Studia i Analizy Historyczne

Udostępnij strone

Studia i Analizy Historyczne Collegium Civitas to seria monografii naukowych, autorstwa uczonych będących wykładowcami CC lub zawodowo związanymi z Uczelnią. Publikacje te to zarówno prace zbiorowe, jak i monografie autorskie, zajmujące się ciekawymi i ważnymi zdarzeniami, osobami czy ideami z zakresu historii powszechnej. Ich autorzy zazwyczaj kładą duży nacisk na społeczne interpretacje dziejów, dlatego publikacje z tej serii maga interesować nie tylko historyków.

Monografie naukowe z serii wydawniczej Studia i Analizy Collegium Civitas mają swoje własne numery ISBN, każda z nich jest dostępna w Bibliotece CC, bibliotekach najbardziej prestiżowych polskich wyższych uczelni oraz w Bibliotece Narodowej.

Od roku 2015 tomy z tej serii wydawane są w wolnym dostępie i możliwe do pobrania w formacie pdf ze strony internetowej Uczelni.

Tom 5: Paweł Dobrowolski, „(P)oszukiwanie tożsamości: cztery studia o Oświeceniu”, Warszawa 2015

Książka składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów będących zarazem samodzielnymi, lecz połączonymi studiami, zakończenia oraz kompletnej bibliografii. Wspólnym mianownikiem całości są problemy nowej tożsamości, nie tyle jednak jej poszukiwanie, co właśnie „oszukiwanie” – co podkreśla gra słów w tytule. Pierwsze trzy rozdziały rozpatrują kwestie obyczajowe w Anglii na tle sporej części Europy. Mało tu historii gospodarczej, dominuje kultura. Inny charakter ma czwarty rozdział, w którym historiografia od razu tworzy ramy dla całości, statystyki są obficie szafowane oraz wnioski oparte są na autorskich badaniach źródłowych i wpisane do historii gospodarczej.

Spożytkowanie przez autora literatury przedmiotu, dotyczącej różnych krajów Europy, jest imponujące. Bogaty i przemyślany dobór ilustracji nie stanowi jakiegoś ozdobnika czy „wypełniacza” tekstu, lecz doskonale wizualizuje treści wykładu, pozwalając czytelnikowi wyobrazić sobie dramatis personae wielu opisywanych wydarzeń.

Czytelnik tej książki otrzyma wgląd w nowatorsko rozumianą i badaną za pomocą nowoczesnych narzędzi intelektualnych problematykę zmian w sferze mentalności w społeczeństwie angielskim XVIII wieku.

 • Wprowadzenie
 • Londyńskie maski i maskarady
 • „Figaro tu, Figaro tam”: fryzjerzy i granice ryzyka
 • „Jeźdźcy i żeglarze”: nierządnice i ich klienci
 • Zesłańcy: brytyjska sprawiedliwość i atlantycki rynek pracy
 • Zakończenie
 • Bibliografia

Niniejsza publikacja ma dwa wydania: papierowe (ISSN 978-83-61067-62-7) oraz e-book (ISSN 978-83-61067-03-0) w formacie pdf, do pobrania poniżej.

 

dokument pdf do pobrania

Tom 4: Kamil Popowicz, „Madame de Staёl”, Warszawa 2013

Książka jest próbą analitycznego przestawienia rozwoju myśli liberalnej Germaine de Staël, prekursorki feminizmu i nowowoczesnego literaturoznawstwa, wnikliwej obserwatorki i czynnej uczestniczki życia politycznego jakże ciekawego czasu rewolucji francuskiej (żyła w latach 1766-1817). Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, może zainteresować zarówno politologów, historyków jak i literaturoznawców. Jest to pierwsze dzieło polskiego autora, podejmujące – udaną! – probę pokazania prawdziwego oblicza tej nietuzinkowej postaci, jaką była Madame de Staël.

 • Wstęp
 • Rozdział I. Madame de Staël we Francji
 • Stosunek do Jean-Jacques’a Rousseau
 • Córka swego ojca
 • Kochanka Louisa Narbonne’a
 • Pierwsze ważne książki
 • Benjamin Constant i powrót na scenę polityczną
 • Spotkanie z Napoleonem Bonapartem
 • O literaturze rozpatrywanej w związkach z instytucjami społecznymi
 • Rozdział II. Madame de Staël w Niemczech i w Austrii
 • Zerwanie z Napoleonem Bonapartem
 • Podróż do Niemiec
 • Śmierć Jacques’a Neckera
 • Podróż do Austrii
 • Konfiskata książki O Niemczech
 • O Niemczech
 • Rozdział III. Madame de Staël w Anglii, we Włoszech i w Rosji
 • Stosunek do Anglii
 • Korynna czyli Włochy
 • Feminizm w dziełach Mme de Staël
 • Ucieczka przez całą Europę do Anglii
 • Anglia po raz ostatni
 • Ostatnie lata i śmierć
 • Rozważania o najważniejszych wydarzeniach rewolucji francuskiej
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneks – Kalendarium życia Mme de Staël na tle aktualnych wydarzeń we Francji i w Europie

SAH_04_lekki.jpg

Tom 3: Piotr Toczyski, „Jak mit jednoczy Europę? Analiza arturiańskich elementów kultury symbolicznej jako czynników spajających współczesna Europę”, Warszawa 2013

Książka traktuje o mitach arturiańskich, funkcjonujących we współczesnej kulturze (zwłaszcza masowej) z punku widzenia ich roli łącznika kulturowego, mogącego spajać jednoczącą się Europę. Autor podkreśla związki przeszłości z teraźniejszością w sferze wyobrażeń społecznych, istotnych dla kształtu pamięci zbiorowej, eksponowanych głównie w wersji klasycznej i mediewalistycznej.

 • Wprowadzenie
 • Zastosowania pojęcia europeizacji
 • Europejskie źródła kultury zachodniej
 • Mediewalizm i metafora neośredniowieczna
 • Mit i myślenie mityczne w zasobach kultury symbolicznej
 • Tradycja a mit
 • Próba podsumowania
 • Bibliografia
 • Aneks – Krótkie streszczenie głównych wątków arturiańskich treści mitycznych

SAH_03_lekki.jpg

Tom 2: Jerzy Kłoczowski, (red. naukowa), „Rzeczpospolita wielokulturowa – dobrodziejstwo czy obciążenie?”, Warszawa 2009

 • Jerzy Kłoczowski, Edmund Wnuk-Lipiński – Słowo wstępne
 • Andrzej Gil – Z badań nad różnorodnością kulturową dawnej Rzeczypospolitej: panorama etniczno-wyznaniowa Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku
 • Bogumił Szady Z badań nad mapą wyznań i religii Rzeczypospolitej przed pierwszym rozbiorem Polski
 • Maciej Koźmiński – Pogranicza narodowościowe – w świadomości i przestrzeni (na przełomie wojny i pokoju)
 • Bogusław R. Zagórski Orientalizm lub orientalność polskiej wspólnoty etnicznej i politycznej w aspekcie europejskim
 • Jan Kieniewicz Pierwsza Rzeczpospolita: przestrzeń wielu kultur czy spotkań cywilizacyjnych?
 • Janusz Tazbir Rzeczpospolita wielu narodów
 • Jerzy Kłoczowski Różnorodność kultur w Rzeczypospolitej – dobrodziejstwo czy obciążenie?
 • Bibliografia
 • Noty o Autorach

Tom 1: Eugeniusz Cezary Król, „Polska kultura w 1956 roku. Nadzieje – złudzenia – dziedzictwo”, Warszawa 2007

Książka ukazuje świat polskiej kultury 1956 roku na tle burzliwych przemian politycznych, jakie ogarnęły nasz kraj w omawianym okresie. Opiera się na wnikliwych poszukiwania własnych Autora oraz zawiera liczne odniesienia do istniejących opracowań dotyczących tamtego czasu.

 • Uwagi wstępne
 • Uwarunkowania
 • Zapowiedź zmian
 • Odsłanianie tematów tabu
 • Rozrachunki
 • Ku Europie
 • Emigracja
 • „Zbig” Brzeziński o Polsce
 • Sprawa Miłosza i Gombrowicza
 • Nadzieje
 • Otwartość i pluralizm
 • Kultura zaangażowana
 • Kulminacja
 • Promieniowanie
 • Wymiana dóbr kultury
 • Inspiratorzy i animatorzy
 • Zmierzch
 • Dziedzictwo

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).