Historia sztuki. Interpretacje

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

Język wykładowy: polski

Program studiów podyplomowych „Historia sztuki. Interpretacje” łączy teorię z praktyką, uporządkowaną wiedzę z metodami analizy dzieła sztuki, pogłębioną znajomość procesów historycznych z umiejętnością interpretacji (studia przypadków), prowadzonych w ramie nowoczesnych dyskursów badawczych humanistyki. Nie zapominamy więc o historycznym porządku i chronologii, ale wiemy także, że dla nas, współcześnie oznaczają one przede wszystkim potrzebę wskazania procesów rozgrywających się w długim trwaniu, niekiedy ponad tradycyjnie wyznaczanymi epokami. Chcemy podkreślić wagę nurtów i tendencji ustanawiających zmianę kulturową z jej wyznacznikami nie tylko o artystycznym, lecz zwłaszcza o politycznym i społecznym charakterze, kierując przy tym uwagę na powiązanie dzieła sztuki z miejscem rozumianym nie tylko jako przestrzeń, ale jako punkt zbiegu czasu, idei, tradycji i świadomości współczesnego interpretatora.

Wiedzę zdobywaną podczas wykładów, zajęć przy obiekcie i w toku pracy własnej słuchaczy grupujemy zatem w moduły tematyczne, które, wzajemnie się oświetlając, zawierać będą treści odnoszące się do zjawisk z różnych epok i będą składać się na po części przeglądowe, po części palimpsestowe kompozycje, które bezpośrednio budują świadomość dzieła sztuki dawnej i współczesnej, ujmowanej w kontekście najistotniejszych przemian kulturowych. W ramowo zakreślonym programie studiów proponujemy zatem następujące moduły:

 1. Wstęp do historii sztuki (6 godz.)
   • co to jest sztuka?
   • podstawowe pojęcia i terminologia historii sztuki
   • metodologie i metody historii sztuki

   

 2. Procesy (90 godz.)
   • dziedzictwo antyku
   • klasyczność, klasycyzm czy klasycyzmy
   • długie trwanie średniowiecza
   • cywilizacja odrodzenia
   • wiek oświecenia
   • na progu nowoczesności (1789-1914)
   • wiek XX
   • ponowoczesność

   

 3. Sztuka – władza – polityka (36 godz.)
   • architektura w służbie propagandy władzy
   • obraz, rzeźba, mozaika jako gesty władzy
   • ceremoniał – architektura – reglamentacja dostępu

   

 4. Przed obrazem (18 godz.)
   • muzeum – idea i praktyka
   • studia przypadków – praktyka interpretacji w przestrzeni muzeów i galerii

   

 5. W stronę interdyscyplinarności (10 godz.)
   • słowo i obraz
   • ujęcia komparatystyczne (np. literatura i malarstwo; malarstwo i film)
   • korelacje (sztuka w sytuacji zmiany kulturowej)

   

 6. Media sztuki/ sztuka mediów (20 godz.)
   • sztuka mediów
   • fotografia
   • film

   

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

 • ​Wprowadzenie teoretyczne do modułu tematycznego (w formie wykładu).
 • Wykłady problemowe poświęcone wybranym zagadnieniom historii sztuki.
 • Moduł „Przed obrazem” realizowany przede wszystkim w formie praktycznych zajęć interpretacji dzieła sztuki w muzeach i galeriach sztuki – studia przypadków.
 • Wizyty kuratorskie: kolekcje stałe i wystawy czasowe, pracownie artystów, wyjazdy studyjne.
 • Lektura własna słuchaczy.
 • Fakultatywnie, po spełnieniu odrębnych warunków: pięciodniowy pobyt studyjny w Rzymie.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • test końcowy.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/23 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni (z transmisją online – uwaga! nie będą transmitowane zajęcia odbywające się poza terenem Uczelni, np. w muzeaach i w czasie wyjazdu).

Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
 
semestr zimowy:

 • październik: 15-16;
 • listopad: 26-27;
 • grudzień: 10-11;
 • styczeń: 28-29;
 • luty: 18-19;

 
semestr letni

 • marzec: 11-12; 25-26;
 • kwiecień: 15-16;
 • maj: 13-14;
 • czerwiec: 10-11.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki