeśli student pobierał 1000 zł miesięcznie, to spłacał będzie ok. 500 zł miesięcznie, przez dwa razy dłuższy czas, zaczynając spłaty 2 lata po zakończeniu studiów.

Informacje na podstawie strony https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie

 

 

Kontakt z Działem Opłat i Stypendiów:

pokój 934
tel.: 22 656 71 81, +48 789 009 551
e-mail: stypendia@civitas.edu.pl

Na wizyty można umawiać się za pośrednictwem systemu rezerwacji: https://civitas.nakiedy.pl/

Godziny obsługi studentów:

poniedziałek – czwartek 11:00-16:00
piątek – dzień pracy wewnętrznej

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).