Przeniesienia z innej uczelni

Udostępnij strone

Zasady kwalifikacji na studia w ramach przeniesienia:

Decyzje  dotyczące  zakwalifikowania  na  studia  w  trybie  przeniesienia  podejmuje  Komisja Rekrutacyjna Collegium Civitas po uzyskaniu opinii wydanej przez przedstawiciela katedry przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • średnia ocen kandydata z toku studiów;
 • liczba przedmiotów do uzupełnienia wynikająca z różnic programowych i możliwość ich zrealizowania w kolejnych semestrach studiów;
 • złożenie wymaganych dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym na dany rodzaj studiów i kierunek;
 • spełnienia obowiązujących na uczelni zasad rekrutacji na studia;
 • dostarczenie dokumentu (tzw. karta przebiegu studiów) poświadczającego dotychczasowy przebieg studiów, tj. wydany przez uczelnię opis przebiegu studiów zawierający:

– informację o zaliczonych semestrach (np. semestr pierwszy – zaliczony),
– nazwę przedmiotu,
– liczbę  godzin,
– liczbę pkt. ECTS,
– uzyskaną  ocenę z przedmiotu;

 • studenci z uczelni zagranicznych –  winni przedstawić tłumaczenie przebiegu studiów w języku polskim, w oryginale dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP;
 • Student może przenieść się z innej uczelni, o ile jego dotychczasowy program kształcenia jest zbliżony do programu w Collegium Civitas – lista kierunków pokrewnych;
 • Student może przenieść się z innej uczelni, jeżeli zaliczył co najmniej pierwszy semestr studiów (zaliczony semestr oznacza brak warunków i egzaminów poprawkowych);
 • Student złożył oświadczenie, że wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza;
 • Program studiów Studenta jest zbieżny z efektami kształcenia w Collegium Civitas;
 • Nie będą przyjmowani kandydaci na III rok studiów I stopnia oraz na II rok studiów II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).