Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

Udostępnij strone

Kierownikiem studiów jest dr Paulina Piasecka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Ośrodka Analizy Informacji Collegium Civitas. Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010) oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
 


Zajęcia prowadzą m.in.:

 

gen. Bogusław Pacek: polski wojskowy i naukowiec, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk wojskowych, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

 

dr Paulina Piasecka – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Ośrodka Analizy Informacji Collegium Civitas. Brała udział w programie badawczym „Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP” w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010) oraz „Dialogue About Radicalization and Equality” (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Andrzej Mroczek: wykładowca Podyplomowych Studiów Analizy Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem Collegium Civitas,  Koordynator ds. Szkoleń CBNT CC, ekspert w zakresie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej CBnT CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Autor publikacji prasowych i naukowych min. współautor książki „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków”. Były funkcjonariusz Policji i służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Terroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Mariola Dorota Wołoszyn: psycholog, emerytowany oficer Policji, psycholog policyjny, konsultant policyjnych negocjatorów. Absolwentka szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów m.in. z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna), mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej. Prowadzi treningi rozwijające umiejętności interpersonalne, skuteczne działanie w trudnych i konfliktowych sytuacjach (stres, negocjacje i mediacje) oraz efektywne wywieranie wpływu na ludzi.

 

płk rez. prof. inż. Marian Żuber: absolwent Wydziału Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1988). W 1997 r. ukończył studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. W 2016 r. uzyskał w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Autor wielu monografii, podręczników i artykułów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Obszary zainteresowania to bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, terroryzm, broń masowego rażenia, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

 

dr Katarzyna Maniszewska: członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie i wykładowca tej uczelni. W pracy badawczej zajmuje się problematyką terroryzmu i ekstremizmu politycznego, zarówno w ujęciu politologicznym, jak i medioznawczym. Autorka książek: Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec 1968–1998 (Wrocław 2006), Pionierzy terroryzmu europejskiego: Frakcja Czerwonej Armii (Kraków 2014) oraz licznych publikacji poświęconych m.in. roli mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi.

 

płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński: członek Rady Naukowej – były wykładowca Akademii Obrony Narodowej, pełnił służbę w jednostkach specjalnych i powietrzno-desantowych. Zajmuje się problematyką współczesnego terroryzmu i jego zwalczania oraz wykorzystania do tego celu jednostek wojskowych a także taktyką działań specjalnych i AT oraz szkoleniem jednostek specjalnych. Autor szeregu opracowań i artykułów dotyczących tej problematyki.

 

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa