„Zoon Politikon” w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN

Udostępnij strone

09.12.2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. „Zoon Politikon”, interdyscyplinarny rocznik wydawany przez Collegium Civitas, otrzymał w nim 20 punktów.

Pełny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z dn. 1.12.2021: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

„Zoon Politikon” nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil czasopisma jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie.

Redaktorem naczelnym rocznika jest Rektor Collegium Civitas, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC.

Najnowsze numery czasopisma „Zoon Politikon” są dostępne na stronie: https://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon

Numery archiwalne (do 2016 r. włącznie) znajdują się na stronie: https://www.civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/zoon-politikon-czasopismo/zoon-politikon