Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym (soboty i 1 niedziela).

Język wykładowy: polski


Ramowy program Studiów:*

1. Filozofia życia, filozofia egzystencji, pragmatyzm, neokantyzm, filozofia ducha, fenomenologia, filozofia dialogu, personalizm, szkoła frankfurcka – prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Gadacz; 35h

 • Filozofia i życie: F. Nietzsche, W. Dilthey, H. Bergson, J. Ortega y Gasset, G. Simmel
 • Pragmatyzm: Ch. S. Peirce, W. James, J. Dewey, G.H. Mead
 • Filozofia ducha: L. Lavelle, P. Teilhard de Chardin, V. Jankélévitch
 • Filozofia egzystencji: M. de Unamuno, K. Jaspers, L. Szestow, G. Marcel, J.-P. Sartre
 • Filozofia dialogu: F. Rosenzweig, M. Buber, D. Bonhoeffer, J. Tischner
 • Fenomenologia: E. Husserl, M. Scheler, E. Stein, M. Heidegger
 • Myśl chrześcijańska: E. Gilson, J. Maritain, M. Blondel
 • Myśl marksistowska: Neomarksizm, Szkoła frankfurcka

 

2. Filozofia hermeneutyczna, poststrukturalistyczna i postmodernistyczna – prowadzenie: prof. dr hab. Paweł Dybel; 35h

Źródła filozoficzne i naukowe poststrukturalizmu i postmodernizmu.

 • Znaczenie tradycji hermeneutycznej (H.G. Gadamer, P. Ricoeur)
 • Strukturalizm (F. de Saussure, C. Lévi-Strauss)
 • Psychoanaliza (S. Freud, M.Klein)
 • Wpływ myśli E. Lévinasa.

Poststrukturalizm

 • Czym się różni poststrukturalizm od postmodernizmu? (Post)strukturalizm R.Barthesa.
 • M. Foucault: Rozum i szaleństwo. Władza i wiedza. Seksualność i dyskurs.
 • Psychoanaliza J. Lacana: „synteza” psychoanalitycznej teorii Freuda i strukturalistycznych koncepcji języka.
 • Zizek. Laclau. Chantal-Mouffe. Psychoanalityczne i postmarksowskie teorie społeczne. Analizy zjawisk kultury masowej.
 • Poststrukturalizm G. Deleuza. Anty-Edyp czyli kapitalizm i obłęd.
 • Dekonstrukcjonizm J. Derridy. Czy koniec metafizyki?

Postmodernizm

 • F. Lyotard. Koniec wielkich narracji.
 • Krytyka J. Habermasa: projekt niedokończonego Oświecenia.
 • Neopragmatyzm R. Rortyego czyli czy możliwa jest etyka postmodernistyczna?
 • Pogranicza filozofii. J. Baudrillarda i Z. Baumana koncepcje społeczeństwa i kultury konsumpcyjnej

 

3. Filozofia analityczna – prowadzenie: prof. dr hab. Marek Maciejczak; 35h

Język jako zwierciadło myśli

 • Rene Descartes – uniwersalny język myśli.
 • John Locke – prawa kojarzenia a znaczenie językowe.
 • David Hume – reprezentacje umysłowe.
 • Gottfried Leibniz – rachunek rozumowań (calculus rotiocinator).
 • Immanuel Kant – milczenie Kanta o języku.
 • John Steward Mill – zdania realne i werbalne.
 • Franz Brentano – związek świadomości z językiem.
 • Anton Marty – dlaczego znaczeniem terminu nie jest pewna idea w głowie mówiącego lub słuchającego?
 • Alexius Meinong – odpowiedniki zdań prawdziwych, fałszywych, możliwych i niemożliwych, hipotetycznych, wartościujących itd.: „wszystkiego, co da się powiedzieć”.
 • Kazimierz Twardowski – znaczenie wypowiedzi jako treści aktu wyrażonego przez tę wypowiedź.
 • Edmund Husserl (1859-1938) – fenomenologia myślenia i przeżyć poznawczych.

Zwrot lingwistyczny – język jako narzędzie krytyki

 • Gollob Frege – narzędzia logicznej analizy języka.
 • George Edward Moore – język potoczny jako podstawowy dla nauki i filozofii.
 • Bertrand Russell – struktura języka a struktura świata.
 • Ludwig Wittgenstein – znaczenie jako obraz logiczny możliwej sytuacji i znaczenie jako użycie.
 • John Langshaw Austin – czynności mowy.
 • Gilbert Ryle – układ pojęć obejmujących naszą wiedzę o umyśle.
 • Oceny i perspektywy filozoficznych badań nad językiem
 • Propozycja Davidsona – zasada kontekstu, czyli zależności znaczenia słów od zdań, w których występują, lecz szerzej, zależności zdań (wypowiedzi) od ogółu języka.
 • Propozycja Dummetta – zastąpienie pojęcia znaczenia przez pojęcie prawdy.
 • Propozycja Putnama – podział pracy językowej.
 • Propozycja Quine’a – problem tożsamości pojęcia znaczenia.

 

4. Filozofia polityczna – prowadzenie: dr Mikołaj Ratajczak, 35h

Filozoficzny spór o demokrację w XX wieku.

 • Demokracja wymaga filozoficznego uzasadnienia: Richard Rorty „Democracy and Philosophy”, Agnes Heller „Podzwonne dla Europy?”
 • Tło historyczne
  • Tradycja liberalna: Benjamin Constant „O wolności starożytnych i nowożytnych”.
  • Narodziny społeczeństwa masowego: Jose Ortega y Gasset „Bunt mas”.
  • I wojna światowa: Miodris Eksteins „Święto wiosny”.
 • Antydemokratyzm okresu międzywojennego: Walter Benjamin „Tezy historiozoficzne”, Carl Schmitt „Teologia polityczna”.
 • Ustanowienie ładu powojennego: Eric Hobsbawm „Wiek skrajności”; Tony Judt „Powojnie”.
 • Krytyka totalitaryzmu: Hannah Arendt „Korzenie totalitaryzmu”; Isaiah Berlin „Dwie koncepcje wolności”.
 • Koniec historii?: Francis Fukuyama „Koniec historii”; Michael Hardt, Antonio Negri, „Imperium”.
 • Radykalizm „moralnej katastrofy”: Theodor W. Adorno/Max Horkheimer „Dialektyka Oświecenia“; Zygmunt Bauman „ Nowożytność i zagłada”
 • Konserwatyzm anglosaski: Michael Oakeshott “Racjonalizm w polityce”; Allan Bloom „Nowy rząd dusz”.
 • Europejska odpowiedź: Luc Ferry, Alain Renaut “French Philosophy of the Sixties. An Essay on Antihumanism”; Peter Sloterdijk “Krytyka cynicznego rozumu”; Slavoj Žižek, „W obronie przegranych spraw”
 • Spojrzenie z zewnątrz: Edward W Said „ Orientalizm”.

 

5. Filozofia feministyczna – prowadzenie prof. dr hab. Magdalena Środa; 20h

 • Wprowadzenie do filozofii feministycznej: gender, feminizm i feminizmy, fale feminizmu.
 • Tożsamość w filozofii feministycznej.
 • Feministyczna epistemologia i filozofia nauki.
 • Feministyczna etyka.
 • Feministyczna filozofia polityki.
 • Ekofeminizm.

Podczas zajęć będą prezentowane pogląd m.in.: Simone de Beauvoir, Judith Butler, Adrienne Rich, Shulamith Firestone, Sylviane Agacinski, Luce Irigaray, Helene Cixous, Rosi Braidotti, Donny Haraway, Carol Gilligan, Sary Ruddick, Virginii Held, Julii Kristevy.

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • praca zaliczeniowa z jednego wybranego bloku tematycznego omawianego podczas studiów

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

 

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2023/24 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni.

Czas trwania – 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2023/2024

semestr zimowy:

 • październik: 14 oraz 28;
 • listopad: 25;
 • grudzień: 09;
 • styczeń: 20;
 • luty: 03; 17-18 (wyjątkowo sobota i niedziela);

semestr letni

 • marzec: 09 oraz 23;
 • kwiecień: 13 oraz 27;
 • maj: 11;
 • czerwiec: 01; 15; 29.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
Godziny zajęć:*

 • Sobota (i wyjątkowo niedziela): 9.00-18.00

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa