LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry kierunku Zarządzanie

Udostępnij strone


Wspólna praca na rzecz zielonej, konkurencyjnej i integracyjnej Europy

 

 

 

Projekt LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry kierunku Zarządzanie korzysta z dofinansowania o wartości € 221 996,00 otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

 

Celem projektu LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry kierunku Zarządzanie jest:

 1. Rozwój współpracy instytucjonalnej w ramach studiów Katedry Zarządzanie.
 2. Nawiązanie międzynarodowych partnerstw na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej Katedry Zarządzanie do zdalnego kształcenia.
 3. Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Katedry Zarządzanie w zakresie dydaktyki online.
 4. Poprawa mobilności pracowników pomiędzy uczelniami Lidera i Partnerów.

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2022 – 31.01.2024

 

PARTNERZY PROJEKTU

VID Vitenskapelige Høgskole (Norwegia)

 

Háskólinn á Bifröst (Islandia)

 

Háskólinn á Reykjavík (Islandia)

 

Narzędzia dydaktyczne wypracowane w ramach projektu Leaders of Digital Didactics – development of Management Faculty Teaching Staff

W portalu e-Uczelnia Collegium Civitas  znajdą Państwo w otwartym dostępie:

 • Przewodnik Metodyczny (Methodology Guide)
 • Podręcznik Case Studies (Case Study Handbook)
 • Program międzyuczelnianego mentoringu wzajemnego (Inter-university mutual mentoring program)
 • Program studiów online (Online Study Programme)

 Zapraszamy do lektury i zachęcamy do podzielenia się uwagami w portalu e-Uczelnia!

Leaders of Digital Didactics – development of Management Faculty Teaching Staff

FUNDUSZE EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994 -2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.
Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

WIĘCEJ INFORMACJI
www.eeagrants.org
www.education.org.pl

 

Koordynator administracyjny: Olga Klimas, olga.klimas@civitas.edu.pl

 

OPERATOR PROGRAMU:

https://www.frse.org.pl/

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Program Mentoringu Wzajemnego dla kadry akademickiej.

W ramach realizacji projektu „LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry kierunku Zarządzanie” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 1 kwietnia br. rozpoczęto działania nad nowatorskim Międzynarodowym Programem Mentoringu Wzajemnego dla kadry akademickiej. Pomysłodawczynią oraz koordynatorką programu jest prof. Małgorzata Baran, kierowniczka Katedry Zarządzania CC.

Celem Programu jest transfer najlepszych praktyk akademickich dotyczących projektowania i rozwoju kursów online oraz stworzenie międzyuczelnianej sieci dydaktyków dzielących się wiedzą i doświadczeniem.

LEADERS mentoring program – prezentacja do pobrania (PDF)

Szkolenie zorganizowane przez Uniwersytet Háskólinn á Bifröst w terminie 23-25 maja 2022 r.

W związku z realizacją projektu „Liderzy Edukacji Cyfrowej” pracownicy Katedry Zarządzania Collegium Civitas zostali zaproszeni przez Uniwersytet Háskólinn á Bifröst do Islandii.

Przedstawiciele partnerskiego uniwersytetu zorganizowali szkolenie z zakresu cyfrowych metod nauczania bazując na swoim bogatym doświadczenie w tym zakresie – Uniwersytet Bifrost był pierwszym uniwersytetem w Islandii, który pod koniec lat 80. Oferował nauczanie na odległość.

Dydaktycy z CC oraz pozostałych uczelni partnerskich biorących udział w projekcie – Uniwersytet w Rejkiawiku oraz VID Specilized Universty (Oslo) mieli możliwość dogłębnego zrozumienie wykorzystywanych narzędzi i metod dydaktycznych. Przekazanie swojej wizji nauczania wymagało spojrzenia bezpośrednio z perspektywy uczelni organizującej szkolenie, co nie byłoby możliwe w ramach wideokonferencji. Dzięki wizycie stacjonarnej zapoznano się ze środowiskiem partnera, kulturą organizacyjną oraz podziałem pracy merytorycznej i administracyjnej na uczelni.

Cel ogólny:
Wzmocnienie kompetencji metodyczno-dydaktycznych członków Katedry Zarządzania oraz rozpoczęcie prac nad pierwszym produktem projektu, czyli poradnikiem metodycznym.

Cele szczegółowe:

 • autodiagnoza posiadanych kompetencji, wykrycie mocnych i słabych stron poszczególnych grup w odniesieniu do tematu, pomysłów, metod nauczania i uczenia;
 • zdefiniowanie problemu, identyfikacja tematu i praca grupowa nad pomysłami do prezentacji materiałów;
 • poznanie form zadań oraz metod zaliczania wraz z wymogami formalnymi;
 • określenie rodzajów materiałów, które mogą zostać wykorzystane, ich formatów z uwzględnieniem aspektów technologicznych;
 • dyskusja w celu poznania różnych punktów widzenia.

Efekt:
Zidentyfikowanie kompetencji wymagających poprawy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych przy wykorzystaniu narzędzi diagnostycznych i stworzenie programu wzmacniającego kompetencje każdego uczestnika projektu.

Dodatkową wartością szkolenia była wymiana doświadczeń, poznanie kultury pracy i perspektywy wszystkich uczelni partnerskich. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie potrzeb każdego uczestnika projektu, w kontekście działania jego jednostki macierzystej.

Spotkanie projektowe zorganizowane na Uniwersytecie Háskólinn á Reykjavík w terminie 26-27 maja 2022

Uniwersytet w Rejkiawiku zaprosił partnerów projektu „Liderzy Edukacji Cyfrowej” na swój kampus w celu organizacji pierwszego stacjonarnego spotkania zespołu.

Członkowie mieli możliwość zapoznania się, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
Omówiono wizję działania w przyjaznej atmosferze.

Wyjazd na Islandię został zorganizowany w celu przygotowania uczestników projektu do pracy nad zaplanowanym pierwszym produktem projektu – Poradnikiem metodycznym.

Cele spotkania:
Głównym celem spotkania było zaplanowanie pracy nad poradnikiem.

W szczególności omówienie zakresu merytorycznego przygotowywanego narzędzia, tak aby dostarczał odpowiednio dobraną wiedzę na temat metod i narzędzi kształcenia online dedykowanej konkretnej formie zajęć.
Przygotowanie do pracy nad narzędziem w taki sposób aby uwzględnione zostały szczegółowe potrzeb programów prowadzonych w katedrze Zarządzania.

Efekt:

 • Stworzenie struktury poradnika oraz przypisanie poszczególnych zadań każdemu z partnerów
 • Szczegółowe omówienie zakresu prac nad poradnikiem, ustalenie terminów realizacji.
 • Przygotowanie agendy kolejnego szkolenia online (Digital Workshop).

Poradnik:

 • będzie efektem współpracy między uniwersytetami;
 • ma pomóc w doborze trafnych narzędzi i dostosowaniu rozwiązań do aktualnie stosowanych metod i narzędzi w CC;
 • będzie unikalnym połączeniem doświadczeń partnerów w zakresie metod i narzędzi nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki prowadzonej online;
 • zostanie udostępniony na użytek partnerów projektu a także innych uczelni zainteresowanych problematyką.

Galeria zdjęć z wyjazdu na Islandię w terminie 23-27.05.2022 r.

Szkolenie online w terminach 20-21 czerwca 2022 oraz 24 października 2022.

Pracownicy Katedry Zarządzania, w ramach realizacji projektu „Liderzy Edukacji Cyfrowej” wzięli udział w szkoleniu ”Strengthening the methodological and didactic competences of the members of the CC Team and Project Partners”.

Nasi dydaktycy we współpracy z partnerskim uczelniami zagranicznymi  Háskólinn á Reykjavík (Islandia), Háskólinn á Bifröst (Islandia) oraz  VID Vitenskapelige Høgskole (Norwegia) rozwijali swój warsztat, zdobywając nowe kompetencje cyfrowe. Pozwolą one m.in. tworzyć nowoczesne treści dydaktyczne.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach przygotowań do pracy nad Poradnikiem Metodycznym oraz Podręcznikiem Case Study, które mają być elementami podsumowującymi całość projektu „Liderzy Edukacji Cyfrowej”.

Dydaktycy mieli okazję zapoznać się z nowatorskimi formami prowadzenia zajęć, w tym z innowacyjnymi metodami prezentacji treści edukacyjnych – przedstawiane były lekcje pokazowe.

Zorganizowane zajęcia pozwoliły na wymianę dobrych praktyk i zapoznanie się z różnorodnymi modelami kształcenia jakie funkcjonują na uczelniach wyższych w krajach EOG.

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry kierunku Zarządzanie korzysta z dofinansowania o wartości € 221 996,00 otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).