Kolejna kadencja Rektora, prof. Stanisława Mocka

Udostępnij strone

10.05.2024

Rektor Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek, 9 maja br. został ponownie wybrany na kolejną kadencję!

W imieniu pracowniczek/pracowników, wykładowczyń/wykładowców, studentek/studentów oraz słuchaczek/ słuchaczy gratulujemy profesorowi Stanisławowi Mockowi. Życzymy sukcesów w realizacji strategii Uczelni i wytyczaniu ścieżek jej dalszego rozwoju.
Profesor Stanisław Mocek jest związany z Uczelnią od początku jej powstania, czyli od 1997 roku, w latach 1998-2012 zajmował stanowisko Prorektora, a od 2012 roku – Rektora Collegium Civitas.

Socjolog, politolog i medioznawca, stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Oxford University, laureat nagrody im. Karla Poppera, redaktor naczelny rocznika naukowego „Zoon Politikon”, Przewodniczący KRAUN i członek Prezydium KRASP. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

W nowej kadencji kontynuowany będzie dynamiczny rozwój Collegium Civitas, przede wszystkim w obszarze dydaktycznym, związany z uruchomieniem nowego kierunku – prawo oraz nowych specjalności, których programy dają absolwentom możliwość zdobycia wiedzy i kompetencji, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy; rozwój badawczo-dydaktyczny, skutkujący uprawnieniami doktorskimi i habilitacyjnymi, a tym samym pozycją akademicką Uczelni; dalsze umiędzynarodowienie – zarówno w aspekcie pozyskiwania kandydatów z zagranicy, jak i aktywności międzynarodowej w organizacjach i partnerstwach zagranicznych; pozyskanie środków rozwojowych na kształcenie i naukę, dalszy postęp informatyzacji Uczelni; rozwój inicjatyw kierowanych dla studentów, szkoleń, praktyk, staży, doradztwa zawodowego, pomocy materialnej i psychologicznej; dalszy rozwój kształcenia ustawicznego, związany z realizacją wielopokoleniowej misji uczelni; podejmowanie wielu nowych, innowacyjnych i nowoczesnych działań na rzecz dobrego wizerunku CC i jego marki w obszarze szkolnictwa wyższego i w życiu publicznym kraju i poza jego granicami.

Cele te, pod kierunkiem prof. Stanisława Mocka realizowane będą przez Zespół Rektorski w składzie:

• Magdalena Wypych – Kanclerz,
• Dr hab. Michał Szostak, prof. CC – Prorektor ds. naukowych,
• Dr Katarzyna Maniszewska – Prorektor ds. współpracy z zagranicą,
• Dr Paulina Piasecka – Prorektor ds. dydaktycznych,
• Dr Paweł Maranowski – Prorektor ds. studenckich,
• Teresa Wierzbowska – Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego.

Osobą odpowiedzialną za obszar marketingu i promocji będzie Natalia Zaczek-Sylwesiuk.