Projekt Collegium Civitas nagrodzony w konkursie MEiN „Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Udostępnij strone

26.10.2022

W lipcu Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło listę ofert rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Wśród 52 ofert szkół wyższych, które uzyskały dofinasowanie, znalazła się również oferta Collegium Civitas.

Zespół w składzie: Roland Zarzycki, Anna Siwek, Ewa Duda-Maciejewska, Marcin Olkowicz, Paulina Chechłacz przy wsparciu Działu Koordynacji Projektów – Elżbieta Kiergiet-Szkutnik, Olga Klimas, opracował koncepcję zadań służących doskonaleniu zdolności instytucjonalnej i kompetencji kadr Collegium Civitas, mających na celu poprawę jakości kształcenia.

Uzyskane dofinansowanie (w wysokości 582 231,52 zł) posłuży między innymi do:

  • utworzenia Akademickiego Centrum Doskonałości Dydaktycznej (ACDC) – jednostki odpowiedzialnej za wszystkie działania związane z wdrożeniem nowego modelu kształcenia, współpracującej (koordynującej aktywności zespołów) ​ z zespołami:
    • Laboratorium Innowacji Dydaktycznych (LID),  odpowiedzialnym za  projektowanie i prototypowanie;
    • Zespołem  Metodycznym (ZM), zajmującym się wdrażaniem rozwiązań i zarządzaniem;
  • podniesienia kluczowych kompetencji nauczycieli akademickich;
  • stworzenia i zaimplementowania w całości modelu kształcenia łączącego obecne i nowe rozwiązania;
  • rozwoju istniejącego na Uczelni  zintegrowanego środowiska nauczania, które ma realizować założenia modelu.

 

Realizacja projektu „Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC  – kompleksowy model podnoszenia jakości kształcenia w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” (w skrócie: ACDC) rozpoczęła się wraz z nowym rokiem akademickim 2022/2023.

Kierownikiem merytorycznym projektu i Kierownikiem nowo powstałej jednostki Akademickie Centrum Doskonałości Kształcenia CC został Marcin Olkowicz.

Specjalistką metodyczną opiekującą się rozwojem Laboratorium Innowacji Dydaktycznych została Ewa Duda-Maciejewska.

Koordynatorem administracyjnym ze strony Działu Koordynacji Projektów jest Olga Klimas.