Wsparcie ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnościami – warsztaty w ramach projektu UNRF

Udostępnij strone

09.06.2023

29 maja odbyły się w Collegium Civitas warsztaty w ramach projektu „Zwiększenie zdolności polskich i rumuńskich interesariuszy do zapewnienia wsparcia ukraińskim uchodźcom z niepełnosprawnościami w obszarach metropolitalnych Warszawy i Bukaresztu”, w skrócie – UNRF, finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach konkursu „Granty interwencyjne”.

Głównym celem spotkania było zgromadzenie osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie migrantów i uchodźców z niepełnosprawnościami, wymiana wiedzy, doświadczeń i rozwiązań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji i wsparcia potrzebujących. Udało się stworzyć przestrzeń do dialogu, w której uczestnicy mieli okazję poruszyć różne tematy związane z obszarem działalności dotyczącej imigrantów, uchodźców oraz osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz członkiń polskiego zespołu projektowego – dr Moniki Nowickiej i dr Magdy Szaroty – w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą migrantom (m.in. z Polskiego Forum Migracyjnego, Domu Ukraińskiego w Warszawie, Caritas Polska), wspierających osoby z niepełnosprawnościami (m.in. ze Stowarzyszenia Mudita, Fundacji Kulawa Warszawa, Fundacji Avalon, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami), przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i PFRON.

W czasie spotkania zostały zmapowane główne obszary działań skierowanych do ukraińskich uchodźców wojennych z niepełnosprawnościami oraz wyzwań i trudności z tym związanych. Została także poruszona bardzo ważna kwestia wsparcia migrantów z niepełnosprawnościami, którzy przybyli do Polski przed 24 lutego 2022 oraz uchodźców spoza Ukrainy. Głównym problemem, który wyłonił się podczas przeprowadzonej dyskusji, jest brak systemowych rozwiązań związanych z pomocą ukraińskim uchodźcom wojennym z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zgodzili się, że konieczne są kolejne spotkania sieciujące i pozwalające na wymianę doświadczeń w tym obszarze. Konieczne jest także stworzenie długofalowej polityki wspierającej migrantów i uchodźców z niepełnosprawnościami.

Dzień później odbyło się analogiczne spotkanie zorganizowane przez partnera z Rumunii – Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy.

Więcej o projekcie UNRF