Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC

Udostępnij strone

 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się do Was jako zespół Akademickiego Centrum Doskonałości Dydaktycznej Collegium Civitas (ACDD CC) w składzie: Marcin Olkowicz (kierownik), Ewa Duda-Maciejewska (specjalistka metodyczna opiekująca się Laboratorium Innowacji Dydaktycznych), Dobrosław Bilski (specjalista ds. dydaktyki online), Anna Siwek (współpracownik). Zapraszamy Was do testowania systemu wsparcia rozwojowego skierowanego do nauczycieli akademickich i pracowników administracji związanych z kształceniem. Celem modelu wsparcia jest dostarczenie uczestnikom nowych narzędzi wspierających rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.

W obecnej fazie test projektu kierowany jest do pracowników etatowych uczelni. Jednakże, co podkreślamy, efekty naszej wspólnej, eksperymentalnej współpracy i testu, od nowego roku akademickiego zostaną udostępnione wszystkim pracownikom i współpracownikom związanym z procesem dydaktycznym w naszej uczelni.

Zapraszamy do rejestracji w projekcie: https://forms.office.com/e/G66EjhqwTq

Po zgłoszeniu skontaktujemy się z Wami (mail, telefon), by przekazać dodatkowe informacje o projekcie, wymogi formalne, etc. Koordynatorką projektu jest Olga Klimas (dział realizacji projektów).

Jaka jest główna idea projektu?

Projekt powstał na bazie doświadczeń i obserwacji osób uczących w naszej uczelni i jest skierowany do wszystkich, którym bliski jest ideał samodoskonalenia się, inaczej: uczenia się. Jest to projekt, który z założenia ma wspierać nas w codziennej pracy ze studentami i dodatkowo, co chcemy podkreślić, realizowany przez nas (z pomocy zewnętrznych specjalistów planujemy skorzystać w wyjątkowych sytuacjach). Jego celem jest wypracowanie i włączenie w krwioobieg collegialnej dydaktyki systemu wsparcia dla wykładowców i pracowników wspierających, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. I to w jasno określonym horyzoncie czasowym – pierwsze działania, w których możecie Państwo wziąć udział rozpoczną się już w maju i potrwają do września tego roku. Na 1 września zaplanowaliśmy udostępnienie systemu wszystkim dydaktykom.

Jak pomyślany jest ten system?

Tworzą go dwa pakiety z narzędziami, po które będziecie Państwo mogli sięgnąć: pierwszym z nich będą dostępne online narzędzia do autodiagnozy (arkusz autorefleksji) w zakresie własnych kompetencji i potrzeb rozwojowych, a drugim – realizowane w sposób tradycyjny – szkolenia, treningi i konsultacje. O doborze rodzaju, zakresu i wymiaru wsparcia będziecie decydowali Państwo sami – trzymamy się zasady, że każdy z pracowników określi własne potrzeby. Chcemy, aby w ten sposób każdy z nas miał możliwość poszukania najlepszych dla niego rozwiązań, zgodnych zarówno z jego zainteresowaniami, jak i z bogatą wiedzą dydaktyczną, komunikacyjną i trenerską zgodną z nowoczesnym myśleniem o procesie uczenia się.

Co konkretnie nas czeka?

Z początkiem maja umożliwimy Państwu dostęp do pakietu asynchronicznego wsparcia online w postaci narzędzia autodiagnozy (arkusz autorefleksji) oraz materiałów szkoleniowych online uporządkowanych w sposób łatwy do indywidualnego użycia i na podstawie otrzymanej indywidualnej rekomendacji wynikającej z wyników autodiagnozy. Wśród nich pojawią się takie, które odnosić się będą do kompetencji dydaktycznych, technicznych i społecznych.

 

Będą obejmować zagadnienia dotyczące m.in.:

 • dydaktyki:
 1. opracowywania efektów uczenia się i tworzenia programów studiów wraz z matrycą efektów uczenia się;
 2. opracowywania sylabusów, programowania i realizowania zajęć tradycyjnych, zdalnych i hybrydowych;
 3. kontroli i oceny dydaktycznej oraz ewaluacji procesu kształcenia.
 • kompetencji technicznych:
 1. technicznych możliwości realizacji zajęć zdalnych i hybrydowych;
 2. pracy w środowisku Teams (zespoły, role w zespole, kanały, kalendarz, komunikacja, itp., materiały i zadania dydaktyczne w zespole i na kanałach jako forma e-learningu synchronicznego i asynchronicznego);
 3. praca z kursem realizowanym z użyciem platformy Moodle (struktura, możliwości podawania wiedzy, tworzenie treści, asynchroniczne interakcje w kursie, metody pracy zespołowej, kontrola i ocena dydaktyczna, monitorowanie postępów w uczeniu się).

Uczestnik będzie mógł samodzielnie kształtować ścieżkę rozwojową, dobierając – w oparciu o rekomendację po autodiagnozie – tematy materiałów szkoleniowych online, z którymi będzie się zapoznawał.

Także od maja br. każdy z uczestników testowanego modelu będą mógł skorzystać z narzędzia diagnostyczno-rozwojowego FRIS (https://fris.pl/). FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach (stylach) myślenia i działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje i mocne strony – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Po wypełnieniu kwestionariusza diagnostycznego uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w indywidualnej konsultacji i omówieniu raportu analizy osobistej z konsultantką zewnętrzną (termin indywidualnie ustalony w oparciu o harmonogram konsultacji on-line lub stacjonarnie w siedzibie CC). Po konsultacji każda osoba otrzymuje szczegółowy raport z analizą swojego profilu w formie elektronicznej.

W czerwcu pojawi się pakiet wsparcia synchronicznego w formie szkoleń, treningów oraz konsultacji realizowanych stacjonarnie w siedzibie uczelni, w indywidualnie ustalonym trybie.

Wśród aktywności do których będziemy zapraszać uczestników projektu pojawią się:

 1. szkolenie z elementami warsztatu realizowane stacjonarnie dotyczące stylów myślenia i działania wg modelu FRIS oraz sposobów formułowania i odbierania komunikatów, naturalnych predyspozycji i preferowanych ról zespołowych
 2. szkolenia stacjonarne obejmujące obszary zagadnień dydaktycznych (efekty uczenia się, tworzenie programów studiów, opracowywanie sylabusów, programowanie i realizowanie zajęć w różnych formach)
 3. szkolenia stacjonarne dotyczące rozwoju w poszerzonym zakresie kompetencji technicznych (m.in. realizacja zajęć i praca w środowisku Teams i na platformie Moodle)

We wrześniu zorganizujemy seminarium, podczas którego podyskutujemy o zaproponowanym i testowanym przez nas systemie wsparcia, poznamy Państwa oraz przedstawicieli innych uczelni (także zagranicznych) opinie na jego temat, a także rozpoczniemy rozłożony w czasie proces jego wdrażania i doskonalenia.
O każdym etapie będziemy informować każdego uczestnika drogą mailową i telefonicznie.

 

Na czym polega Państwa udział jako wspierających test modelu?

Na skorzystaniu z systemu i jego elementów oraz na aktywnej ewaluacji całego modelu.
Dziś zapraszamy i prosimy o skorzystanie z systemu, czyli o użycie narzędzia auto diagnostycznego (arkusza autorefleksji), obejrzenie zdalnie wybranych dostępnych materiałów szkoleniowych, udział w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach.

Udziałowi w aktywnościach modelu towarzyszyć będzie ewaluacja systemu, w której informacja zwrotna od uczestniczek/-ów, zawierająca krytykę i rekomendację zmian będzie bazą do zmian modelu, które uwzględnimy w fazie przed udostępnieniem od nowego roku akademickiego systemu wsparcia dla wszystkich pracowników dydaktycznych CC.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie, który odpowiada intencjom stojącym u źródeł powołania Centrum Doskonałości Dydaktycznej. Jest to pierwszy projekt realizowany przez nas i traktujemy go jako zapowiedź systematycznej i zaplanowanej na długi dystans współpracy nas wszystkich pracujących w Collegium w procesie samodoskonalenia/uczenia się.

Jako uczący członkowie i współpracownicy Zespołu ACDD prosimy o udział w projekcie i pomoc w nadaniu systemowi wsparcia unikatowego charakteru, który będzie odbiciem misji, strategii i modelu dydaktycznego naszej Civitas oraz ducha jej wyjątkowego środowiska akademickiego.

A tutaj nasz adres do kontaktu: wsparcie_acdd@civitas.edu.pl
Marcin Olkowicz, Ewa Duda-Maciejewska, Dobrosław Bilski, Anna Siwek

 

Opis szczegółowy ścieżki rozwoju kompetencji dydaktycznych

Opis szczegółowy ścieżki rozwoju kompetencji społecznych

Opis szczegółowy ścieżki rozwoju kompetencji technicznych

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).