Zoon Politikon – czasopismo

Udostępnij strone

Pismo „Zoon Politikon” nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

„Zoon Politikon” jest pismem recenzowanym. Jako rocznik ukazuje się regularnie od roku 2010. Pierwsze pięć numerów czasopisma ukazało się w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”. Od roku 2015, po zakończeniu projektu, „Zoon Politikon” został przekazany Collegium Civitas jako głównemu wydawcy.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH– Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities

 

 

Od numeru 8/2017 „Zoon Politikon” jest publikowany na stronie http://www.ejournals.eu/Zoon-Politikon/

Tam też znajdują się artykuły z numeru aktualnego – w formie plików pdf do bezpłatnego pobrania.

 

 

 

Numery archiwalne czasopisma „Zoon Politikon”

Numer 7/2016

Cały numer do pobrania – Zoon Politikon_nr 7/2016

OD REDAKCJI / EDITORIAL NOTE
ŁUKASZ JURCZYSZYN, PAWEŁ KUCZYŃSKI, STANISŁAW MOCEK

CZĘŚĆ / PART I

PROTESTY I RUCHY SPOŁECZNE W EPOCE GLOBALNYCH PRZEMIAN / PROTESTS AND SOCIAL MOVEMENTS IN THE ERA OF GLOBAL CHANGES

MIKOŁAJ RAKUSA-SUSZCZEWSKI
Trzy nurty badania radykalizmu społecznego / Three trends in the study of social radicalism

JAROSŁAW CHODAK
Globalna fala protestu i rewolucji: przyczyny, cele, dyfuzja / The global wave of protest and revolution: causes, goals, diffusions

JAN PAKULSKI
Ruchy populistyczne i degeneracja elit przywódczych – analiza weberowska / Populist movements and degeneration of political elites – Weberian analysis

JAN ŚPIEWAK
Ruchy miejskie: w stronę polityki / City movements: towards politics

ELŻBIETA KOROLCZUK
Explaining mass protests against abortion ban in Poland: the power of connective action / Jak wyjaśnić masowy sprzeciw wobec całkowitego zakazu aborcji w Polsce? Siła połączonego działania

WIKTOR PUSZKAR
Majdan: rewolucja po ukraińsku / Maidan: Ukrainian revolution

PAWEŁ KUCZYŃSKI
Godność i przemoc. Dekompozycja ruchu społecznego Majdan / Dignity and violence. On disintegration of the social movement Maidan

JURIJ HAŁAJKO, MARTA ZIMNIAK-HAŁAJKO
Ruchy i inicjatywy społeczne na rzecz języka ukraińskiego. Kulturotwórcze strategie oporu / Movements and Activities for the Benefit of Ukrainian Language. Strategies of Cultural Resistance

ZBIGNIEW BUJAK
Porozumienie społeczne / Social Compact

SENS ZAMIAST TRANSCENDENCJI – wywiad MARCINA DARMASA z profesorem MICHELEM WIEVIORKĄ / MEANING INSTEAD OF TRANSCENDENCE – interview with professor MICHEL WIEVIORKA

CZĘŚĆ / PART II
W STRONĘ SOCJOLOGII SFERY PUBLICZNEJ. SESJA TEMATYCZNA POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROF. EDMUNDA WNUK-LIPIŃSKIEGO / TOWARDS PUBLIC SOCIOLOGY. SESSION COMMEMORATING PROFESSOR EDMUND WNUK-LIPIŃSKI

MAREK RYMSZA, KAJA GADOWSKA, ARKADIUSZ KARWACKI, MARIUSZ KWIATKOWSKI
Polityki publiczne jako zorganizowane działania w sferze publicznej / Public policies as organized activities in the public sphere

BEATA KRÓLICKA
„Nikt nie zostaje bez środków do życia”. Dochód podstawowy w perspektywie futurologicznej / “No one is left with no means to live on”. Basic Income in the Futurological Perspective

JOANNA FRĄTCZAK-MUELLER
Działania pozorne w programowaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego / Apparent activities in the strategic programming of local government units

KRYSTYNA FALISZEK
Lokalna polityka społeczna: fakty czy mity? / Local social policy – either facts or myths?

MARIA SZYMBORSKA
Neoinstytucjonalne spojrzenie na uwarunkowania stanu zdrowia publicznego i poziomu kapitału społecznego w Polsce / Public authorities and sports organizations – the impact of their relations on public health and social capital in Poland

CZĘŚĆ / PART III
DEBIUTY / DEBUTS

DOMINIK KOZACZKA
Polityki publiczne jako proces – ujęcie teoretyczne / Public policies as a process

MARTA MOSKAL
Ideologiczne implikacje praktyk konfesyjnych – filozofia polityki Michela Foucault w kontekście interpretacji anglosaskiej / The importance of confessional practices in Anglo-Saxon interpretation of Michel Foucault’s political philosophy

CZĘŚĆ / PART IV
OMÓWIENIA / DISCUSSION

JAN SKÓRZYŃSKI
1956 – rewolucja w pół drogi / 1956 – halfway revolution

 

INFORMATION ON ZOON POLITIKON IN ENGLISH

 


Adres wydawcy i redakcji „Zoon Politikon”:
Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Mail: zoonpolitikon@civitas.edu.pl

 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).