SIWIŃSKA-GORZELAK Joanna, dr hab.

Udostępnij strone

Ekspertka z zakresu makroekonomii, wykładowca akademicki.

Prowadzi badania dotyczące polityki fiskalnej oraz międzynarodowych przepływów bankowych.

Od 2002 r. Dyrektor RCEA-Polska (Research Centre for Economic Analysis, sekcja w Polsce, Adiunkt na Uniwersytet Warszawski (2018). Stypendystka Fulbrighta, odbiorca nagrody banku BISE za najlepszą pracę doktorską. Kierowniczka projektu Finansowanie sektora prywatnego w europejskich gospodarkach wschodzących przez banki zagraniczne: stabilność i wpływ nierównowagi fiskalnej, Narodowe Centrum Nauki [UMO-2016/21/B/HS4/00669] (2017-2020); Wybuchowa trajektoria długu publicznego: przyczyny i skutki, Narodowe Centrum Nauki [2011/01/B/HS4/04735] (2011-2013).

Wykonawczyni projektów: Oddziaływanie niepełnej decentralizacji na jakość lokalnych wydatków publicznych w Polsce, Narodowe Centrum Nauki [2014/13/B/HS4/03204] (2014-2016); Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 (2014); Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (2010-2012);  Stabilność i antycykliczność polityki fiskalnej oraz rozwój finansowy jako pochodne jakości instytucji i warunek wzrostu gospodarczego, Narodowy Bank Polski (2009-2010); Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce 2010-2020, Fundacja Rektorów Polskich (2009).

Autorka publikacji: Joanna Siwińska-Gorzelak (2015) Dług publiczny a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 225 str., ISBN: 978-83-7383-760-7; Anna Bartczak, Agnieszka Kopańska, Joanna Siwińska-Gorzelak (2008)  Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych. Analiza sektora wodno-kanalizacyjnego. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 223 strony, ISBN 978083‐7556‐07.

Redaktorka monografii: Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Magdalena Młochowska (2018) Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów.  Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN: 978-83-7383-923-6; Michał Brzozowski, Paweł Gierałtowski, Dominika Milczarek i Joanna Siwińska-Gorzelak (2006), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 250 strony, ISBN 978-83-235-0394-1.

Autorka i współautorka licznych artykułów, rozdziałów w monografiach naukowych i podręcznikach akademickich, ekspertyz i opracowań.