NOWICKA-RUSEK Ewa, prof. dr hab.

Udostępnij strone

ewa_nowicka_rusekSocjolog, antropolog społeczny, profesor w Collegium Civitas, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW w latach 2001-2013.

Naukowo zajmuje się kwestią swojskości i obcości, kontaktem kultur, powstawaniem nowych narodów na Syberii i na Bałkanach (Arumuni), sytuacją mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, grupami mniejszościowymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w tym przede wszystkim Romami) oraz współczesnymi procesami migracyjnymi.

Doświadczenie badawcze: „Polacy i inni” trzydzieści lat później (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS).

Wybrane publikacje:
Dlaczego swój, dlaczego obcy. Mniejszość romska we współczesnej Polsce (2019), (współautor: Maciej Witkowski), Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Opportunities and Limitations of Intercultural Communication: Doing Social Anthropology in the Field [w:] Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity and Culture, Contemporary Dilemmas (Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society), ss. 233-245.
Korzenie ałtargany sięgają głęboko. Buriaci między Rosją, Mongolią i Chinami (2016), Kraków, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Siberian Circle Dances: the New and the Old Communitas, „Polish Sociological
Review” nr. 2(194)/2016, ss. 249-260.
Invented tradition and the new regionalism. The revival of pastoralism in Ochotnica Górna (Polish Carpathian village) (2015), “Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia”, ss. 151-164.
Świat człowieka – świat kultury (2014 – wyd. nowe), PWN.
Identity and socio-cultural capital: Duality of transnational people in Poland, “Ethnic and Racial Studies” (2006), ss. 1072-1087 JCR.