Kategorie naukowe B+ dla Collegium Civitas

Udostępnij strone

29.07.2022

Uczelnia otrzymała decyzję Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu Collegium Civitas kategorii naukowych B+ w dwóch ewaluowanych dyscyplinach: nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji.

Ewaluacja rozpoczęła się w styczniu 2022 roku i przeprowadzona została zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi oceny parametrycznej uczelni i instytutów naukowych, wprowadzonymi przez Ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dnia 20 lipca 2018 r. z późniejszymi zmianami. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od tych kategorii zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, a także kwota subwencji, czyli pieniędzy, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Ocena przeprowadzona została przez Komisję Ewaluacji Nauki na podstawie informacji na temat działalności naukowej Collegium Civitas zawarte w dedykowanych systemach sprawozdawczych i dotyczyła okresu od 2017 do 2021 roku.

Podczas dokonywania oceny brane były pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Podstawowymi kryteriami ewaluacji były:

  • Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  • Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  • Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Komisja dokonała odrębnej oceny działalności naukowej w obu zgłoszonych przez Collegium Civitas dyscyplinach naukowych tj. nauki o polityce i administracji oraz nauki socjologiczne.