Zarządzanie bezpieczeństwem korporacyjnym

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest dr Tomasz Serafin.

Zajęcia prowadzą:

Dawid Hieropolitański – prokurator z wieloletnim doświadczeniem w sprawach o przestępstwa gospodarcze popełniane na szkodę podmiotów prawa handlowego, w związku z działaniami osób sprawujących funkcje menedżerskie, o przestępstwa związane z tworzeniem i wykorzystywaniem nierzetelnej dokumentacji celem uszczupleń podatkowych oraz przestępstwa związane z procederem prania pieniędzy. Od 2016 r. kieruje Wydziałem ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Nadzoruje oraz koordynuje śledztwa o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe prowadzone w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzeniami należności publicznoprawnych oraz procederem prania pieniędzy. Aktywnie współpracuje z organami Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w ściganiu przestępczości związanej z mechanizmami tzw. karuzel podatkowych, przestępczości na rynku paliwowym, w branży tekstylnej, telekomunikacyjnej, metali i in. Absolwent studiów podyplomowych dla sędziów i prokuratorów z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego, uczestnik wielu szkoleń związanych z problematyką przestępczości finansowej organizowanych przy współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, Komisją Nadzoru Finansowego oraz GIIF. Prowadził szkolenia dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, prokuratorów oraz radców prawnych.

Krzysztof Krak – prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom. Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych. Przygotowuje także organizacje do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów – szkoli pracowników i opracowuje odpowiednie w tym zakresie procedury i rozwiązania. Prowadzi analizy i audyty śledcze pod kątem nadużyć i korupcji. Pracował w zespole ds. compliance w jednej z dużych kancelarii prawniczych w Polsce. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania. Od 2006 r. pełnił różne funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor Departamentu Analiz odpowiadał za przygotowanie zadań analitycznych biura i ich realizację. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. Pracował w Komendzie Głównej Policji na stanowisku zastępcy dyrektora Wywiadu Kryminalnego, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i pełnił funkcję szefa Krajowego Biura Interpol. Obecnie działa jako niezależny doradca, analityk. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Autor wielu artykułów publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji, whistleblowingu i prelegent na konferencjach.

Marcin Marczewski – ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem z 13-letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również MŚP w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej i programów zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych), audytów zgodności systemów zarządzania, a także audytów ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów IT.

Andrzej Misiuk – profesor nauk humanistycznych, polski historyk, specjalizujący się w historii administracji i historii prawa. Zajmuje się również problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Od 1990 roku członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Policyjnego” i od 2011 roku „Internal Security”. Członek Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku (od 2000 roku). Był inicjatorem prac nad utworzeniem kierunku studiów wyższych – bezpieczeństwo wewnętrzne (2005 rok) oraz nowej dyscypliny naukowej – nauki o bezpieczeństwie (2010 rok). Od 2016 roku członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przy Prezesie Rady Ministrów. W jej ramach w sekcji nauk społecznych i humanistycznych reprezentuje dyscyplinę naukową – nauki o bezpieczeństwie. Ekspert Akademickiej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kierunków kształcenia: bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne (od 2012 roku). W 2004 roku otrzymał Medalion Pieta Miednoje 1940, przyznany przez Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 roku”.

Andrzej Mroczek – ekspert ds. terroryzmu i terroru kryminalnego. Zajmuje się tematyką przestępczości zorganizowanej oraz zarządzaniem w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej oraz koordynator do spraw szkoleń Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Współpracownik Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej oraz współautor prezydenckiego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Pracował w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz służbach specjalnych. Zajmował również stanowisko głównego specjalisty w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA.

Sergiusz Parszowski – konsultant w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania kryzysowego. Certyfikowany audytor i szkoleniowiec. W przeszłości pełnił funkcje specjalistyczne i menedżerskie w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji biznesowych i instytucji publicznych. Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, współpracownik Polskiej Izby Systemów Alarmowych oraz biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Współautor i autor książek i artykułów w czasopismach branżowych: „Ochrona i Bezpieczeństwo”, „Security&Alarm Systems”, „A&S Polska”. Prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa.

Paulina Piasecka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępca kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Członkini Rady Naukowej wydawanego przez ABW czasopisma „Terroryzm – Studia, Analizy, Prewencja”. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA na stanowisku głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Tomasz Serafin – doktor nauk o bezpieczeństwie (Uniwersytet Warszawski), doświadczenia i wiedzę gromadził pełniąc służbę i pracując w administracji publicznej, a także pracując w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w spółkach energetycznych, w kraju i za granicą. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, ekspert w zakresie prewencji zagrożeń, certyfikowany compliance officer. Były redaktor naczelny czasopisma „Ochrona Mienia i Informacji”. Współtworzył koncepcję przeciwdziałania nadużyciom, whistleblowingu i zarządzania konfliktem interesów w Grupie Kapitałowej ORLEN. Autor i współautor kilku książek i artykułów naukowych.

Paweł Sławecki – menedżer w Departamencie Bezpieczeństwa T-Mobile. Ekspert w dziedzinie detekcji nadużyć, wewnętrznych postępowań wyjaśniających, weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa. Doświadczenia ze służb specjalnych rozwijał w obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego. Przez ponad 20 lat realizował zadania dla największych, działających w Polsce, korporacji telekomunikacyjnych, banków oraz agencji wywiadu gospodarczego. Uczestniczył w wielu programach certyfikujących w kraju i za granicą (m.in. certyfikowany śledczy ACFI – Frankfurt School of Finance & Management, audytor wiodący ISO/IEC 27001 BSI, International Security Management Training Course – Leicester). Współtworzył systemy identyfikacji nadużyć w oparciu o big data oraz narzędzia cyberochrony dla przedsiębiorstw (platforma antyphishingowa). Organizował zespoły ds. bezpieczeństwa i wdrażał produkty w oparciu o nowoczesne metody organizacji pracy typu Agile. Uczestniczy w pracach nad budowaniem świadomości społecznej w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz w projektach z zakresu zwalczania cyberprzestępczości. Licencjonowany detektyw.

Mariusz Sokołowski – doktor nauk humanistycznych, inspektor Policji w stanie spoczynku, absolwent m.in. Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W przeszłości wieloletni rzecznik prasowy Policji. Obecnie adiunkt Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także partner w agencji public relations – Prostrategic Communication. Uczestnik licznych szkoleń w Polsce i za granicą. W trakcie wieloletniej kariery rzecznika prasowego policji kierował operacjami „Media” podczas największych wydarzeń w kraju, jak np.: Europejski Szczyt Gospodarczy w 2004 r., Szczyt Rady Europy w 2005 r., Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej EURO 2012 czy Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2014. Jest laureatem prestiżowej nagrody w pierwszej edycji konkursu „PRotony” w kategorii „Rzecznik prasowy”. W 2012 r. uhonorowany został nagrodą „Lwa PR”, która jest przyznawana przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations osobom o szczególnym dorobku zawodowym. Przez lata angażował się w działalność na rzecz poprawy i promocji bezpieczeństwa, inicjując i prowadząc liczne akcje i programy profilaktyczne. Współpracuje ze środowiskiem akademickim, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, a także wspiera biznes w sytuacjach kryzysowych w zakresie public relations.

Tomasz Wypych – radca prawny, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze polskich i międzynarodowych spółek i grup kapitałowych w zakresie prawa i ładu korporacyjnego, zarządzania zgodnością, procesów i projektów organizacyjnych, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zwalczania nadużyć oraz ochrony informacji. Zajmował stanowiska eksperckie oraz menedżerskie w branży medialnej, telekomunikacyjnej, energetycznej, medycznej oraz w wiodącej polskiej kancelarii, gdzie odpowiadał m.in. za wdrożenie struktur i procesów z obszaru ochrony danych i prywatności, przeciwdziałania nadużyciom oraz zarządzania zgodnością. Zapewnia wsparcie prawno-regulacyjne dla spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Wcześniej odpowiadał za wdrożenie systemu compliance oraz Kodeksu Etyki w Grupie Kapitałowej ORLEN. Współautor dokumentu „Standardy rekomendowane dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie. Wykładowca oraz egzaminator. Pełnił funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa