Centrum Polityki Publicznej

Udostępnij strone

Badania i analizy prowadzone przez interdyscyplinarny zespół badaczy wykorzystują innowacyjne podejścia i metody, pozwalając na lepsze zrozumienie czynników wpływających na jakość polityk publicznych i sformułowanie rekomendacji dla praktyków. Przedmiotem zainteresowania Centrum są zarówno polityki sektorowe, jak i horyzontalne (m.in. polityki ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, bezpieczeństwa publicznego).
 

Cykl wspólnych seminariów Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas i Katedry Polityki Publicznej SGH pt.: „Jakość rządzenia: rozliczalność instytucji państwa”.

W marcu 2022 roku Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas i Katedra Polityki Publicznej SGH rozpoczęły cykl wspólnych seminariów pt.: „Jakość rządzenia: rozliczalność instytucji państwa”.

Jakość rządzenia w decydującym stopniu zależy od tego w jakim stopniu zasada rozliczalności staje się trwałem elementem kultury politycznej naszego kraju, i czy dysponujemy odpowiednimi instrumentami realizacji tej zasady. Celem seminarium jest analiza różnych form rozliczania się władz publicznych z wykonywania zadań finansowanych z pieniędzy obywateli.


Pierwsze seminarium pt. „Jakość rządzenia: rozliczalność instytucji państwa na przykładzie budżetu zadaniowego”, zorganizowane we współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli poświęcone było problematyce budżetu zadaniowego.

Podczas seminarium przedstawiono wyniki badań porównawczych dotyczących realizacji budżetu zadaniowego. Według badań Najwyższej Izby Kontroli system budżetu zadaniowego, który wprowadzono w Polsce 14 lat temu, nie zapewnia realizacji celów, które przyświecały jego uruchomieniu. De facto jako społeczeństwo nie posiadamy danych, na podstawie których można byłoby ocenić efektywność wydatków.

O tym co udało się i czego nie udało się osiągnąć w tym czasie, a także o przyszłości budżetu zadaniowego w perspektywie krótko- i średnioterminowej mówili:
prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa),
Małgorzata Humel-Maciewiczak (Radca Prezesa NIK),
Marcin Tomalak (główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Budżetu i Finansów NIK).

Dyskusję moderowali prof. Andrzej Zybała (SGH) oraz dr Robert Sobiech (Collegium Civitas).
 


 

Kolejne seminarium pt. „Ewaluacja polityk publicznych a jakość rządzenia: rozliczalność instytucji państwa” poświęcono wykorzystanie badań ewaluacyjnych w administracji publicznej”.

Administracja publiczna w Polsce corocznie zamawia kilkaset badań ewaluacyjnych oceniających realizacje i rezultaty programów i polityk publicznych. Wykorzystanie wyników ewaluacji stanowi jeden z kluczowych czynników przesądzających o jakości rządzenia. Literatura przedmiotu zarówno w Polsce jak i w innych państwach pokazuje zarówno pozytywne efekty wykorzystania ewaluacji, ale też ujawnia i próbuje wyjaśniać liczne przypadki niedostatecznego wykorzystania badań ewaluacyjnych przez władze publiczne.

Po blisko 20 latach prowadzenia ewaluacji w Polsce warto zadać sobie następujące pytania:
W jakim stopniu wyniki ewaluacji przekładają się na poprawę jakości rządzenia?
Co się udało, a co można uznać za porażkę?

Odpowiedzi na te pytania udzielili:
dr Piotr Żuber (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, były Dyrektor Departamentu odpowiedzialnego za ewaluację polityki spójności),
dr Mirosław Warowicki (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Ekspert w projektach szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych i ewaluacyjnych dla sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą).

Dyskusję moderowali prof. Andrzej Zybała (SGH) oraz dr Robert Sobiech (Collegium Civitas).
 


 

 

Prezentacja „Kilka refleksji na temat: W jakim stopniu wyniki ewaluacji przekładają się na poprawę jakości rządzenia? Co się udało, a co można uznać za porażkę?”- autor: Dr Piotr Żuber – plik PDF do pobrania
 


 

Opracowanie o służbie cywilnej zrealizowane we współpracy Centrum Polityki Publicznej z Fundacją Batorego – autorzy: dr Robert Sobiech i Jacek Kozłowski