Mediator wg NVC Marshalla B. Rosenberga

Udostępnij strone

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl (studia w języku polskim i dwujęzyczne polsko-angielskie). Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na dyplomie ukończenia studiów. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  Rekrutacja online
 2. 2
  Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. 3
  Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału dyplomu ukończenia studiów.
 4. 4
  Wyniki rekrutacji.
  Po potwierdzeniu utworzenia grupy drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o wynikach rekrutacji na studia.
 5. 5
  Dopełnienie formalności.
  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia zostaniesz poproszony o dokonanie odpłatności za studia.
 6. 6
  Rozpoczęcie studiów.
  Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć


UWAGA!
Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest do wyczerpania miejsc.

UWAGA! W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. 1
  Wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia – wydruk z serwisu Rekrutacja online
 2. 2
  Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
 3. 3
  Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej
 4. 4
 5. 5
  Dwa egzemplarze podpisanej umowy uczelnia-słuchacz (wzór umowy do pobrania po zalogowaniu na indywidualnym koncie kandydata w portalu rekrutacyjnym pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl)

UWAGA! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów.

Masz dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą? Sprawdź zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską