Plan Równości Płci w Collegium Civitas

Udostępnij strone

11.03.2023

Nasza Uczelnia przyjęła „Plan Równości Płci dla Collegium Civitas 2022-2024″. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i zachęcamy wszystkich do poszanowania równości i różnorodności w naszej społeczności akademickiej i nie tylko!

Głównym celem „Planu” jest uczynienie naszej Uczelni miejscem bezpiecznym dla wszystkich, działającym z poszanowaniem równości i różnorodności oraz wspierającym wszystkich członków społeczności bez względu na płeć.

Zgodnie ze swoją Misją i Wizją Collegium Civitas jest miejscem równych szans i otwartości, wolnym od uprzedzeń i dyskryminacji, zapewniającym bezpieczeństwo osobom pracującym i studiującym, gdzie szacunek dla innych, równe traktowanie i poszanowanie różnorodności są podstawowymi wartościami. W naszej Uczelni kształcą się studenci z kilkudziesięciu krajów świata, którzy są przyjmowani w procesie rekrutacji bez względu na płeć, rasę czy narodowość. To samo dotyczy zatrudniania kadry akademickiej i rozwoju ścieżek kariery dydaktycznej i naukowej.

Kluczowym założeniem Planu Równości Płci dla CC jest poszanowanie równości i różnorodności jako wartości, które przyczyniają się do stworzenia sprawiedliwych i komfortowych warunków pracy oraz rozwoju dydaktyki i badań naukowych. Cel ten jest realizowany poprzez zapewnienie dostępu do wiedzy i zdobywania umiejętności wszystkim uprawnionym.

Uznajemy, że poszanowanie i pielęgnowanie różnorodności oraz równe traktowanie w instytucjach szkolnictwa wyższego wpływa na dobre samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi i dotyczy nie tylko życia jednostek, ale także rozwoju Uczelni jako całości. Wartości te mają ogromne znaczenie dla procesu kształcenia i pracy naukowej, które muszą pozostać wolne od wszelkiej dyskryminacji i konfliktów wynikających z uprzedzeń. Różnorodność i równe traktowanie w organizacjach zapewniają dostęp do różnych perspektyw myślowych i poglądowych, wzmacniają kreatywność i innowacyjność, pozwalają na rozwój talentów oraz otwierają organizację na nowe rozwiązania problemów, co jest szczególnie ważne w kontekście dynamicznych zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych.

_____

Pełny tekst Planu Równości Płci dla CC