Studia II stopnia

Udostępnij strone

 1. 1
  Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia Rekrutacja online
 2. 2
  Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  Apostille lub legalizacja dyplomu wydanego poza granicami Polski
 4. 4
  Zaświadczenie potwierdzające, że przedkładany dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca dyplom (jeżeli na dyplomie/suplemencie do dyplomu brak jest takiej adnotacji).
 5. 5
  Suplement do dyplomu 
 6. 6
  Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej (nie dotyczy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych PayU)
 7. 7
  1 fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarach 35×47 mm) przykład zdjecia
 8. 8
  Poświadczenie znajomości języka polskiego lub angielskiego

  Kandydaci na studia anglojęzyczne i dwujęzyczne składają potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Akceptowane są:

  • świadectwo dojrzałości ze szkoły z językiem wykładowym angielskim;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych ze szkoły z językiem wykładowym angielskim;
  • certyfikat międzynarodowy lista uznawanych certyfikatów

  Kandydaci na studia polskojęzyczne, a zatem także na studia dwujęzyczne składają poświadczenie znajomości języka polskiego (nie dotyczy kandydatów z polskim świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów). Jako potwierdzenie znajomości języka polskiego uznaje się:

  • posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  • polskie świadectwo dojrzałości ze szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku polskim;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną Collegium Civitas