Seminarium Energetyczne Collegium Civitas

Udostępnij strone

Seminarium Energetyczne Collegium Civitas to inicjatywa stworzona przez zespół ekspertów akademickich i praktyków gospodarczych zajmujących się szeroko pojętą problematyką energetyczną. Swoją działalność prowadzi od kwietnia 2015 r., a dzięki regularnym spotkaniom organizowanym przez Collegium Civitas, członkowie Seminarium mają możliwość podjęcia wnikliwej, rzeczowej i merytorycznej dyskusji wokół zagadnień związanych z energetyką w Polsce i Europie.

Strona internetowa Seminarium Energetycznego: http://energetyka-collegium.pl/

Wyniki naszej pracy są publikowane w interdyscyplinarnym roczniku naukowym „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” (e-ISSN 2450-2545). Czasopismo dostępne jest w całości bezpłatnie na stronie internetowej Seminarium Energetycznego oraz na Portalu Czasopism Naukowych.
 


Tytuł naszego czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego.


 
Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych.

Istotą Seminarium Energetycznego Collegium Civitas jest stworzenie środowiska twórczej wymiany myśli i poglądów. Łączymy akademickie aspiracje poznawcze z głęboką wiedzą praktyków gospodarki, ekspertów i menedżerów, a także przedstawicieli organizacji społecznych, w tym związków zawodowych z obszaru energetyki. Tworzymy warunki udziału w debacie przedstawicielom różnych grup interesariuszy zainteresowanych kierunkiem transformacji energetycznej. Jako konsumenci szukamy rozwiązań, które pomogą nam połączyć utrzymanie niskiej ceny energii z możliwością wyboru czystego i bezpiecznego źródła energii, a także aktywnym uczestniczeniem w rynku energii. Partycypacja konsumentów to nie tylko rozszerzone procedury zasięgania opinii i systematyczne badania świadomości energetycznej, lecz również powszechna edukacja energetyczna i otwarcie rynku dla energetyki rozproszonej, rozsianej i obywatelskiej.

Opowiadamy się za wzmocnieniem obecności czynników merytorycznych w decyzjach dotyczących strategii rozwoju polskiej energetyki. Szczególnie duże znaczenie ma przyjęcie zasady dopuszczenia do procesu przygotowania strategii szerokiego grona niezależnych ekspertów, specjalistycznych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Równie istotne jest stworzenie warunków do prowadzenia wieloaspektowych badań naukowych dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki, realizowanych przy współpracy wielu środowisk i dyscyplin.

Działalność Seminarium Energetycznego staramy się popularyzować poprzez czasopismo „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”, a także przekazując wyniki naszych debat oraz przeprowadzanych analiz i ekspertyz przedstawicielom instytucji państwowych, docierając z rzetelnym i zrozumiałym przekazem na temat transformacji energetyki do elit opiniotwórczych oraz opinii publicznej.

Kierownikiem Seminarium Energetycznego Collegium Civitas jest dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. CC.

Kontakt: nauka@civitas.edu.pl

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).