Powołano członków Rady Naukowej Dyscyplin na kadencję 2023 – 2027

Udostępnij strone

11.05.2023

Wraz z przyjęciem nowego Statutu na początku lutego, Senat Collegium Civitas powołał do życia nowy organ – Radę Naukową Dyscyplin. Zadania Rady koncentrować się będą obecnie przede wszystkim na obszarze działalności naukowej, prowadzonej w Uczelni, a także na nadawaniu stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji.

Członkami Rady Naukowej Dyscyplin na lata 2023–2027, zgodnie z zarządzeniem Rektora Collegium Civitas, zostali (w kolejności alfabetycznej):

Do najważniejszych zadań Rady należeć będzie:

  1. Określanie planów rozwoju naukowego w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej z uwzględnieniem strategii oraz polityki naukowej Collegium Civitas.
  2. Ocena działalności naukowej prowadzonej w Uczelni oraz sprawowanie nadzoru nad rozwojem naukowym naszych naukowców.
  3. Prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych w ramach posiadanych przez Uczelnię uprawnień i wydawanie decyzji w sprawach nadawania tych stopni oraz powoływanie komisji doktorskich i habilitacyjnych.
  4. Organizowanie i rozstrzyganie wewnętrznych konkursów grantowych, w tym finansowanych z budżetu państwa ze środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego uczelni (tzw. PB).
  5. Opiniowanie programów studiów.

 

Kadencja Rady Naukowej Dyscyplin trwa 4 lata.