Doktorat w Collegium Civitas

Udostępnij strone

Doktorat w Collegium Civitas można uzyskać w trybie eksternistycznym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ścieżką postępowania:

1. Wyznaczenie promotora
2. Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8PRK
3. Złożenie rozprawy doktorskiej
4. Wszczęcie postępowania

 

 

 1. WYZNACZENIE PROMOTORA

Osoba ubiegająca się o stopień doktora, która przygotowuje rozprawę w trybie eksternistycznym, przed wszczęciem postępowania w prawie nadania stopnia doktora składa za pośrednictwem Działu Badań Naukowych pisemny wniosek do Rady Naukowej Dyscyplin o wyznaczenie:

 • promotora albo
 • promotorów, albo
 • promotora i promotora pomocniczego.

Jeśli promotor nie został jeszcze wybrany, zachęcamy do zapoznania się z wykazem promotorów prac doktorskich w Collegium Civitas.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego
 2. informację o dyscyplinie naukowej w ramach której osoba zamierza przygotować rozprawę doktorską;
 3. ogólne założenia rozprawy doktorskiej obejmujące w szczególności wstępny temat rozprawy z jego uzasadnieniem;
 4. aktualny wykaz osiągnięć naukowych oraz innych aktywności naukowych oraz zawodowych, istotnych dla oceny dorobku, zainteresowań badawczych oraz wyboru promotora lub promotora pomocniczego;
 5. zapis ewentualnych osiągnięć naukowych istotnych dla oceny kandydata na nośniku elektronicznym;
 6. informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, w tym tytuły rozpraw doktorskich będących podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora;
 7. oświadczenie promotora o zgodzie i spełnianiu wymogów do pełnienia funkcji promotora;
 8. wykaz dorobku naukowego kandydata na promotora – w przypadku kandydatów na promotora niebędących pracownikami Collegium.

 

 

 

 1. WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA POZIOMIE 8PRK

Wobec kandydata, który przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i ma wyznaczonego promotora, przeprowadza się weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Do wniosku o przeprowadzenie weryfikacji dołącza się:

 • szczegółową koncepcję rozprawy doktorskiej obejmującą temat pracy i uzasadnienie jego wyboru, główne założenia badawcze, cel rozprawy, przewidywane metody badawcze i przewidywany termin złożenia rozprawy;
 • aktualny wykaz osiągnięć naukowych oraz innych aktywności naukowych i zawodowych;
 • kopię suplementu do dyplomu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 albo kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

Można dołączyć:

 • zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich;
 • opinię kierownika studiów doktoranckich o efektach uczenia się uzyskanych przez doktoranta w ramach studiów doktoranckich.

Weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzana jest w zakresie wiedzy i umiejętności właściwych dla dyscypliny, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia, w oparciu o formularz oceny efektów. Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dla dyscyplin nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji:

Termin weryfikacji określa zespół weryfikujący i podaje do wiadomości kandydata nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem weryfikacji.

Ocena spełniania poszczególnych efektów uczenia się jest dokonywana w czterostopniowej skali:

 1. w pełni;
 2. w znacznym stopniu;
 3. w wystarczającym stopniu;
 4. nie spełnia

– gdzie stopień „nie spełnia” oznacza nieuzyskanie określonego efektu uczenia się.

Dla pozytywnej weryfikacji efektów uczenia się kandydat musi potwierdzić uzyskanie wszystkich efektów uczenia się co najmniej w wystarczającym stopniu.

 

 

 1. ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej.

Rozprawa doktorska będąca przedmiotem postępowania w Collegium powinna być przygotowana w języku polskim albo angielskim. W przypadku chęci przygotowania rozprawy w innym języku wymagana jest zgoda Rady Naukowej Dyscyplin. Zgodę wydaje się w drodze uchwały na pisemny wniosek kandydata poparty przez promotora, składany przed wszczęciem postępowania.

Do rozprawy doktorskiej dołącza się:

 1. w przypadku, gdy rozprawa doktorska jest pracą pisemną:
  1. streszczenie w języku angielskim;
  2. streszczenie w języku polskim – jeżeli rozprawa doktorska jest przygotowana w języku obcym;
 2. w przypadku, gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną: opis w językach polskim i angielskim;

Przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, kandydat składa promotorowi (lub promotorom) rozprawę doktorską wraz z wymaganymi załącznikami, w celu sporządzenia pisemnej opinii.

Opinia jest sporządzana w terminie 2 miesięcy od dnia przedłożenia promotorowi rozprawy wraz z załącznikami

Rozprawę wraz z załącznikami składa się w postaci elektronicznej na informatycznym nośniku danych.

Sporządzone opinie promotor lub promotorzy przekazują niezwłocznie kandydatowi, wraz z raportem wygenerowanym z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o współautorstwie

 

 

 1. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek kandydata.

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wraz z załącznikami kandydat składa do Rady Naukowej Dyscyplin za pośrednictwem Działu Wsparcia Działalności Naukowej.. Wniosek wraz z załącznikami składa się w postaci pisemnej z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych.

Do wniosku załącza się:

 1. rozprawę doktorską wraz z załącznikami;
 2. pozytywną opinię promotora lub opinie promotorów;
 3. raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
 4. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub kopię dyplomu;
 5. kopię suplementu do dyplomu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 albo kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 6. informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora, w tym tytuły rozpraw doktorskich będących podstawą ubiegania się o nadanie stopnia doktora;
 7. życiorys naukowy;
 8. aktualny wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 9. zaświadczenie o uzyskaniu przez kandydata efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora zostaje wszczęte wobec osoby, która:

 1. spełnia określone ustawowo wymagania;
 2. wraz z wnioskiem złożyła rozprawę doktorską oraz pozytywną opinię promotora lub promotorów

– z chwilą doręczenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscyplin dokonuje weryfikacji spełniania wymogów wszczęcia postępowania w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.

W przypadku niespełnienia wymogów, Rada Naukowa Dyscyplin wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przysługuje zażalenie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

 

Dalsze kroki precyzuje Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Collegium Civitas.

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).