Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi

Udostępnij strone

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi jest statutową jednostką badawczo-rozwojową, analityczno-doradczą, edukacyjną, dydaktyczną i szkoleniową, działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas.

Do głównych zadań Centrum należą:

 • badania i opisywanie zjawisk, sytuacji oraz mechanizmów, mających wpływ na zmniejszenie stanu zagrożenia dla społeczeństwa i gospodarki, grup, jednostek i podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych i samorządowych;
 • identyfikacja czynników ryzyka w celu ich minimalizacji lub eliminowania;
 • przygotowywanie, podejmowanie i doskonalenie działań zapobiegawczych.

Badania prowadzone przez Centrum koncentrują się na zagrożeniach i patologiach, zgodności funkcjonowania jednostek i grup z normami oraz zasadami współżycia społecznego, a także na możliwościach działań profilaktycznych dotyczących:

 • nowych ruchów społecznych,
 • sekt i nowych ruchów religijnych,
 • subkultur,
 • radykalizacji,
 • bezpieczeństwa kulturowego,
 • kryzysu migracyjnego,
 • dysfunkcji przywództwa politycznego, korporacyjnego, ruchów i innych form organizacji życia społecznego,
 • patologii życia gospodarczego – m.in. ryzyk wynikających z modelu zarządzania, korupcji, nepotyzmu, braków w etyce zawodowej i kulturze korporacyjnej,
 • doskonalenia zarządzania organizacjami i transparentności biznesowej – zarządzania ryzykami, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i form pokrewnych, CSR-u, kodeksu etyki, antykorupcji,
 • trendów społecznych i gospodarczych.

Główne formy działalności Centrum to:

 • popularyzacja wiedzy związanej z głównymi obszarami badań;
 • tworzenie naukowych baz danych;
 • analizowanie, przetwarzanie i opracowywanie zebranych informacji oraz formułowanie wniosków badawczych, adresowanych do ośrodków decyzyjnych;
 • publikowanie wyników badań naukowych;
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz innych spotkań z zaproszonymi ekspertami i praktykami;
 • współpraca z ośrodkami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą;
 • prowadzenie warsztatów i innych zajęć edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • przygotowywanie studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu narzędzi doskonalenia skutecznego i transparentnego zarządzania podmiotami administracji publicznej, samorządowej oraz organizacji biznesowych (m. in. z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, compliance, CSR, antykorupcji, zapobiegania fraudom, kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej);
 • formułowanie postulatów i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych;
 • realizacja eksperckich prac zleconych o charakterze konsultacyjnym i wdrożeniowym.

Prace Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi są realizowane przez osoby reprezentujące różne dyscypliny naukowe: socjologów, psychologów, pedagogów, politologów, prawników i ekonomistów. Umożliwia to interdyscyplinarne spojrzenie na analizowaną problematykę. Centrum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji, wyników badań i doświadczeń; jest miejscem współpracy wykładowców oraz innych ekspertów-praktyków ze studentami.

Kierownictwo Centrum

 

Konferencja naukowa „Transformacja Policji w Polsce po 1989 roku”, 23 maja 2018 r.

Wystąpienia zaproszonych naukowców, ekspertów i praktyków zajmujący się tematem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prof. Andrzej Misiuk, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski –  otwarcie konferencji 

Dr Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji – Zabiegi systemowe, organizacyjne i medialne mające na celu rozdzielenie policji od milicji PRL

Dr Mariusz Sokołowski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski – Zmiany wizerunkowe polskiej policji w III RP

Piotr Caliński, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas – Transformacja szkolnictwa policyjnego na przełomie epok

Dr Anna Matczak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civitas – „Mamy taką policję na jaką zasługujemy” – opinie Polaków na temat Policji w Polsce

Dr Magdalena Dobrowolska-Opała, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski – Badania jakościowe w Policji na przykładzie wywiadów z funkcjonariuszami komend wojewódzkich

Monika Baylis, University of Huddersfield, Wielka Brytania – Polska Policja po 1989 roku – „kiedy diabeł tkwi w szczegółach”

 Gen. Adam Grzegorz Rapacki, Kancelaria Bezpieczeństwa – Polska Policja wobec przestępczości zorganizowanej. Ewolucja struktur, metod pracy, sukcesy i porażki

Dr Krzysztof Liedel, Centrum Badań nad Terroryzmem, Collegium CivitasKształtowanie struktur kontrterrorystycznych w Polskiej Policji po 1989 r.

Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Collegium Civtas – Implikacje Ustawy antyterrorystycznej – wyzwania dla polskiej Policji

Dr Mathieu Zagrodzki, CESDIP, Centrum Badań Socjologicznych o Prawie i Instytucjach Karnych, Uniwersytet Versailles-St-Quentin – Reformy i badania o policji we Francji: 40 lat małych postępów

Kontakt:
Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi
dr Agnieszka Bukowska – dyrektor CBnRSiG
email: 
agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).