O emocjach w Zoon Politikon 12/2021

Udostępnij strone

11.04.2022

Pod koniec marca ukazała się publikacja zamykająca Zoon Politikon 2021. „Nieznośna ciężkość resentymentu. Analiza bazy narracyjnej Zmierzchu demokracji Anne Applebaum”. To esej recenzyjny autorstwa Prorektora Collegium Civitas ds. dydaktycznych, dr. dr. Rolanda Zarzyckiego.

Prorektor Zarzycki podejmuje się rekonstrukcji bazy narracyjnej „Zmierzchu demokracji”. Przybliża także aparat perswazyjny Anne Applebaum, prezentując szerzej funkcjonujące schematy ideologiczne towarzyszące przedstawionym przez autorkę działaniom politycznym.

W aktualnym numerze Zoon Politikon ukazało się jeszcze siedem tekstów w języku polskim:

  • „Percepcja polityczna jako źródło politologiczne: potencjał badawczy. Recenzja książki Krzysztofa Kasianiuka „Modelowanie percepcji transformacji politycznej. podejście systemowe”, Patryka Czułno;
  • „Emocje w kontekście podróży literackich Andrzeja Stasiuka na Wschód: smutek, strach, nostalgia”, Tatiany Kanasz;
  • „Przemiany emocjonalności w procesie rewolucji konsumpcyjnej” Joanny Zalewskiej;
  • „Tradycja jako element budowy tożsamości. Przypadek żołnierzy oddziałów Wojsk Specjalnych”, Jarosława Rybaka;
  • „Dwugłos o budowniczym. O Izabeli Wagner i Artura Domosławskiego biografiach Zygmunta Baumana”, Joanny Tokarskiej-Bakir;
  • „Subiektywne spojrzenie socjologa jako metoda opisu świata instytucji społecznych. Recenzja książki Pawła Kuczyńskiego „Niepowtarzalna kultura organizacyjna. Szkice z socjologii subiektywnej”, Jadwigi Koralewicz;
  • „Dancehall w Polsce i na Jamajce – analiza porównawcza twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem warstwy słownej”, Łukasza Radzikowskiego;

oraz dwa teksty angielskojęzyczne:

  • „Impossible Emotions: The Ethics of Mourning and Melancholia” Tirny Chatterjee;
  • „Fear and retrotopia – Critical reflections on the rise of defensive emotions in liquid modernity” Michaela Hviid Jacobsena.

Recenzja Patryka Czułno „Percepcja polityczna jako źródło politologiczne: potencjał badawczy. Recenzja książki Krzysztofa Kasianiuka „Modelowanie percepcji transformacji politycznej. podejście systemowepozwala na wstępne zapoznanie się z książką autorstwa Krzysztofa Kasianiuka „Modelowanie percepcji transformacji politycznej, podejście systemowe”, która w ubiegłym roku ukazała się nakładem wydawnictwa Collegium Civitas. Autor recenzji przedstawia główne cele i strukturę książki, wskazuje założenia do dyskusji pod kątem filozoficznym, teoretycznym i metodologicznym. Podkreśla także znaczenie testów empirycznych książki i wskazuje potrzebę dalszych analiz tematu.

Celem artykułu Tatiany Kanasz „Emocje w kontekście podróży literackich Andrzeja Stasiuka na Wschód: smutek, strach, nostalgia”, jest, jak pisze sama autorka, „interpretacja literackich podróży na Wschód Andrzeja Stasiuka z perspektywy socjologii emocji. (…) Wyniki badania motywują do wykorzystania literatury jako kulturowo istotnego źródła danych w odkrywaniu reguł odczuwania oraz reżimów emocjonalnych wyrażanych przez autora oraz bohaterów.”

Joanna Zalewska w tekście „Przemiany emocjonalności w procesie rewolucji konsumpcyjnej” dokonuje analizy przemian emocjonalności polskiego środowiska wielkomiejskiego w procesie rewolucji konsumpcyjnej. Opisuje przemiany emocjonalności, takie jak jej wzrost, czyli częstsze wyrażanie emocji, ich większa liczba zróżnicowanie; wyrażanie emocji pożądania; angażowanie się w praktyki dla wzbudzenia emocji.

O tradycjach wojskowych formacji historycznych, które nadal służą jako czynnik ułatwiający budowanie tożsamości współczesnych żołnierzy, napisał Jarosław Rybak w tekście: „Tradycja jako element budowy tożsamości. Przypadek żołnierzy oddziałów Wojsk Specjalnych”. Autor podkreśla, że tradycji nie należy odnosić wyłącznie do historii i można bez niej skutecznie budować tożsamość, opierając się na wartościach takich, jak elitarność czy wspólnota ekstremalnych przeżyć.

Esej recenzyjny Joanny Tokarskiej-Bakir – „Dwugłos o budowniczym. O Izabeli Wagner i Artura Domosławskiego biografiach Zygmunta Baumana”  zestawia ze sobą i problematyzuje biografie Zygmunta Baumana, autorstwa Izabeli Wagner i Artura Domosławskiego. Autorka dokonuje także analizy zawartego w nich przekazu na tle powojennej polskiej historii politycznej i kulturowej.

 

Prof. Jadwiga Koralewicz w tekście „Subiektywne spojrzenie socjologa jako metoda opisu świata instytucji społecznych. Recenzja książki Pawła Kuczyńskiego „Niepowtarzalna kultura organizacyjna. Szkice z socjologii subiektywnej” podjęła się natomiast zrecenzowania książki „Niepowtarzalna kultura organizacyjna. Szkice z socjologii subiektywnej”, wydanej w 2021 roku nakładem wydawnictwa Collegium Civitas. Autorka podkreśla znakomity warsztat socjologiczny, precyzję i wyobraźnię socjologiczną Pawła Kuczyńskiego. Docenia także elegancki i precyzyjny język wypowiedzi i unikanie socjologicznego żargonu, który uzyskał już nazwę „socjomowy”.

Tekst „Dancehall w Polsce i na Jamajce – analiza porównawcza twórczości artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem warstwy słownej” to debiut Łukasza Radzikowskiego, który przedstawia historię i różnice pomiędzy muzyką oraz kulturą dancehall na Jamajce i w Polsce. W artykule zestawiono dostępne badania wyróżniające główne motywy słowne jamajskiego dancehallu z analizą tekstów polskich utworów tego gatunku.

Artykuł „Impossible Emotions: The Ethics of Mourning and Melancholia” Tirny Chatterjee zwraca uwagę na tematy żałoby i melancholii, oraz ich etyczne implikacje w pracach Zygmunta Freuda i Jacques’a Derridy. To próba analizy dorobku artystycznego Derrinda dotykającego tematów przemijania, wierności, nieskończoności, niemożliwości i etyki.

Fear and retrotopia – Critical reflections on the rise of defensive emotions in liquid modernity” Micheela Hviid Jacobsena to natomiast publikacja opisująca ostatnie badania na temat “emocji obronnych”, takich jak strach czy nostalgia, badanych przez teoretyków społecznych. Autor zaznacza także, jak ważna jest świadomość, że tematy te dotykają wszystkich aspektów obecnej kultury i życia.

 

Arystotelesowska tradycja myślenia

Zoon Politikon, wydawany przez Wydawnictwo Collegium Civitas,  nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil Zoon Politikon jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

 

Do 30 września 2022 roku można nadsyłać artykuły w j. polskim lub angielskim do Zoon Politikon 13/2022 – szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Digital Society (PDF)