Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC

Udostępnij strone

 

„Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC – kompleksowy model podnoszenia jakości kształcenia w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” (w skrócie: ACDD)

 

Projekt Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego realizowane w ramach III Osi Priorytetowej

 

Wartość dofinansowania: 582 231,52 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2022 – 30.09.2023

 

Cel projektu:

Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Realizacja projektu przyczyni się do wdrażania reform na uczelniach w zakresie m.in. zarządzania procesem dydaktycznym, zarządzania jakością kształcenia, jak i rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej, kadry wspierającej proces dydaktyczny.

Poprzez:

– planowane i systematyczne działania, które będą prowadziły do utrzymania i podwyższenia jakości kształcenia

– wsparcie procesów doskonalenia dydaktycznego w tym  szkoleń podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej oraz kadry wspomagającej proces dydaktyczny.

Realizacja projektu ma na celu profesjonalizację i podniesienie jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności dydaktycznych oraz promowanie naukowego podejścia do nauczania.

 

Działania:

 • utworzenia Akademickiego Centrum Doskonałości Dydaktycznej (ACDC) – jednostki odpowiedzialnej za wszystkie działania związane z wdrożeniem nowego modelu kształcenia, współpracującej (koordynującej aktywności zespołów) ​ z zespołami:
  • Laboratorium Innowacji Dydaktycznych (LID),  odpowiedzialnym za  projektowanie i prototypowanie;
  • Zespołem  Metodycznym (ZM), zajmującym się wdrażaniem rozwiązań i zarządzaniem;

 

 • podniesienia kluczowych kompetencji nauczycieli akademickich;
 • stworzenia i zaimplementowania w całości modelu kształcenia łączącego obecne i nowe rozwiązania;
 • rozwoju istniejącego na Uczelni  zintegrowanego środowiska nauczania, które ma realizować założenia modelu.

 

Zespół projektowy

Kierownik merytoryczny projektu i Kierownik Działu Akademickie Centrum Doskonałości Dydaktycznej CC: Marcin Olkowicz – marcin.olkowicz@civitas.edu.pl

Specjalistka ds. metodyki opiekująca się rozwojem Laboratorium Innowacji Dydaktycznych: Ewa Duda-Maciejewskaewa.duda-maciejewska@civitas.edu.pl

Specjalista ds. metodyki online opiekujący się procesami rozwoju i wsparcia dydaktycznego: Dobrosław Bilskidobroslaw.bilski@civitas.edu.pl
Koordynatorka administracyjna ze strony Działu Koordynacji Projektów: Olga Klimas – olga.klimas@civitas.edu.pl
Dokumenty projektowe do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa

 

 

AKTUALNOŚCI

List zespołu projektowego – maj 2023 r.

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Zwracamy się do Was jako zespół Akademickiego Centrum Doskonałości Dydaktycznej Collegium Civitas (ACDD CC) w składzie: Marcin Olkowicz (kierownik), Ewa Duda-Maciejewska (specjalistka metodyczna opiekująca się Laboratorium Innowacji Dydaktycznych), Dobrosław Bilski (specjalista ds. dydaktyki online), Anna Siwek (współpracownik). Zapraszamy Was do testowania systemu wsparcia rozwojowego skierowanego do nauczycieli akademickich i pracowników administracji związanych z kształceniem. Celem modelu wsparcia jest dostarczenie uczestnikom nowych narzędzi wspierających rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.

W obecnej fazie test projektu kierowany jest do pracowników etatowych uczelni. Jednakże, co podkreślamy, efekty naszej wspólnej, eksperymentalnej współpracy i testu, od nowego roku akademickiego zostaną udostępnione wszystkim pracownikom i współpracownikom związanym z procesem dydaktycznym w naszej uczelni.

Zapraszamy do rejestracji w projekcie: https://forms.office.com/e/G66EjhqwTq

Po zgłoszeniu skontaktujemy się z Wami (mail, telefon), by przekazać dodatkowe informacje o projekcie, wymogi formalne, etc. Koordynatorką projektu jest Olga Klimas (dział realizacji projektów).

Jaka jest główna idea projektu?

Projekt powstał na bazie doświadczeń i obserwacji osób uczących w naszej uczelni i jest skierowany do wszystkich, którym bliski jest ideał samodoskonalenia się, inaczej: uczenia się. Jest to projekt, który z założenia ma wspierać nas w codziennej pracy ze studentami i dodatkowo, co chcemy podkreślić, realizowany przez nas (z pomocy zewnętrznych specjalistów planujemy skorzystać w wyjątkowych sytuacjach). Jego celem jest wypracowanie i włączenie w krwioobieg collegialnej dydaktyki systemu wsparcia dla wykładowców i pracowników wspierających, dostosowanego do indywidualnych potrzeb. I to w jasno określonym horyzoncie czasowym – pierwsze działania, w których możecie Państwo wziąć udział rozpoczną się już w maju i potrwają do września tego roku. Na 1 września zaplanowaliśmy udostępnienie systemu wszystkim dydaktykom.

Jak pomyślany jest ten system?

Tworzą go dwa pakiety z narzędziami, po które będziecie Państwo mogli sięgnąć: pierwszym z nich będą dostępne online narzędzia do autodiagnozy (arkusz autorefleksji) w zakresie własnych kompetencji i potrzeb rozwojowych, a drugim – realizowane w sposób tradycyjny – szkolenia, treningi i konsultacje. O doborze rodzaju, zakresu i wymiaru wsparcia będziecie decydowali Państwo sami – trzymamy się zasady, że każdy z pracowników określi własne potrzeby. Chcemy, aby w ten sposób każdy z nas miał możliwość poszukania najlepszych dla niego rozwiązań, zgodnych zarówno z jego zainteresowaniami, jak i z bogatą wiedzą dydaktyczną, komunikacyjną i trenerską zgodną z nowoczesnym myśleniem o procesie uczenia się.

Co konkretnie nas czeka?

Z początkiem maja umożliwimy Państwu dostęp do pakietu asynchronicznego wsparcia online w postaci narzędzia autodiagnozy (arkusz autorefleksji) oraz materiałów szkoleniowych online uporządkowanych w sposób łatwy do indywidualnego użycia i na podstawie otrzymanej indywidualnej rekomendacji wynikającej z wyników autodiagnozy. Wśród nich pojawią się takie, które odnosić się będą do kompetencji dydaktycznych, technicznych i społecznych.

 

Będą obejmować zagadnienia dotyczące m.in.:

 • dydaktyki:
 1. opracowywania efektów uczenia się i tworzenia programów studiów wraz z matrycą efektów uczenia się;
 2. opracowywania sylabusów, programowania i realizowania zajęć tradycyjnych, zdalnych i hybrydowych;
 3. kontroli i oceny dydaktycznej oraz ewaluacji procesu kształcenia.
 • kompetencji technicznych:
 1. technicznych możliwości realizacji zajęć zdalnych i hybrydowych;
 2. pracy w środowisku Teams (zespoły, role w zespole, kanały, kalendarz, komunikacja, itp., materiały i zadania dydaktyczne w zespole i na kanałach jako forma e-learningu synchronicznego i asynchronicznego);
 3. praca z kursem realizowanym z użyciem platformy Moodle (struktura, możliwości podawania wiedzy, tworzenie treści, asynchroniczne interakcje w kursie, metody pracy zespołowej, kontrola i ocena dydaktyczna, monitorowanie postępów w uczeniu się).

Uczestnik będzie mógł samodzielnie kształtować ścieżkę rozwojową, dobierając – w oparciu o rekomendację po autodiagnozie – tematy materiałów szkoleniowych online, z którymi będzie się zapoznawał.

Także od maja br. każdy z uczestników testowanego modelu będą mógł skorzystać z narzędzia diagnostyczno-rozwojowego FRIS (https://fris.pl/). FRIS służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobach (stylach) myślenia i działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje i mocne strony – w pracy, w relacjach, w rozwoju osobistym. Po wypełnieniu kwestionariusza diagnostycznego uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w indywidualnej konsultacji i omówieniu raportu analizy osobistej z konsultantką zewnętrzną (termin indywidualnie ustalony w oparciu o harmonogram konsultacji on-line lub stacjonarnie w siedzibie CC). Po konsultacji każda osoba otrzymuje szczegółowy raport z analizą swojego profilu w formie elektronicznej.

W czerwcu pojawi się pakiet wsparcia synchronicznego w formie szkoleń, treningów oraz konsultacji realizowanych stacjonarnie w siedzibie uczelni, w indywidualnie ustalonym trybie.

Wśród aktywności do których będziemy zapraszać uczestników projektu pojawią się:

 1. szkolenie z elementami warsztatu realizowane stacjonarnie dotyczące stylów myślenia i działania wg modelu FRIS oraz sposobów formułowania i odbierania komunikatów, naturalnych predyspozycji i preferowanych ról zespołowych
 2. szkolenia stacjonarne obejmujące obszary zagadnień dydaktycznych (efekty uczenia się, tworzenie programów studiów, opracowywanie sylabusów, programowanie i realizowanie zajęć w różnych formach)
 3. szkolenia stacjonarne dotyczące rozwoju w poszerzonym zakresie kompetencji technicznych (m.in. realizacja zajęć i praca w środowisku Teams i na platformie Moodle)

We wrześniu zorganizujemy seminarium, podczas którego podyskutujemy o zaproponowanym i testowanym przez nas systemie wsparcia, poznamy Państwa oraz przedstawicieli innych uczelni (także zagranicznych) opinie na jego temat, a także rozpoczniemy rozłożony w czasie proces jego wdrażania i doskonalenia.
O każdym etapie będziemy informować każdego uczestnika drogą mailową i telefonicznie.

 

Na czym polega Państwa udział jako wspierających test modelu?

Na skorzystaniu z systemu i jego elementów oraz na aktywnej ewaluacji całego modelu.
Dziś zapraszamy i prosimy o skorzystanie z systemu, czyli o użycie narzędzia auto diagnostycznego (arkusza autorefleksji), obejrzenie zdalnie wybranych dostępnych materiałów szkoleniowych, udział w szkoleniach, warsztatach i konsultacjach.

Udziałowi w aktywnościach modelu towarzyszyć będzie ewaluacja systemu, w której informacja zwrotna od uczestniczek/-ów, zawierająca krytykę i rekomendację zmian będzie bazą do zmian modelu, które uwzględnimy w fazie przed udostępnieniem od nowego roku akademickiego systemu wsparcia dla wszystkich pracowników dydaktycznych CC.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie, który odpowiada intencjom stojącym u źródeł powołania Centrum Doskonałości Dydaktycznej. Jest to pierwszy projekt realizowany przez nas i traktujemy go jako zapowiedź systematycznej i zaplanowanej na długi dystans współpracy nas wszystkich pracujących w Collegium w procesie samodoskonalenia/uczenia się.

Jako uczący członkowie i współpracownicy Zespołu ACDD prosimy o udział w projekcie i pomoc w nadaniu systemowi wsparcia unikatowego charakteru, który będzie odbiciem misji, strategii i modelu dydaktycznego naszej Civitas oraz ducha jej wyjątkowego środowiska akademickiego.

A tutaj nasz adres do kontaktu: wsparcie_acdd@civitas.edu.pl
Marcin Olkowicz, Ewa Duda-Maciejewska, Dobrosław Bilski, Anna Siwek

Opis szczegółowy ścieżki rozwoju kompetencji dydaktycznych

Opis szczegółowy ścieżki rozwoju kompetencji społecznych

Opis szczegółowy ścieżki rozwoju kompetencji technicznych