Historia sztuki. Interpretacje

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Język wykładowy: polski

Program studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” łączy teorię z praktyką, uporządkowaną wiedzę z metodami analizy dzieła sztuki, pogłębioną znajomość procesów historycznych z umiejętnością interpretacji (studia przypadków), prowadzonych w ramie nowoczesnych dyskursów badawczych humanistyki. Nie zapominamy więc o historycznym porządku i chronologii, ale wiemy także, że dla nas, współcześnie oznaczają one przede wszystkim potrzebę wskazania procesów rozgrywających się w długim trwaniu, niekiedy ponad tradycyjnie wyznaczanymi epokami. Chcemy podkreślić wagę nurtów i tendencji ustanawiających zmianę kulturową z jej wyznacznikami nie tylko o artystycznym, lecz zwłaszcza o politycznym i społecznym charakterze, kierując przy tym uwagę na powiązanie dzieła sztuki z miejscem rozumianym nie tylko jako przestrzeń, ale jako punkt zbiegu czasu, idei, tradycji i świadomości współczesnego interpretatora.

Wiedzę zdobywaną podczas wykładów, zajęć przy obiekcie i w toku pracy własnej słuchaczy grupujemy zatem w moduły tematyczne, które, wzajemnie się oświetlając, zawierać będą treści odnoszące się do zjawisk z różnych epok i będą składać się na po części przeglądowe, po części palimpsestowe kompozycje, które bezpośrednio budują świadomość dzieła sztuki dawnej i współczesnej, ujmowanej w kontekście najistotniejszych przemian kulturowych. W ramowo zakreślonym programie studiów proponujemy zatem następujące moduły:
 

1. Procesy w historii sztuki (54 godz.)

 • dziedzictwo antyku
 • długie trwanie średniowiecza
 • cywilizacja odrodzenia
 • klasyczność, klasycyzm czy klasycyzmy wiek
 • na progu nowoczesności (1789-1914)
 • wiek XX i ponowoczesność

2. Sztuka – władza – polityka (36 godz.)

 • architektura w służbie propagandy władzy
 • obraz, rzeźba, mozaika jako gesty władzy
 • ceremoniał – architektura – reglamentacja dostępu

3. Przed obrazem (18 godz.)

 • muzeum – idea i praktyka
 • praktyka interpretacji w przestrzeni muzeów i galerii, pracowniach artystów (w miarę dostępności)
 • wybrane zajęcia podczas wyjazdu studyjnego

4. Sztuka interpretacji (18 godz.)

 • relacje między słowem a obrazem
 • ujęcia komparatystyczne (np. literatura i malarstwo; malarstwo i film)
 • korelacje (sztuka w sytuacji zmiany kulturowej)

5. Media sztuki / sztuka mediów (18 godz.)

 • sztuka mediów
 • fotografia
 • film i sztuka wideo

6. Studia przypadków (36 godz.)

 • monograficzne ujęcia dorobku wybranych artystów
 • interpretacja obiektu-rzeczy jako artefaktu
 • sztuka i design

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

 • Wykłady problemowe poświęcone wybranym zagadnieniom historii sztuki, procesom w niej zachodzącym, społecznym i kulturowym uwarunkowaniom oraz relacjom między sztuką a władzą i polityką, a także wybranym nurtom sztuki interpretacji dzieła artystycznego, w tym metodom komparatystycznym.
 • Moduł „Przed obrazem” realizowany przede wszystkim w formie praktycznych zajęć interpretacji dzieła sztuki w muzeach i galeriach sztuki (kolekcje stałe i wystawy czasowe), wyjazd studyjny do Łowicza i Pałacu w Nieborowie (transport i obiad organizowane przez Uczelnię), pracownie artystów (w miarę dostępności) – studia przypadków.
 • Lektura własna słuchaczy.
 • Fakultatywnie, po spełnieniu odrębnych warunków: pięciodniowy pobyt studyjny w Rzymie.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • test końcowy.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

Zajęcia będą realizowane niestacjonarnie – w siedzibie Uczelni oraz wyjazdowo.

Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024
 
semestr zimowy:

 • październik: 14-15;
 • listopad: 25-26;
 • grudzień: 9-10;
 • styczeń: 20-21;
 • luty: 17-18;

 
semestr letni

 • marzec: 9-10; 23-24;
 • kwiecień: 13-14;
 • maj: 11-12;
 • czerwiec: 15-16.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki