Akty prawne

Udostępnij strone

STATUT COLLEGIUM CIVITAS
Collegium Civitas, zwane dalej „Collegium” jest niepubliczną szkołą wyższą, wpisaną pod nr 129 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego Statutu. Cały tekst Statutu Collegium Civitas do pobrania

 

UCHWAŁY SENATU