Collegium Civitas – uczelnia odpowiedzialna społecznie

Udostępnij strone

01.10.2020

Collegium Civitas konsekwentnie podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno poprzez prowadzone badania naukowe, partnerstwa strategiczne, programy kształcenia, jak i różne inicjatywy edukacyjne.

Jako środowisko akademickie dostrzegamy wyzwania przyszłości związane nie tylko ze zmianami klimatycznymi, lecz także pozostałymi celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez ONZ. Odpowiadamy na nie, podejmując badania naukowe, kształcąc kolejne pokolenia specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz promując ideę społecznej odpowiedzialności w wymiarze jednostkowym, instytucjonalnym i biznesowym.

Jedną z istotnych kwestii w tym kontekście – szeroko dyskutowaną obecnie zarówno w mediach, jak i w środowisku akademickim – jest równość płci. – W Collegium Civitas każdą osobę, bez względu na płeć, pochodzenie czy religię, zawsze traktowaliśmy i traktujemy na równi i z szacunkiem. Co więcej, mogę z satysfakcją stwierdzić, że – nawet bez szczegółowych polityk w tym zakresie – jesteśmy uczelnią, w której równość płci obowiązuje od początku naszego istnienia, a to, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, nigdy nie stanowiło kryterium w jakichkolwiek rekrutacjach czy konkursach na stanowiska. Pierwszą rektor uczelni była prof. Jadwiga Koralewicz, która obecnie pełni funkcję prezydenta Collegium Civitas, na 10 osób w Zespole Rektorskim jest 7 kobiet, a wśród osób zarządzających katedrami jest 9 kobiet i 5 mężczyzn – powiedział w przemówieniu inaugurującym rok akademicki 2020/2021 rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek.

W naszej misji zapisaliśmy, że jesteśmy uczelnią wielopokoleniową i międzynarodową, że chcemy kształcić na najwyższym poziomie przyszłych liderów życia społecznego, politycznego i gospodarczego w Polsce i poza jej granicami, pokolenie przedsiębiorcze i kreatywne, otwarte na wielokulturowe dziedzictwo i wyzwania współczesności, a zarazem postrzegające świat w kategoriach prospołecznych i dobra wspólnego. Wierzymy, że szczególnie w czasach niepewności i przełomów – dodatkowo spotęgowanych trwającą pandemią COVID19, a także obserwowanym zalewem fake newsów i innych rodzajów manipulacji – głos środowiska akademickiego, naukowców i ekspertów powinien odgrywać ważną rolę. Dlatego też konsekwentnie wspieramy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Współpraca z ONZ

Jako pierwsza polska uczelnia podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Instytutem ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR). Zakres współpracy obejmie m.in. programy szkoleń i studiów podyplomowych, konferencje i wspólne publikacje. Rezultatem podpisanego porozumienia była realizowana we współpracy z UNITAR tegoroczna edycja programu Szkoły Letniej „Security and Society in the Information Age”. – Jesteśmy dumni z nawiązania współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR). W Collegium Civitas Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są istotną częścią programów studiów. Naszych studentów postrzegamy jako przyszłych liderów, którzy mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów – wyjaśnia dr Katarzyna Maniszewska, prorektor ds. współpracy z zagranicą Collegium Civitas i dyrektor Szkoły Letniej. Więcej informacji na temat podpisanego porozumienia można przeczytać tutaj: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/collegium-civitas-podpisalo-porozumienie-o-wspolpracy-z-unitar

Współpracujemy również z UN Global Compact Polska, agendą ONZ działającą na rzecz zrównoważonego biznesu, m.in. poprzez realizację wspólnych projektów (Filmowe Piątki z UN Global Compact), a także współpracę akademicką – eksperci UN Global Compact Polska prowadzą zajęcia dla studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych Manager CSR.

 

Szerzenie idei, budowanie świadomości, kształtowanie postaw, czyli edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Podstawową odpowiedzialnością każdej uczelni wyższej jest nauczenie studentek i studentów, wspieranie ich rozwoju osobistego i zawodowego, ale także kształtowanie postaw ideowo zaangażowanych, świadomych, przedsiębiorczych oraz… odpowiedzialnych. To właśnie poprzez programy kształcenia, niezliczone wykłady i warsztaty, rozmowy i spotkania prowadzone w ramach studiów Collegium Civitas bierze na siebie odpowiedzialność – odpowiedzialność społeczną – a tym samym realizuje swoją misję i krzewi wartości zapisane w misji Uczelni. W dzisiejszym świecie zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych pojęć organizujących badania i krytyczną refleksję w obszarze nauk społecznych. Tym samym zagadnienie to nie tylko jest wykładane i analizowane obok szeregu innych pojęć socjo-ekonomicznych, ale także przenika całość refleksji nad kondycją współczesnych społeczeństw i gospodarek.

– Jak możemy zmieniać świat? Amerykański socjolog, Jeffrey Goldfarb zauważa, że najważniejsze w tym procesie są rozmowy przy stole kuchennym w naszych rodzinnych domach, gdzie w atmosferze zaufania i życzliwości, w gronie najbliższych mówimy o wartościach i rzeczach dla nas ważnych. Takie rozmowy kształtują nasze postawy, a te z kolei przekładają się na nasze działania. Studia wyższe, realizowane w atmosferze zaufania i życzliwości, powinny pogłębiać nasze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości i kształcić umiejętność krytycznego myślenia o niej. Dzięki nim powinniśmy stawać się mądrzejsi, bardziej kompetentni, ale także mniej cyniczni i bardziej odpowiedzialni za to, by rozwój naszej planety był zrównoważony – dodaje dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas.

 

Naukowcy z pasją na rzecz zrównoważonego rozwoju

Collegium Civitas prowadzi badania naukowe dotyczące obszarów ujętych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ już od kilku lat, będąc jednym z przodujących ośrodków naukowej refleksji nad tą tematyką w Polsce. Przykładem może być projekt WISE (Widening Interdisciplinary Sustainability Education), realizowany w partnerstwie międzynarodowym na rzecz podnoszenia świadomości wykładowców akademickich na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, którego rezultatem było m.in. powstanie podręcznika pod red. Katarzyny Iwińskiej (Collegium Civitas), Michaela Jonesa (Swedish University of Agricultural Sciences SLU) i Magdaleny Kraszewskiej (Collegium Civitas). – W pracach towarzyszyło nam hasło „Zrównoważony rozwój zaczyna się od nauczycieli!” – nadal uważam, że jest ono aktualne i dotyczy szeroko pojętej edukacji. Podręcznik przeznaczony jest bowiem dla wykładowców, ale także nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych, akademików i wszystkich, którzy chcą uczyć umiejętności i kompetencji do rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych. Oczywiście gorąco zachęcam do korzystania i inspirowania się omawianymi tam przypadkami. Podręcznik został pomyślany tak, aby kształcić najważniejsze kompetencje niezbędne, aby społeczeństwo mogło zmierzyć się z wyzwaniami w zakresie globalnych zmian. Są to: myślenie systemowe, kompetencje interpersonalne, normatywne i strategiczne oraz zdolności antycypacyjne – wyjaśnia współautorka podręcznika, dr Katarzyna Iwińska, socjolożka z Instytutu Socjologii, prorektorka ds. badań naukowych Collegium Civitas. Podręcznik dostępny jest w wersji online na stronie: http://www.handbook.wiseproject.info/ (wersja pdf: https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/Widening-Interdisciplinary-Sustainability-Education-light.pdf).

Kontynuacją prac w ramach projektu WISE jest kolejny projekt realizowany przy wsparciu funduszy europejskich – Partnership for Sustainable Development and Social Innovations (PASSION), czyli międzynarodowe partnerstwo akademickie dla zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych, prowadzony przez ekspertów Collegium Civitas (z Instytutu Socjologii i Katedry Zarządzania) we współpracy z uczelniami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Islandii, Grecji i Portugalii. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej: http://passion.civitas.edu.pl/

PASSION to projekt, który reprezentuje całościowe podejście do tematu Celów Zrównoważonego rozwoju ONZ, jednak w Collegium Civitas realizowane są także projekty dotyczące poszczególnych obszarów, jak np. projekt „Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych” realizowany pod kierunkiem dr Marty Sałkowskiej. Zwyciężył on w konkursie PFRON na badania, analizy i ekspertyzy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (więcej na ten temat: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/projekt-realizowany-w-collegium-civitas-zwyciezca-w-konkursie-pfron).

 

Uczelnia w procesie zmian

W 2019 r. dołączyliśmy również do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Dokument ten zawiera zobowiązania w zakresie m.in. etyki pracy naukowej, wspierania idei odpowiedzialnego rozwoju oraz promocji polityki społecznej odpowiedzialności uczelni. Collegium Civitas realizuje te aspekty nie tylko poprzez kształcenie akademickie studentów, ale także poprzez wielopokoleniową edukację i realizację wspomnianych wyżej projektów naukowych, dzięki którym dociera do różnorodnych grup społecznych z wiedzą pozwalającą na lepsze, bardziej świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie (więcej na ten temat:  https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/collegium-civitas-podpisalo-deklaracje-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni).

W wyniku przeprowadzonego procesu akredytacji w minionym roku akademickim 2019/2020 uzyskaliśmy Certyfikat Journey to Changemaker przyznany Collegium Civitas przez międzynarodową organizację Ashoka. Tym samym Collegium Civitas – jako druga uczelnia w Polsce – dołączyło do największej sieci przedsiębiorczych oraz zaangażowanych społecznie uczelni, zrzeszającej ponad 65 jednostek naukowych i edukacyjnych z całego świata. – Pozytywny rezultat procesu certyfikacji pozwolił nam dołączyć do grona uczelni z całego świata zrzeszonych wokół idei #MillionsofChangemakers. Chcemy pokazać naszym studentom możliwości i obszary, dzięki którym mogą wpływać na pozytywne zmiany w świecie, oraz wyposażyć ich w niezbędne kompetencje w tym zakresie, czyli tzw. changemaker skills” – zaznacza prof. CC Małgorzata Baran, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas, odpowiedzialna za koordynację procesu akredytacji po stronie uczelni. Więcej o procesie certyfikacji można przeczytać na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/collegium-civitas-z-pierwsza-miedzynarodowa-akredytacja