Ochrona Danych Osobowych

Udostępnij strone

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH*

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Collegium Civitas („CC”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach.

 

I. Wskazanie administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Collegium Civitas, uczelnia niepubliczna, z siedzibą w Warszawie, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem porządkowym 129.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Małgorzatą Krasny–Szyszkiewicz za pomocą skrzynki mailowej: iod@civitas.edu.pl
 2. kontakt pisemny na adres: Collegium Civitas, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, PKiN – XII piętro;
 3. kontakt osobisty w siedzibie CC;

 

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dla potrzeb studiów w Collegium Civitas, wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przetwarzanie danych osobowych przez CC odbywa się w celu prowadzenia z Panem/Panią korespondencji oraz innych form komunikacji (np. kontakt telefoniczny) związanych z zapytaniami oraz żądaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się w związku z realizacją obowiązku prawnego (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który ciąży na CC zgodnie z przepisami art. 12 – 22 RODO.

W niektórych przypadkach, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (przesłanka z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

 

III. Obowiązek podania danych osobowych

W niektórych przypadkach podanie danych osobowych wynika z konieczności potwierdzenia Pana/Pani tożsamości. Przepisy RODO nakładają na administratorów obowiązek upewnienia się, że osoba, z którą prowadzi się korespondencję, jest tą samą osobą, która może otrzymać stosowne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach brak podania danych osobowych stanowi podstawę do odmowy realizacji prawa wynikającego z RODO lub do odmowy udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 

IV. Informacje o odbiorcach Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Straż Graniczna, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, etc.);
 2. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych;
 3. podmiotom świadczącym usługi logistyczne;
 4. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
 5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;

 

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów lub okres wskazany w przepisach prawa. W szczególności, Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po upływie okresu potrzebnego do wykazanie przed organem nadzorczym faktu zrealizowania Pana/Pani żądania lub odmowy realizacji wniosku.

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Collegium Civitas pragnie zapewnić, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez CC, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne
 4. do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a administrator nie wykazał istnienia ważnych podstaw do dalszego przetwarzania danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
 6. której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy CC przetwarza Pana/Pani dane osobowe na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

We wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

* Klauzula informacyjna dotyczy wyłącznie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez CC

 

 

 

DO POBRANIA:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).