Historia sztuki. Interpretacje

Udostępnij strone

KIEROWNIK STUDIÓW:


Dr Olaf Kwapis,
historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Universita di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badacz średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu), organizator europejskich podróży edukacyjnych. Autor monografii: Do Rzymu! Sztuka i Wielkie Jubileusze (1300-1575), Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2014.
 

ZAJĘCIA PROWADZĄ wybitni badacze dziejów sztuki i jej interpretatorzy, a wśród nich między innymi historycy sztuki, archeolodzy, kulturoznawcy, historycy:

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2009 była dyrektorem Polskiej Stacji PAN w Rzymie. Zainteresowania badawcze: archeologia i sztuka Rzymu i Cesarstwa oraz wczesnego chrześcijaństwa i wczesnego Bizancjum. Opublikowała m.in.: Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa,1988 (wyd. 2: Kraków 2008), Miasta Apokalipsy, Warszawa 1999, Rzym w czasach Quo vadis, Warszawa 2001, Podziemia antycznego Rzymu, Poznań 2014.

Prof. IS PAN dr hab. Marta Leśniakowska, historyk i krytyk sztuki, związana z Instytutem Sztuki PAN. Zainteresowania badawcze: historia, teoria i krytyka sztuki, architektury i fotografii XIX-XXI wieku, metodologia historii sztuki. Członek Komisji Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego przy Stołecznym Konserwatorze Zabytków,  Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Zarządu Fundacji „Profile”, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Stowarzyszenia „Liber Pro Arte”, Rady ds. zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej przy JM Rektorze SGH, profesor wizytujący w IHS UW. Opublikowała m.in.: „Polski dwór” – wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa 1992 (wyd. 2: 1996), Architektura w Warszawie, Warszawa 1998 (wyd. 2: 2000, wyd. 3: 2005), Architektura w Warszawie. Lata 1918-1939, Warszawa 2000 (wyd. 2: 2002, wyd. 3: 2005), Architektura w Warszawie. Lata 1989-2001, Warszawa 2002.

Prof. dr hab. Robert Cieślak, literaturoznawca, kulturoznawca, medioznawca i dziennikarz, kierownik Katedry Antropologii Mediów na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: pogranicza i korespondencje sztuk, przemiany mediów oraz ich społeczne i kulturowe oddziaływanie, historia i teoria teatru. Opublikował m.in. Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych (1999); Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji (2006); Teatr Anny Augustynowicz (2011); Widzenie Różewicza (2013); Poezja jako poznanie. Studia z poetyki oglądu (2013).

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba, historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM w Poznaniu, zajmuje się kulturą zamieszkiwania, wzornictwem, niemiecko-polskimi relacjami artystyczno-historycznymi, a także problematyką miejską. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, DAAD, Herzog-August Bibliothek w Wolfenbüttel, członek polskich i zagranicznych stowarzyszeń, juror w konkursie Sybilla na polskie wydarzenie muzealne. Współpracuje m. innymi z Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Warszawy, Domem Spotkań z Historią, Centrum Architektury, Fundacją Bęc Zmiana, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek, w tym: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych (Warszawa 2005), Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012); Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (Poznań 2012) [wraz z A. Paradowską]. Ostatnio wydał Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013 oraz przygotował międzynarodową wystawę oraz publikację Ernst Stewner – niemiecki fotograf Polski/Ernst Stewner – ein deutscher Fotograf in Polen, Marburg 2014 [wraz z D. Poppem].

Prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz, studiował kulturoznawstwo, historię sztuki i gender studies na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Courtauld Institute of Art w Londynie i New School University w Nowym Jorku. Doktorat Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości (UAM, 2000), napisał pod kierunkiem prof. Piotra Piotrowskiego. Jako kurator współpracował z: CSW Łaźnia w Gdańsku, Muzeum Narodowym w Warszawie, Galerią Labirynt w Lublinie, Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz University of Brighton. W badaniach naukowych zajmuje się współczesną sztuką, kulturą wizualną i humanistyką, badaniami nad seksualnością w całej historii sztuki, a także aktem męskim oraz studiami queer w historii sztuki w perspektywie międzynarodowej i porównawczej. Prowadzi także badania nad wystawiennictwem oraz studiami kuratorskimi.

Prof. UW dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, kierownik Katedry Historii Sztuki Dawnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się ruskim i rosyjskim malarstwem ikonowym, sztuką cerkiewną w państwie polsko-litewskim i w Rzeczypospolitej, problemami sztuki pogranicza Wschodu i Zachodu, a także kulturą staroobrzędowców. Pracuje również w Zbiorach Sztuki Wschodniochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie. Opublikowała m.in. książki: Ciała, groby i ikony. Kult świętych w ruskiej tradycji literackiej i ikonograficznej, Warszawa 2013. The Icon Debate. Religious Images in Russia in the 15th and 16th Centuries, transl. K. Kościuczuk, Frankfurt am Main 2016.

Dr Marika Kuźmicz, historyczka sztuki, związana z Uniwersytetem Warszwskim i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Założycielka Fundacji Arton, organizacji non-profit zajmującej się badaniem sztuki polskiej lat 70. Autorka i redaktorka publikacji o sztuce tego okresu. Obecnie pracuje nad publikacją poświęconą historii polskiej sztuki performance, monografią Ludmiły Popiel i Jerzego Fedorowicza, monografią Zdzisława Jurkiewicza oraz monografią Edwarda Hartwiga. Kuratorka licznych wystaw oraz pokazów filmowych poświęconych polskiej awangardzie m.in. Arton Review (2017, Whitechapel Gallery, Londyn). Główna koordynatorka i pomysłodawczyni międzynarodowego projektu Forgotten Heritage – European Avant-Garde Art Online, realizowanego przez Fundację Arton w ramach programu Kreatywna Europa z instytucjami partnerskimi z Belgii, Chorwacji i Estonii.

Dr Ewa Kociszewska, historyczka sztuki, dziekan Wydziału Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się historią sztuki nowożytnej europejskiej (szczególnie francuskiej), historią idei, historią kobiet i gender studies. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, cześć studiów doktoranckich odbyła na Université de Paris-IV Sorbonne (thèse en cotutelle). W latach 2012-2014 Marie Curie Fellow w Warburg Institute w Londynie, 2014-2016 Postdoctoral Fellow na University of Oxford. Stypendystka m.in. Rządu Francuskiego, Warburg Institute (Saxl Fellowship, dwukrotnie), Institut national de l’histoire de l’art w Paryżu, Fondazione Cini w Wenecji, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (stypendium START), Fundacji Lanckorońskich; Junior Research Fellow w St Catherine’s College w Oksfordzie. Laureatka William Nelson Prize przyznanej przez Renaissance Society of America i Nancy Roelker Prize przyznanej przez Sixteenth-Century Society and Conference. Publikowała m.in. w „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, „French Studies Bulletin”, „Renaissance Quarterly”, „Artibus et Historiae”.

Dr Paweł Ignaczak, historyk sztuki, związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Pracował w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz w dziale kolekcji artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu. Jego praca doktorska o grafice Jana Piotra Norblina została wyróżniona w 2014 roku nagrodami: Prezesa Rady Ministrów RP oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Interesuje się szeroko rozumianą kulturą artystyczną XVIII wieku (sztuki piękne, rzemiosło artystyczne, obyczajowość), twórczością amatorską w XVIII wieku, grafiką dawną (głównie polską i francuską XVIII i XIX wieku), a także historią kolekcjonerstwa i muzealnictwa. Kierownik Katedry Dziejów Sztuki i Myśli o Sztuce WZKW ASP w Warszawie.

Dr Magdalena Wróblewska, historyk sztuki, pracuje w Zakładzie Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku pełni funkcję pełnomocnika Dyrektora Muzeum Warszawy ds. badań naukowych. Napisała doktorat na temat fotograficznej reprodukcji dzieła sztuki i jej funkcji w kształtowaniu historii sztuki jako dyscypliny akademickiej, za który otrzymała nagrodę im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa. Stypendystka Lieven Gevaert Centre for Photography, Katholieke Universiteit Leuven (2010), Kunsthistorisches Institut in Florenz- Max-Planck-Institut i Staatliche Museen zu Berlin (2012-2014), Ruskin Library- Lancaster University (2014) oraz Henry Moore Institute w Leeds (2014-2015). Zainteresowania badawcze: sztuka i kultura XIX- XXI wieku, historia i teoria fotografii, metodologia historii sztuki. Opublikowała m.in.: Fotografie ruin. Ruiny fotografii. 1944-2014/ Ruins in photographs. Photographs in ruins. 1944-2014, Warszawa 2014.

Dr Filip Burno, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca ASP i UW. Zajmuje się architekturą i urbanistyką XIX i XX w., szczególnie związkami architektury i ideologii, a także zagadnieniami: miasto i pamięć, wytwarzanie miejskiej przestrzeni, architektura i tożsamość etniczna, kultura wizualna i projekty modernizacyjne XX w.Opublikował m.in.: Barcelona od połowy XIX w. Do czasów obecnych: od miasta przemysłowego do ponowoczesnej metropolii (2008), Świątynie nowego państwa: kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej (2012), Uczynić Madryt większym: architektura Madrytu drugiej płowy XIX wieku (2010).

Dr Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca, wicedyrektor Muzeum Warszawy. W 2008 był wraz z Grzegorzem Piątkiem kuratorem wystawy w pawilonie polskim Hotel Polonia The Afterlife of Buildings/Budynków życie po życiu na XI Biennale Architektury w Wenecji (2008) nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszą ekspozycję narodową. Opublikował m.in.: Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Warszawa 2011, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012.

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa