Studia I stopnia

Udostępnij strone

 1. 1
  Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia
  Rekrutacja online
 2. 2
  Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)

  Uwaga! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie w latach 2021-2023 muszą przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z dodatkiem.
   

 3. 3
  Apostille lub legalizacja świadectwa dojrzałości wydanego poza granicami Polski
 4. 4
  Zaświadczenie potwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo (jeżeli na świadectwie brak jest takiej adnotacji)
 5. 5
  Tłumaczenie przysięgłe lub notarialne świadectwa dojrzałości (nie dotyczy dokumentów anglojęzycznych)
 6. 6
  1 fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 35×47 mm) przykład zdjęcia
 7. 7
  Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (nie dotyczy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU)
 8. 8
  Nostryfikacja świadectwa dojrzałości (do końca pierwszego semestru studiów)

  Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty

 9. 9
  Poświadczenie znajomości języka polskiego lub angielskiego

  Kandydaci na studia anglojęzyczne i dwujęzyczne składają potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Akceptowane są:

  • świadectwo dojrzałości ze szkoły z językiem wykładowym angielskim;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych ze szkoły z językiem wykładowym angielskim;
  • certyfikat międzynarodowy lista uznawanych certyfikatów

  Kandydaci na studia polskojęzyczne, a zatem także na studia dwujęzyczne składają poświadczenie znajomości języka polskiego (nie dotyczy kandydatów z polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów). Jako potwierdzenie znajomości języka polskiego uznaje się:

  • posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • polskie świadectwo dojrzałości ze szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną Collegium Civitas