Zniżka dla zmieniających uczelnię i aplikujących do Collegium Civitas

Udostępnij strone

Regulamin promocji

20% zniżki w opłatach za pierwszy semestr nauki

dla Kandydatów decydujących się na zmianę uczelni i aplikujących do Collegium Civitas

 

 

 

  1. Promocja jest skierowana do Kandydatów, którzy zdecydują się na rozpoczęcie studiów w Collegium Civitas od nowego semestru studiów w danym roku akademickim lub od nowego roku akademickiego na warunkach przeniesienia z innej uczelni i rozpoczną naukę na wybranej przez siebie specjalności na studiach I lub II stopnia (licencjackich/magisterskich) prowadzonych w języku polskim, polsko-angielskim lub angielskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, którzy złożyli prawidłowy komplet dokumentów w Dziale Rekrutacji. Promocja nie obejmuje osób podejmujących studia na specjalnościach realizowanych we współpracy z partnerami akademickimi (podwójny dyplom) oraz specjalnościach dofinansowanych.

 

  1. Promocja umożliwia 20% zniżkę w opłatach za pierwszy semestr studiów I lub II stopnia (niezależnie od sposobu wniesienia opłaty: opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat w Collegium Civitas) pod warunkiem rozpoczęcia przez Kandydata studiów.

 

  1. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie dokumentów w dziale Rekrutacji, dopełnienie wszelkich procedur rekrutacyjnych, opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego zgodnie z Zarządzeniem Rektora Collegium Civitas w sprawie odpłatności za studia obowiązującym na rok akademicki, w którym Kandydat rozpocznie studia oraz przedstawienie decyzji o przyjęciu na studia w innej uczelni lub indeksu/legitymacji studenckiej.

 

  1. W przypadku rezygnacji kandydata z podjęcia studiów po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego tego kandydata, wpłacona opłata na poczet czesnego (opłata roczna, semestralna lub w systemie ratalnym 5 rat) podlega zwrotowi w wysokości odpowiednio pomniejszonej o opłatę kwalifikacyjną.

 

  1. Rektorowi przysługuje prawo do odwołania Promocji w każdym czasie pod warunkiem poszanowania praw nabytych przez osoby do dnia odwołania Promocji.

 

  1. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi w Collegium Civitas.

 

  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.civitas.edu.pl oraz w Biurze rekrutacji.

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE:
Informacje dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów w Collegium Civitas:
Zasady przyjęć na I semestr studiów I stopnia
Zasady przyjęć na I semestr studiów II stopnia
Informacje dla osób zainteresowanych przeniesieniem na wyższy semestr studiów:
Zasady przeniesienia z innej uczelni