E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju

Udostępnij strone
Projekt E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju

nr POWR.03.05.00-00-Z021/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od 2019-09-01 do 2023-06-30

Wartość projektu: 4 168 302,65 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 040 302,65 zł

Głównym celem projektu jest dalsza poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Collegium Civitas  poprzez podniesienie kompetencji zawodowych studentów, zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej, merytorycznych kadry administracyjnej i kierowniczej oraz poprzez usprawnienia procesowe i rozwój infrastruktury informatycznej uczelni (platforma CK, e-learningowa, Otwarte Zasoby Uczelni).

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:

  • realizację warsztatów i szkoleń wzmacniających kompetencje studentów
  • utworzenie Zintegrowanego Centrum Karier CC
  • wdrożenie platformy e-learningowej jako narzędzia wzmacniającego efektywność procesu dydaktycznego oraz utworzenie Otwartych Zasobów Uczelni
  • podniesieniu kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych.


Koordynatorka Projektu: Elżbieta Kiergiet-Szkutnik, mail: elzbieta.szkutnik@civitas.edu.pl; tel: 789 009 547ZADANIA:


NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).