Stosunki międzynarodowe - specjalność z programem pomostowym w jęz. ukraińskim

Udostępnij strone

Kandydaci z Ukrainy na studia I stopnia z rocznym programem pomostowym w języku ukraińskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024, którzy ukończyli szkołę średnią w roku 2021, 2022 lub 2023 muszą przedstawić opatrzone apostille świadectwo uzyskania pełnego wykształcenia średniego (свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти) z dodatkiem.
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 2021 rokiem muszą przedstawić dodatkowo wynik egzaminu ZNO lub DPA.

ETAPY PROCESU REKRUTACJI

1. Rejestracja on-line.
Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem https://rekrutacja.civitas.edu.pl.
Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w paszporcie oraz na świadectwie dojrzałości. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.

2. Skompletowanie dokumentów.
Przygotuj komplet dokumentów i zeskanuj je. Każdy dokument musi być przygotowany jako jeden plik – jeśli dokument ma wiele stron, musisz połączyć je w jeden plik.

3. Złożenie dokumentów.
Skany dokumentów rekrutacyjnych należy wgrać do systemu rekrutacyjnego – https://rekrutacja.civitas.edu.pl.

4. Decyzja.
Wyniki rekrutacji otrzymasz na swoje indywidualne Konto Kandydata w systemie rekrutacji online.

5. Dopełnienie formalności.
Po zakwalifikowaniu na studia nastąpi podpisanie Umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia.
Oryginały dokumentów rekrutacyjnych będzie trzeba dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową do Działu Rekrutacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia na studia. Wizyta w Dziale Rekrutacji jest możliwa tylko po zarezerwowaniu terminu na https://civitas.nakiedy.pl/

6. Rozpoczęcie studiów.
Przed rozpoczęciem zajęć zostaniesz poinformowany o wpisie na listę studentów za pośrednictwem indywidualnego Konta Kandydata w systemie rekrutacji online oraz otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie odnotowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia: Rekrutacja online
2. Świadectwo dojrzałości wraz z wynikami egzaminu MNT lub ZNO – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Collegium Civitas;
3. Tłumaczenie przysięgłe lub notarialne świadectwa na język polski lub angielski;
4. Zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo – w przypadku świadectw uzyskanych poza Polską (nie dotyczy świadectw nostryfikowanych, świadectw z państw UE oraz państw, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy o uznawalności wykształcenia);
5. Fotografia;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie została wniesiona przez system PayU;
7. Poświadczenie znajomości języka polskiego – certyfikat znajomości języka polskiego lub rozmowa kwalifikacyjna;
8. Poświadczenie znajomości języka ukraińskiego – nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli kształcenie w języku ukraińskim;
9. Apostille świadectwa dojrzałości (w przypadku świadectw uzyskanych w Ukrainie);
10. Nostryfikacja świadectwa w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Ważne: skany dokumentów rekrutacyjnych należy wgrać do systemu rekrutacyjnego – https://rekrutacja.civitas.edu.pl.

Po przyjęciu na studia i przybyciu do Warszawy donieś do Działu Rekrutacji oryginały wszystkich dokumentów wymienionych powyżej, dwa egzemplarze umowy oraz 1 fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych przykład zdjęcia. Wizyta w Dziale Rekrutacji jest możliwa po zarezerwowaniu wizyty na civitas.nakiedy.pl