Bezpieczeństwo biznesowe w praktyce

Udostępnij strone

Program studiów* obejmuje 170 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Ramowy program studiów*

 1. Wprowadzenie
  • Bezpieczeństwo biznesowe sensu largo
  • Definicje
  • Regulacje prawne
  • Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa biznesowego
  • Zagrożenia wewnętrzne
  • Zagrożenia zewnętrzne
  • Mechanizmy nadużyć gospodarczych sensu largo

 

 1. Regulacje formalno-prawne
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2,7,20,22,32,59,64)
  • Kodeks Cywilny
  • Kodeks Spółek Handlowych
  • Uregulowania branżowe: wytyczne, rekomendacje, standardy, normy ISO (m.in. 27 001, 37 001, 37 002, 37 301, 27 005, 22 301), HACCP, normy środowiskowe, BHP
  • Ewolucja uregulowań: FCPA, SOX, Anti Money Loundring Act, RODO, Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Anti-Bribery Act, Sapin I/II, … UoJŻP – projekt, UOPZ – projekt, Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Dyrektywa UE z 16 grudnia 2019 r., Ustawa o ofercie publicznej 30 listopada 2019 r., Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Krajowe Ramy Interoperacyjności
  • Najlepsze praktyki

 

 1. Praktyczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem biznesowym
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Aspekt podmiotowy – kompetencje kadry zarządzającej
  • Rola i funkcje osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo biznesowe
  • Bezpieczeństwo zarządzania personelem (rekrutacja i weryfikacja pracowników)
  • Techniki prowadzenia rozmów
  • Aspekt przedmiotowy – polityki, procedury i zasady, instrukcje, podział obowiązków, metodyka, narzędzia
  • Narzędzia uzyskiwania informacji – m.in. HUMINT / OSINT/IMINT/SIGINT; OPSEC
  • Analiza informacji
  • Bezpieczny dokument
  • Bezpieczeństwo fizyczne, obiektowe i osobowe w organizacji
  • Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia organizacji w obszarze komunikacji elektronicznej
  • Spójne środowisko audytu i kontroli wewnętrznej – definicja i kierunki rozwoju

 

 1. Ryzyko bezpieczeństwa biznesowego – teoria i praktyka
  • Ryzyka bezpieczeństwa biznesowego
  • Podstawowe ryzyka bezpieczeństwa biznesowego – obszary działalności organizacji
  • Obszar IT (Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa)
  • Materializacja ryzyk
  • Weryfikacja informacji, czyli audyt śledczy
  • Rola i zadania Organów ścigania, zasady współpracy z nimi
  • Metodyka postępowania procesowego w celu zabezpieczenia dowodów
  • Działania zapobiegawcze i doskonalenie systemu
  • Sytuacje kryzysowe i zarządzanie ciągłością działania, bezpieczeństwo informacji – wymogi formalne i praktyka
  • Zasady budowania rozwiązań systemowych służących bezpieczeństwu biznesu
  • Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem – system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, system zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • Ewolucja i prognozy dla bezpieczeństwa biznesu
  • Współczesne tendencje kryminologiczne a kryzysy gospodarcze i ich wpływ na organizację
  • Znaczenie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, narzędzia socjotechniki
  • Wymiar finansowy bezpieczeństwa biznesowego
  • Analiza danych finansowych na przykładzie sprawozdania finansowego

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne – forma: wykład ilustrowany przykładami
 • Zajęcia praktyczne, opierające się na sprawdzonych metodach i doświadczeniu własnym wykładowców
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów, adaptacja do własnej sytuacji przez słuchaczy
 • Scenki, odgrywanie ról
 • Symulacja lub projekt: przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (case study), zebranie dowodów, zeznań itp., napisanie raportu końcowego, prezentacja przed Zarządem i/lub Radą Nadzorczą

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • aktywna obecność na zajęciach (1 dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze);
 • przygotowanie indywidualnego projektu wg przedstawionych założeń – forma zaliczenia zajęć warsztatowych;
 • końcowy test wiedzy.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2023/24 zajęcia będą realizowane w siedzibie Collegium Civitas.

Czas trwania – 2 semestry

 

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024

semestr zimowy:

 • październik: 28-29;
 • listopad: 25-26;
 • grudzień: 09-10;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 17-18;

semestr letni

 • marzec: 09-10;
 • kwiecień: 13-14; 27-28;
 • maj: 11-12;
 • czerwiec: 15-16.

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa