Jak nasze innowacyjne zachowania prośrodowiskowe wpływają na zrównoważony rozwój miast?

Udostępnij strone

02.06.2023

Autorami artykułu są członkowie zespołu międzynarodowego projektu Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych (PASSION): Małgorzata Baran (CC), Richard Hazenberg (University of Northampton), Katarzyna Iwińska (CC), Krzysztof Kasianiuk (CC), Ioannis Perifanos (Agricultural University of Athens) oraz Joana Maria Ferreira Da Silva i Clara Vasconcelos z University of Porto.

W pracy „Between Innovative and Habitual Behavior. Evidence from a Study on Sustainability in Greece, Poland, Portugal, Sweden, and the United Kingdom” przeanalizowali prośrodowiskowe innowacyjne zachowania jednostek (Pro-Environmental Innovative Behavior – PEIB) jako grupę czynników warunkujących zrównoważony rozwój miast. Autorzy założyli, że rozwijające się w zrównoważony sposób miasta to takie, w których ludzie prezentują prośrodowiskowe zachowania. Tworząc teoretyczny model PEIB i testując go poprzez badania empiryczne w krajach europejskich, wykazali wpływ zachowań proinnowacyjnych (takich jak skłonność do podejmowania ryzyka, proaktywność i kreatywność) dla indywidualnych zachowań prośrodowiskowych. Opracowany testowy model PEIB wskazuje na konkretne czynniki społeczno-poznawcze jednostek, które odgrywają ważną rolę w rozwoju zrównoważonych zachowań.

Badania ilościowe przeprowadzone zostały w pięciu krajach europejskich na próbie 2502 uczestników. Opisowe i korelacyjne analizy statystyczne potwierdzają związek między świadomością ekologiczną i prośrodowiskowymi zachowaniami a innowacyjnymi działaniami jednostek na rzecz środowiska. W oparciu o tę analizę autorzy sugerują dalsze pogłębione badania (również jakościowe) nad wpływem indywidualnych zachowań na transformację energetyczną i zrównoważony rozwój miast.

Czytaj bezpłatnie na stronie czasopisma

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu PASSION: Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): PPI/APM/2019/1/00096/DEC/01.

Strona projektu PASSION