Aktualne projekty

Udostępnij strone


Collegium Civitas aktywnie prowadzi wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Realizacja projektów naukowych świadczy o potencjale badawczym uczelni, wysokiej jakości jej kadry naukowej, a także przekonaniu instytucji dotujących co do wartości poznawczej projektów badawczych, na które przekazuje publiczne środki.

[English version below]
Szanowni Państwo,

aktualnie Collegium Civitas pracuje nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu pt. Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego, Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami – nabór nr FERS.03.01-IP.08-001/23.

Wspomniany projekt zakłada działania przygotowujące naszą Uczelnię do większej dostępności* dla osób z niepełnosprawnościami/ze specjalnymi potrzebami. Aby jak najlepiej sprostać temu zadaniu, musimy określić aktualny stan i potrzeby społeczności Collegium Civitas w kwestii dostępności. W związku z tym serdecznie prosimy Państwa o podzielenie się swoimi doświadczeniami i potrzebami wynikającymi z funkcjonowania w CC.

Ankieta jest anonimowa. Przekazywane przez Państwa informacje posłużą nam jedynie do zbiorczego opisania sytuacji we wniosku o dofinansowanie.

https://civitas.limesurvey.net/468599?lang=pl

Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i propozycje.

*Dostępność to zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz możliwości udziału w życiu edukacyjnym, społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach (z niepełnosprawnościami, starszych, ze specjalnymi potrzebami), a jego kluczowym pojęciem jest samodzielność w jak największym zakresie.


Dear All,

Currently, Collegium Civitas is working on preparing an application for project funding as part of the competition entitled Accessibility of higher education entities, Measure 03.01 Accessibility of higher education, Priority 3 Accessibility and services for people with disabilities - recruitment no. FERS.03.01-IP.08-001/23.

The mentioned project involves activities preparing our University for greater accessibility* for people with disabilities/special needs. To best meet this task, we must determine the current state and needs of the Collegium Civitas community in terms of accessibility. Therefore, we kindly ask you to share your experiences and needs resulting from functioning in CC.

The questionnaire is anonymous. The information you provide will only be used to provide a collective description of the situation in the funding application.

https://civitas.limesurvey.net/468599?lang=en

We will be grateful for all comments and suggestions.

*Accessibility is the provision of free access to goods and services and opportunities to participate in educational, social and public life for people with special needs (with disabilities, older people, people with special needs) and its key concept is independence to the greatest extent possible.


NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).