Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Udostępnij strone

Program

Program studiów obejmuje 320 godzin dydaktycznych realizowanych przez trzy semestry w trybie mieszanym (blended-learning).

Ramowy program Studiów*:

1. Nauczanie i  uczenie się

Pogłębienie wiedzy na temat uczenia się uczniów:

 • uczenie się z perspektywy psychologii poznawczej, model bankowy i model luki kompetencyjnej, rola nauczyciela w procesie uczenia się, warunki umożliwiające uczenie się w sytuacji kryzysowej, motywacja do uczenia się;
 • spojrzenie na szkołę przez pryzmat kompetencji, sposoby rozwijania wybranych kompetencji;
 • identyfikacja czynników wpływających na uczenie się uczniów z wykorzystaniem wniosków z badań Johna Hattiego, doświadczeń programu SUS i własnych doświadczeń słuchaczy;
 • koncepcja oceniania kształtującego i strategie wzmacniania samosterowności uczniów,
 • koncepcja zadania edukacyjnego, cechy dobrego zadania edukacyjnego i proces ich tworzenia,
 • znaczenie relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem, sposoby budowania empatycznej i wspierającej relacji w klasie szkolnej,
 • znaczenie informacji zwrotnej w procesie uczenia się oraz wpływ oceniania stopniami na proces uczenia się,
 • metody stawiające ucznia w centrum (w kształceniu stacjonarnym i zdalnym).

 

2. Przywództwo edukacyjne

Przywództwo edukacyjne, zarządzanie szkołą ze szczególnym uwzględnieniem pracy szkoły w sytuacji kryzysowej:

 • przywództwo edukacyjne, określenie przez dyrektora własnego miejsca w radzie pedagogicznej,
 • różne style przywództwa; rozpoznanie własnego stylu przywództwa, określenie jego zalet i wad,
 • odporność szkoły na kryzysy, przywództwo dyrektora w czasie kryzysu,
 • wprowadzanie lub wzmacnianie w szkole „przywództwa rozproszonego”, wykorzystanie w zarządzaniu koncepcji nauczycieli liderów nauczania,
 • informacja zwrotna jako narzędzie pracy dyrektora i inne sposoby wspierania nauczycieli,
 • zarządzanie czasem w pracy dyrektora,
 • kultura organizacyjna kształtująca odporność instytucji,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli, znaczenie motywacji wewnętrznej, budowanie poczucia sensu własnej pracy.

 

3. Doskonalenie nauczania – inicjatywa zmiany

Wprowadzenie zmian:

 • zarządzanie zmianą, wybrane teorie i zasady zarządzania procesem zmiany, włączanie innych w proces zmiany, przykłady;
 • włączenie społeczności szkolnej w rozmowę na temat poprawiania nauczania i uczenia (metoda „profil szkoły”);
 • budowanie w szkole wspólnoty nauczających z wykorzystaniem praktyk profesjonalnej współpracy nauczycieli (spacer edukacyjny, obserwacja koleżeńska, lekcje pokazowe, widoczne nauczanie i uczenie się);
 • sprawczość zbiorowa nauczycieli jako najsilniejszy czynnik wpływający na sukcesy uczniów w uczeniu się;
 • wybór, planowanie i przeprowadzenie zmiany służącej poprawie nauczania i uczenia się uczniów.

 

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów

Zasady realizacji studiów:

Słuchacze:

 • wezmą udział w czterech dwudniowych zjazdach oraz czterech trzydniowych spotkaniach warsztatowych, podczas których pozostaną w stałej grupie koleżeńskiej dyrektorów (10 – 14 osobowej), co umożliwi zbudowanie pomiędzy uczestnikami atmosfery wzajemnego zaufania, pomagającego dzielić się własnymi doświadczeniami, refleksjami nad własną pracą i przyjętym modelem zarządzania oraz przywództwa edukacyjnego,
 • wezmą udział w kursie internetowym oraz spotkaniach on-line w małej grupie seminaryjnej,
 • odbędą wizytę koleżeńską w szkole innego słuchacza studiów,
 • przeprowadzą zmianę dotyczącą organizacji pracy dyrektora, zmniejszającą jego obciążenie oraz przeprowadzą zmianę w szkole z intencją poprawy uczenia się uczniów.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów,
 • aktywny udział w zjazdach, spotkaniach warsztatowych oraz spotkaniach on-line,
 • przygotowanie i przedstawienie w grupie koleżeńskiej prezentacji inicjatywy zmiany poprawiającej uczenie się uczniów (równoważnik pracy dyplomowej).

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Czas trwania:
3 semestry
 
Terminy zjazdów w edycji 2024/2025*:

8-9 marca 2024 − I zjazd | ośrodek szkoleniowy w okolicach Warszawy

23-24 marca – II zjazd | Collegium Civitas

7-9 czerwca – III zjazd | ośrodek szkoleniowy w okolicach Warszawy

październik 2024 – IV zjazd | Collegium Civitas

listopad 2024 – V zjazd | ośrodek szkoleniowy w okolicach Warszawy

styczeń 2025 – VI zjazd | Collegium Civitas

marzec/kwiecień 2025 – VI zjazd | Collegium Civitas

czerwiec 2024 – | ośrodek szkoleniowy w okolicach Warszawy

*Harmonogram może ulec niewielkim zmianom.

 

Godziny zajęć:
O godzinach zajęć, które będą się różnić w zależności od długości i miejsca zjazdu, słuchacze będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kontakt

Koordynatorka SPLO – Aleksandra Kluj
email: aleksandra.kluj@ceo.org.pl
https://sus.ceo.org.pl/dzialania/studia-podyplomowe-liderow-oswiaty/
tel. 22 622 00 89 wew. 112

Adres do korespondencji:
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa