Ośrodek Analizy Informacji

Udostępnij strone

Informacja jest istotnym zasobem strategicznym współczesnych gospodarek. Do jej wykorzystania niezbędne jest posiadanie odpowiednich kompetencji, wiedzy oraz świadomości, przekazywanych i kształtowanych w procesie edukacji. W związku z tym w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas powołany został się Ośrodek Analizy Informacji.

Zadaniem Ośrodka jest tworzenie oferty edukacyjnej, która umożliwi studentom studiów I i II stopnia, a także słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom warsztatów zdobycie kwalifikacji w zawodzie analityka informacji, który daje takie właśnie umiejętności oraz prowadzenie badań w obszarze analizy informacji, zagrożeń informacyjnych i przeciwdziałania im.

 

Swoje zadania Instytut realizuje poprzez funkcjonowanie trzech pracowni tematycznych:

Pracownia Teorii Decyzji: podstawowy obszar zainteresowania badawczego i edukacyjnego Pracowni to zagadnienia analizy i wspomagania procesu podejmowania decyzji, podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych – w ujęciu interdyscyplinarnym, wykorzystującym narzędzia z obszaru kognitywistyki, psychologii, socjologii i politologii. W celu prowadzenia badań w tym zakresie oraz promowania wiedzy Pracownia nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami, a także prowadzi projekty badawcze i szkolenia oraz organizuje konferencje i seminaria we współpracy z zainteresowanymi organizacjami

Kierownik Pracowni: dr Krzysztof Liedel

 

Pracownia kryminologii stosowanej: skupia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych diagnozowaniem przestępczości, jej uwarunkowaniami, sytuacją ofiar przestępstw, poczuciem bezpieczeństwa, mediacją karną oraz kształtowaniem polityki karnej. Działania pracowni mają na celu połączenie wiedzy kryminologicznej z praktyką, wypracowaniem dialogu i współpracy pomiędzy teoretykami a praktykami z dziedziny kryminologii i podejmowaniem inicjatyw w oparciu o wyniki badań kryminologicznych. Głównym celem pracowni jest prowadzenie projektów badawczych i szkoleń, oraz organizacja konferencji i seminariów, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami.

Kierownik Pracowni: Grażyna Biskupska

 

Pracownia cyberbezpieczeństwa: przedmiotem działań podejmowanych w ramach funkcjonowania pracowni są zagadnienia polityk i strategii bezpieczeństwa państwa, organizacji prywatnych, biznesu i osób fizycznych w cyberprzestrzeni oraz promocja edukacji w tym zakresie. Dla realizacji tych celów Pracownia nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami na rzecz organizacji  przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych, a także prowadzi projekty badawcze i szkolenia oraz organizuje konferencje i seminaria we współpracy z zainteresowanymi organizacjami.

Kierownik Pracowni: dr Paulina Piasecka

 

Oferta programowa:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia podyplomowe

Kursy i warsztaty

 

Kierownictwo Ośrodka Analizy Informacji CC

Kierownikiem Ośrodka Analizy Informacji CC jest dr Krzysztof Liedel, doktor w specjalności Zarządzanie Bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, były Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Dyrektor Centrum Badan nad Terroryzmem Collegium Civitas, wykładowca Collegium Civitas.

Z-cą  kierownika Ośrodka Analizy Informacji CC jest dr Paulina Piasecka, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Były Główny Specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Terroryzmowi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, była naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Departamencie Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN. Zastępca Dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Absolwentka wielu kursów w zakresie bezpieczeństwa, w tym programu Comprehensive Security Responses to Terrorism organizowanego przez Departament Stanu USA.

 

Rada Programowa Ośrodka:

 1. Jerzy Smoliński – Przewodniczący Rady
 2. prof. Stanisław Mocek
 3. prof. Piotr Sienkiewicz
 4. dr hab. Robert Borkowski
 5. dr hab. Kuba Jałoszyński
 6. dr Bartosz Bolechów
 7. dr Krzysztof Janik
 8. dr Jakub Jasiński
 9. Edwin Bendyk
 10. Grażyna Biskupska
 11. Andrzej Mroczek
 12. Piotr Niemczyk